Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Vluchten > Nationale Inkorfcentra 2017 > Richtlijnen voor de Sectorale/Nationale Concoursen 2017

Richtlijnen voor de Sectorale/Nationale Concoursen 2017

Voor de sectorale/nationale conoursen gelden richtlijnen. Het wedvluchtreglement is vanzelfsprekend van toepassing. Voor zaken over elektronisch constateren die niet specifiek in hoofdstuk VI van het Wedvluchtreglement vermeld staan, gelden de regels die elders in dit reglement staan.

Algemeen

In dit document vindt u de richtlijnen voor de sectorale/ nationale concoursen 2017. Een aantal punten vragen de speciale aandacht van de centrumleider.

De nationale rekenaar 2017 is Compuclub.

Op alle nationale  concoursen is het NPO-wedvluchtreglement van toepassing. Hoofdstuk VI (Elektronische Constateersystemen) is een onderdeel van dit reglement. Voor zaken die niet specifiek in dit hoofdstuk over het elektronisch constateren vermeld staan, gelden vanzelfsprekend de regels die elders in het NPO-wedvluchtreglement staan.

Evenals in de vorige jaren moeten de gegevens alleen digitaal ingestuurd  worden. De bescheiden moeten in het inkorflokaal bewaard worden, zodat op verzoek controle mogelijk is. De afdelingen hebben bij de nationale rekenaar opgave gedaan van degenen die niet op zondag spelen. Dit zijn ook de niet op zondagspelers voor de nationale concoursen 2017.

Alle werkzaamheden met betrekking tot het inkorven van de duiven en het afslaan van de klokken c.q. uitprinten van de constateringen bij de ECS dienen in het sectorale/nationale inkorfcentrum waar is ingekorfd te geschieden.

Alle ingekorfde duiven worden in de sectorale/nationale uitslag opgenomen. Het digitaal ingestuurde bestand is leidend.

De voorlopige uitslag is digitaal beschikbaar op de site van Compuclub.  Het is ook mogelijk de uitslag op papier te ontvangen. Wanneer u dit wilt, moet u dit op de poulebrief of in het ECS-systeem aangeven bij niveau 9. 

Deelname

Uitsluitend leden van de bij de NPO aangesloten Basisverenigingen zijn gerechtigd deel  te nemen, voor zover hen geen uitsluiting van rechten ten aanzien van deelname is opgelegd. Leden die deelnemen aan sectorale/nationale concoursen en lid zijn van een vereniging die een sectoraal/nationaal inkorfcentrum voor dat concours heeft, zijn verplicht om in de eigen vereniging in te korven.

Inkorven

De inleg op de sectorale/nationale concoursen is gratis.
De kosten voor de uitslag op papier € 2,75.

Al de ingekorfde duiven moeten in het UDP-bestand worden ingebracht. Alle poules moeten op niveau 9 worden ingebracht. Dit moet gebeuren met een voor 2017 toegelaten applicatiesoftware programma.

Bij de sectorale/nationale concoursen is het verplicht om alle duiven die ingekorfd worden op de mandenlijst te zetten.

Bij duiven die via een elektronisch systeem worden ingemand vult u in de kolom van de gummiringen een ‘E’ in.

Gummiringen

Bij alle Nationale Concoursen kan men gewoon de verenigingsgummiring gebruiken en eventueel ter veiligstelling een tweede verenigingsgummiring. Wij adviseren u om bij het gebruik van twee gummiringen verschillende kleuren te gebruiken.

Inkorfbescheiden

De inkorfbescheiden moeten in een gesloten envelop bewaard te blijven in het inkorflokaal. De nationale concoursorganisatie kan deze bescheiden opvragen ter controle. Wat moet er o.a. aanwezig zijn:

 • originele telstaat of DIGI-telstaat;
 • bij gebruik van mechanische of computerklokken het rechter gedeelte van het 4e (groene) exemplaar van de inkorflijst; de souches en eventueel stuk gesprongen gummiringen (per deelnemer in een apart zakje);
 • bij elektronisch constateren een print van de inmandlijst die ondertekend is door deelnemer en functionaris. Onder de ‘nationale kolom’ niveau 9 dient u het totaalbedrag met pen in te vullen.
 • eventueel andere ter zake dienende papieren.
 • De verenigingen moeten er ook op letten dat alle leden die in het D Bestand     voorkomen ook in het W bestand voorkomen. Verder moet de naam van het  W- bestand gelijk zijn aan de naam van het D-bestand. Bij een vereniging waar ook leden van andere verenigingen hebben ingekorfd wordt het verenigingsnummer in de UDP naam automatisch opgehoogd met 5000. Bijvoorbeeld vereniging 1001 wordt dan 6001.  U dient er dan ook op te letten dat de naam die gebruikt is bij D-bestand ook gebruikt wordt bij het insturen van het W-bestand.

