Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Vluchten > Nationale Inkorfcentra 2020 > Richtlijnen voor de Sectorale/Nationale Concoursen 2020

Richtlijnen voor de Sectorale/Nationale Concoursen 2020

Voor de sectorale/nationale conoursen gelden richtlijnen. Het wedvluchtreglement is vanzelfsprekend van toepassing.

Algemeen

In dit document vindt u de richtlijnen voor de Nationale/Sectorale concoursen 2020. Een aantal punten vragen de speciale aandacht van de centrumleider.
Inkorven op deze vluchten is alleen toegestaan in de Nationale/Sectorale inkorfcentra, u vindt deze op de NPO site.

In deze coronaperiode is het voor de deelnemers verstandig om enkele dagen voorafgaand aan het inkorven contact op te nemen met de centrumleider van het inkorflokaal. Hij kan u informeren over de regels die gelden in het betreffende inkorflokaal, met betrekking tot het inkorven en afslaan van de klokken.

De Nationale/Sectorale rekenaar is Compuclub.
Evenals in de vorige jaren moeten de gegevens digitaal ingestuurd worden. De bescheiden moeten in het inkorflokaal bewaard worden, zodat op verzoek controle mogelijk is. De afdelingen hebben bij de rekenaar opgave gedaan van degenen die niet op zondag spelen. Dit zijn ook de “niet op zondag”-spelers voor de Nationale/Sectorale concoursen in 2020.

Alle werkzaamheden met betrekking tot het inkorven van de duiven én het afslaan van de klokken c.q. uitprinten van de constateringen bij de ECS dienen in het Nationale/Sectorale inkorfcentrum waar is ingekorfd te geschieden.

Alle ingekorfde duiven worden in de Nationale/Sectorale uitslag opgenomen. Het digitaal ingestuurde bestand is leidend.

De voorlopige uitslag is digitaal beschikbaar op de site van Compuclub.  Het is niet mogelijk de uitslag op papier te ontvangen. Degenen die een e-mailadres in het NPO ledenbestand hebben krijgen de uitslag per e-mail toegestuurd.

Deelname

Uitsluitend leden van de bij de NPO aangesloten Basisverenigingen zijn gerechtigd deel te nemen, voor zover hen geen uitsluiting van rechten ten aanzien van deelname is opgelegd.

Leden die deelnemen aan de Nationale Sectorale concoursen én lid zijn van een vereniging die een Nationaal/Sectoraal inkorfcentrum voor dat concours heeft, zijn verplicht om in de eigen vereniging in te korven.

Inkorven

Er mag alleen ingekorfd worden in de toegewezen Nationale/Sectorale inkorfcentra.

Om te kunnen inkorven moet men met minimaal met 7 inkorvende leden zijn. Met minder leden mag er niet worden ingekorfd.

De inleg op de Nationale/Sectorale concoursen is gratis.

Voor de digitale nationale uitslag worden geen kosten in rekening gebracht.

De ingekorfde duiven moeten in het UDP-bestand worden ingebracht. Alle poules moeten op niveau 9 worden ingebracht. Dit moet gebeuren met een voor 2020 toegelaten applicatiesoftware programma.
Het is verplicht om alle duiven die ingekorfd worden op de mandenlijst te zetten.

Bij duiven die via een elektronisch systeem worden ingemand vult u in de kolom van de gummiringen een ‘E’ in.

Gummiringen

Deelnemen met gummiringen is alleen mogelijk als het inkorfcentrum de gummiringen conform de regels hieromtrent gesteld in het coronaprotocol 3.0 kan aanbrengen.

Men kan gewoon de verenigingsgummiring gebruiken en eventueel ter veiligstelling een tweede verenigingsgummiring. Wij adviseren u om bij het gebruik van twee gummiringen verschillende kleuren te gebruiken.

Inkorfbescheiden

De inkorfbescheiden moeten in een gesloten envelop bewaard te blijven in het inkorflokaal. De N.P.O. kan deze bescheiden opvragen ter controle. Wat moet er o.a. aanwezig zijn:

  • originele telstaat of DIGI-telstaat;
  • bij gebruik van mechanische of computerklokken het rechter gedeelte van het 4e (groene) exemplaar van de inkorflijst; de souches en eventueel stuk gesprongen gummiringen (per deelnemer in een apart zakje);
  • bij elektronisch constateren een print van de inmandlijst die ondertekend is door deelnemer en functionaris. Onder de ‘Nationale/sectorale kolom’ niveau 9 dient u het totaalbedrag met pen in te vullen.
  • eventueel andere ter zake dienende papieren.
  • De verenigingen moeten er ook op letten dat alle leden die in het D-Bestand voorkomen ook in het W-bestand voorkomen. Verder moet de naam van het W-bestand gelijk zijn aan de naam van het D-bestand. Bij een vereniging waar ook leden van andere verenigingen hebben ingekorfd wordt het verenigingsnummer in de UDP naam automatisch opgehoogd met 5000. Bijvoorbeeld vereniging 1001 wordt dan 6001.   U dient er dan ook op te letten dat de naam die gebruikt is bij D-bestand ook gebruikt wordt bij het insturen van het W-bestand.