Op de gesloten envelop moeten over de sluiting de handtekeningen van twee bevoegde functionarissen staan.

Digitaal aanleveren inkorfbescheiden

De digitale bestanden (UDP-bestanden) worden op de dag van inkorving naar de Nationale rekenaar (Compuclub) gestuurd. De nationale duiven staan op niveau 9.

Om de bestanden ingelezen te krijgen dient er een zip bestand gemaakt te worden. Verenigingen die nu bij Compuclub al insturen verandert er niets. Er hoeft maar één keer een bestand ingestuurd te worden. Dit moet wel een bestand zijn waar alle niveau’s inzitten. Geen deelbestanden per niveau opsturen. 

Het digitaal aanleveren kan op twee verschillende manieren:

 1. Insturen via de Website van Compuclub:


De vereniging gaat naar de website van Compuclub

Compuclub inzenden

Men vult de naam inzender (1) en E-mail inzender (2)  in en zoekt het ZIP bestand waar u hem heeft opgeslagen op de harde schijf of USB stick via de knop bladeren (3) op. (bestand begint met een D)

Men sluit het ZIP bestand bij door te dubbelklikken op de bestandsnaam.

Daarna klikt men op de knop 'Verstuur UDP-bestand' (4)

Na enige tijd ontvangt men van Compuclub een e-mail retour op het opgegeven e-mailadres, waarin een overzicht staat van de ingezonden en verwerkte gegevens. Ook staan hier eventuele foutmeldingen op die u kunt herstellen op de verenigings pc  en daarna kunt u nogmaals het herstelde bestand weer inzenden binnen de gestelde termijn.

 1. Insturen naar Compuclub rechtstreeks vanuit de bekende applicatieprogramma’s:
  • Winver van Compuclub
  • PrSys van Cees Epping
  • Rekenaar van Venira
  • Das2015 van Frans Huynen

We merken nogmaals op dat alleen zip-bestanden ingestuurd kunnen worden.

Er hoeven ter controle geen bestanden meer gestuurd te worden naar een ander e-mailadres.     

De inkorflokalen moeten bestanden zelf insturen naar Compuclub. Men kan zich niet beroepen op rekenaars die zeggen de bestanden door te zullen sturen. Uitsluitend inkorflokalen kunnen en moeten de bestanden zelf insturen volgens bovenvermelde procedure 1 of 2. 

Hoofdprijzen en Poules

Op de poster die aan uw vereniging is verstrekt staat een overzicht van de te winnen poules en prijzen nationale concoursen 2017.
Alle wedvluchten worden per sector vervlogen.

Betaling

Het innen van de concoursgelden en het uitkeren van de poulegelden wordt volgens de verrekenmethode gedaan. Indien het bedrag van de concoursgelden hoger is dan het bedrag van de gewonnen poulegelden wordt het verschil via automatische incasso van de bank/girorekening van het inkorfcentrum afgeschreven. Hiervoor hebben de inkorfcentra reeds een machtiging afgegeven. De bijbehorende betaalstaten zijn te downloaden op de site van Compuclub. Deze worden niet toegestuurd.  Om dit te kunnen doen is een inlogcode nodig. Beschikt de vereniging niet over een inlogcode, dan kan men deze bij compuclub opvragen.

Melden van foutieve handelingen

Indien er in het Nationale Inkorfcentrum sprake is van ‘foutieve handelingen’ moet de centrumleider dit direct schriftelijk te melden aan: Bureau NPO, Postbus 60102, 6800 JC Arnhem.

Algemene regels

Iedere deelnemer aan een wedvlucht houdt zijn geconstateerde duiven op de dag van thuiskomst tenminste drie uur vast en verleent alle medewerking aan een eventuele controle. Controle kan onder meer bestaan uit het loslaten van een prijswinnende duif op enige afstand van het hok van de deelnemer en uit controle op de klok(ken) en elektronisch(e) constateersysteem(systemen) van de deelnemer, de moederklok(ken) en de atoomklok.

Duiven die in de neutralisatietijd arriveren, worden gedurende tenminste drie uur na afloop van de neutralisatietijd vasthouden.

Constateren van duiven

Alle duiven die niet elektronisch geconstateerd worden, krijgen minimaal één gummiring om de poot. Het is toegestaan om twee gummiringen te gebruiken.

Bij het gebruik van twee gummiringen dienen in elke klok de ringen van de eerste aangekomen duif apart geklokt te worden.

De volgende duiven mogen geklokt worden met beide ringen in één klokvak. Wil een deelnemer een eigen tweede klok ter veiligstelling gebruiken, dan constateert hij van de eerste duif een gummiring in de eerste eigen klok gevolgd door een loze afslag en de

tweede gummiring in de klok die ter veiligstelling wordt gebruikt, eveneens gevolgd door een loze afslag. De beschikbare tijd voor deze handelingen is 3 minuten. Bij het constateren van de volgende duiven hoeft geen loze afslag meer gemaakt te worden. In de klok die ter veiligstelling wordt gebruikt, worden uitsluitend tweede afslagen gemaakt.

MELDEN VAN DE DUIVEN

Het melden van de duiven kan op twee manieren:

 1. Door in te loggen op de site van CompuclubDe vereniging heeft een inlogcode bij Compuclub (heeft u die nog niet vraag deze aan via

Vul gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op inloggen.

 1. De vereniging maakt gebruik van het programma ´Duiven melden afstanden´. Dit kan alleen als men de nieuwe versie van bovengenoemd programma download.. Hiermee kunnen de meldingen doorgestuurd worden naar Compuclub. Een aantal adressen staat al in dit programma. Het is noodzakelijk om een e-mailadres toe te voegen. Dit e-mailadres is webmeld@compuclub.eu

Men kan aanvinken naar welke adressen de melding gestuurd moet worden. Nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is dat ook de vluchtcode moet worden aangegeven. Dit is verplicht.  Melden met dit programma werkt alleen als men de versie 2017 gebruikt.

Met bovengenoemde methodes is het niet mogelijk om overal te melden. U dient ook te melden op de plaatsen waar uw afdeling voorschrijft dat u moet melden. Het kan dus zijn dat u op meerdere plaatsen de melding moet doorgeven. Voor de nationale Marathonvluchten is de melding bij Compuclub elk geval verplicht, Op de nationale eendaagse fondvlucht en de nationale derbyvlucht  jonge duiven hoeven de duiven niet gemeld te worden.

De meldingen kunt u volgen via https://live.compuclub.nl

Note: U kunt vanaf heden al gebruik maken om meldingen door te geven zodat u niet voor verrassingen komt te staan op de nationale vluchten. Het betreft dan vluchten van uw afdeling

Hebt u nog vragen bel dan met Bureau NPO  of naar het mobiele telefoonnummer dat per vlucht op teletekst vermeld wordt.

Alle nationale inkorfcentra zijn hier op te zoeken. Mocht u toch nog in willen korven, meld dit dan vooraf bij bureau NPO. Wij kunnen dan nog met uw afdeling contact opnemen om een en ander te regelen. Wanneer er wordt ingekorfd moet u er rekening mee houden dat alle ingekorfde duiven deelnemen aan de sectorale/nationale wedvlucht.

Wanneer uw vereniging besluit om alsnog niet in te korven op een sectorale/nationale wedvlucht en uw vereniging heeft wel een inkorfcentrum voor deze vlucht toegewezen gekregen meld dit dan bij Bureau NPO. Dit kan op eerdergenoemde telefoonnummers.

Reclames op de uitslag

Reclames op de uitslag kunt u indienen bij bureau NPO, Postbus 60102, 6800 JC Arnhem  of op . Bij een reclame dient u alle relevante wedvluchtbescheiden mee te sturen.

De Nationale concoursorganisatie
R. Vermaat: sector 1 en 2: tel: 06-23439904
E. Wilmink: sector 3 en 4: tel: 06-36187435

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.