Op de gesloten envelop moeten over de sluiting de handtekeningen van twee bevoegde functionarissen staan.

Digitaal aanleveren inkorfbescheiden
De digitale bestanden (UDP-bestanden) worden op de dag van inkorving naar de Nationale/Sectorale rekenaar (Compuclub) gestuurd. De Nationale/Sectorale duiven staan op niveau 9.

Om de bestanden in te lezen dient er een zip bestand gemaakt te worden. Voor verenigingen die nu bij Compuclub al insturen verandert er niets. Er hoeft maar één keer een bestand ingestuurd te worden. Dit moet wel een bestand zijn waar alle niveau’s inzitten. 

Geen deelbestanden per niveau opsturen. 

Verder is het niet toegestaan dat de leden die inkorven in een Nationaal/Sectoraal inkorfcentrum de gegevens insturen via de eigen vereniging. Alle handelingen zullen in het Nationaal/Sectoraal inkorfcentrum plaats moeten vinden.

Het digitaal aanleveren kan op twee verschillende manieren:

1.  Insturen via de Website van Compuclub:

De vereniging gaat naar de website van Compuclub

 

Men vult de naam inzender (1) en E-mail inzender (2)  in en zoekt het ZIP bestand waar u hem heeft opgeslagen op de harde schijf of USB stick via de knop bladeren (3) op. (bestand begint met een D)

Men sluit het ZIP bestand bij door te dubbelklikken op de bestandsnaam.

Daarna klikt men op de knop 'Verstuur UDP-bestand' (4)

Na enige tijd ontvangt men van Compuclub een e-mail retour op het opgegeven e-mailadres, waarin een overzicht staat van de ingezonden en verwerkte gegevens. Ook staan hier eventuele foutmeldingen op die u kunt herstellen op de verenigings-pc en daarna kunt u nogmaals het herstelde bestand weer inzenden binnen de gestelde termijn.


2. Insturen naar Compuclub rechtstreeks vanuit de bekende applicatieprogramma’s:

  • Winver van Compuclub
  • PrSys van Cees Epping
  • Rekenaar van Venira
  • Das2015 van Frans Huynen

We merken nogmaals op dat alleen zip-bestanden ingestuurd kunnen worden.

Er hoeven ter controle geen bestanden meer gestuurd te worden naar een ander e-mailadres.     

De inkorflokalen moeten bestanden volgens bovenstaande procedure zelf insturen naar Compuclub. Men kan zich niet beroepen op rekenaars die zeggen de bestanden door te zullen sturen. 

Hoofdprijzen en Poules

Op de NPO site vindt u een overzicht van de te winnen poules en prijzen nationale-sectorale concoursen 2020.
Alle wedvluchten worden per sector vervlogen.

Op de Nationale wedvluchten zal er ook een digitale Nationale uitslag gemaakt worden. Deze is te raadplegen op de NPO site en de site van Compuclub.  

Betaling

Het innen van de concoursgelden en het uitkeren van de poulegelden wordt volgens de verrekenmethode gedaan. Indien het bedrag van de concoursgelden hoger is dan het bedrag van de gewonnen poulegelden wordt het verschil via automatische incasso van de bank/girorekening van het inkorfcentrum afgeschreven. Hiervoor hebben de inkorfcentra reeds een machtiging afgegeven. De bijbehorende betaalstaten zijn te downloaden op de site van Compuclub. Deze worden niet toegestuurd.  Om dit te kunnen doen is een inlogcode nodig. Beschikt de vereniging niet over een inlogcode, dan kan men deze bij Compuclub opvragen.

Melden van foutieve handelingen

Indien er in het Nationale/Sectorale Inkorfcentrum sprake is van ‘foutieve handelingen’ moet de centrumleider dit direct schriftelijk te melden aan: Bureau NPO, Postbus 60102, 6800 JC Arnhem en direct de concoursorganisatie op de hoogte stellen.

Algemene regels

Iedere deelnemer aan een wedvlucht houdt zijn geconstateerde duiven op de dag van thuiskomst tenminste drie uur vast en verleent alle medewerking aan een eventuele controle. Controle kan onder meer bestaan uit het loslaten van een prijswinnende duif op enige afstand van het hok van de deelnemer en uit controle op de klok(ken) en elektronisch(e) constateersysteem(systemen) van de deelnemer, de moederklok(ken) en de atoomklok.

Duiven die in de neutralisatietijd arriveren, worden gedurende tenminste drie uur na afloop van de neutralisatietijd vasthouden.

Constateren van duiven

Alle duiven die niet elektronisch geconstateerd worden, krijgen minimaal één gummiring om de poot. Het is toegestaan om twee gummiringen te gebruiken.

Bij het gebruik van twee gummiringen dienen de ringen van de eerste aangekomen duif apart geklokt te worden.

De volgende duiven mogen geklokt worden met beide ringen in één klokvak. Wil een deelnemer een eigen tweede klok ter veiligstelling gebruiken, dan constateert hij van de eerste duif een gummiring in de eerste eigen klok gevolgd door een loze afslag en de tweede gummiring in de klok die ter veiligstelling wordt gebruikt, eveneens gevolgd door een loze afslag. De beschikbare tijd voor deze handelingen is 3 minuten. Bij het constateren van de volgende duiven hoeft geen loze afslag meer gemaakt te worden. De tweede klok wordt uitsluitend ter veiligstelling gebruikt. 

Melden van de duiven

Op de nationale sectorale wedvluchten is de meldplicht van kracht.

Wij gaan middels deze procedure verder testen om voor de toekomst de techniek voldoende ingericht is om in de toekomst te kunnen komen tot live verwerking van uitslagen.

Het melden van de duiven kan op twee manieren:

1.      Door in te loggen op de site van Compuclub. De vereniging heeft een inlogcode bij Compuclub (heeft u die nog niet vraag deze aan via info@compuclub.nl.
Vul gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op inloggen.

2.      De vereniging maakt gebruik van het programma ´Duiven melden afstanden´. Dit kan alleen als men de nieuwe versie van bovengenoemd programma downloadt. Hiermee kunnen de meldingen doorgestuurd worden naar Compuclub. Een aantal adressen staat al in dit programma. Het is noodzakelijk om een e-mailadres toe te voegen. Dit e-mailadres is webmeld@compuclub.eu

Men kan aanvinken naar welke adressen de melding gestuurd moet worden. Nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is dat ook de vluchtcode moet worden aangegeven. Dit is verplicht.  Melden met dit programma werkt alleen als men de versie 2020 gebruikt.

Met bovengenoemde methodes is het niet mogelijk om overal te melden. U dient ook te melden op de plaatsen waar uw afdeling voorschrijft dat u moet melden. Het kan dus zijn dat u op meerdere plaatsen de melding moet doorgeven. Voor de nationale-sectorale vluchten is de melding bij Compuclub elk geval verplicht,

De meldingen kunt u volgen via https://live.compuclub.nl

Note: U kunt vanaf heden al gebruik maken om meldingen door te geven zodat u niet voor verrassingen komt te staan op de nationale-sectorale vluchten. Het betreft dan vluchten van uw afdeling

Hebt u nog vragen bel dan met Bureau NPO  of naar het mobiele telefoonnummer dat vermeld wordt op de NPO site en onder deze instructies.

Alle nationale-sectorale inkorfcentra zijn op de NPO site te vinden. Wanneer er wordt ingekorfd moet u er rekening mee houden dat alle ingekorfde duiven deelnemen aan de nationale-sectorale wedvlucht.

Wanneer uw vereniging besluit om alsnog niet in te korven op een nationale-sectorale wedvlucht en uw vereniging heeft wel een inkorfcentrum voor deze vlucht toegewezen gekregen, meld dit dan bij Bureau NPO. Dit kan op de telefoonnummers onderaan dit bericht.

Reclames op de uitslag
Reclames op de uitslag kunt u indienen bij bureau NPO, Postbus 60102, 6800 JC Arnhem of op info@duivensportbond.nl. Bij een reclame dient u alle relevante wedvluchtbescheiden mee te sturen.

De Nationale-sectorale concoursorganisatie

F. Marinus: sector 1 en 2: tel: 06-30080112
E. Wilmink: sector 3 en 4: tel: 06-36187435

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.