Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Vluchten > Nationale Inkorfcentra 2022 > Richtlijnen voor de Grand Prix Vluchten en overige Nationale/Sectorale Concoursen 2022

Richtlijnen voor de Grand Prix Vluchten en overige Nationale/Sectorale Concoursen 2022

Voor de Grand Prix vluchten en overige Nationale/sectorale concoursen gelden onderstaande richtlijnen. Het wedvluchtreglement is vanzelfsprekend van toepassing.

Inhoud

 

Aandachtspunten:

In dit document vindt u de richtlijnen voor de Nationale/Sectorale concoursen en Grand Prix vluchten 2022. Een aantal punten vraagt de speciale aandacht van de centrumleider. Deze punten worden hieronder uitgelicht. Verder in het document vindt u alle instructies nogmaals uitgebreider.

 • Inkorven op de drie nationale vluchten (St. Vincent, Issoudun en Bergerac) is alleen toegestaan innationale inkorfcentra (NIC), u vindt deze op de NPO site.
 • Voor de overige Marathonvluchten (Bordeaux/Ruffec, Dax/Cahors-Bressols, Tarbes/Bordeaux), hebben de afdelingen inkorfcentra aangewezen. De laatste categorie inkorflokalen heeft niet de status NIC, maar u vindt ze wel op onze site terug.
 •  De overige Grand Prix vluchten, midfond, eendaagse fond, en jonge duiven kunnen worden ingekorfd in lokalen waar tenminste 5 leden inkorven, tenzij de afdeling hiervoor inkorfcentra heeft aangewezen. Met minder 5 leden mag er niet ingekorfd worden.
  Dit betreft de volgende vluchten:
  • 02 juli  Grand Prix TGV afdelingslossing (midfond)
  • 9 juli Grand Prix Midi France sectorlossing (eendaagse fond}
  • 16 juli Grand prix Rondom Parijs afdelingslossing (midfond)
  • 27 augustus Grand Prix Nieuwe Oogst afdelingslossing (jonge duiven)
  • 10 september Grand Prix der Junioren sectorlossing (jonge duiven)


• De rekenaar is Compuclub.

• Evenals in de vorige jaren moeten de gegevens digitaal ingestuurd worden. De bescheiden moeten in het inkorflokaal bewaard worden, zodat op verzoek controle mogelijk is. De afdelingen hebben bij de rekenaar opgave gedaan van degenen die niet op zondag spelen. Dit zijn ook de niet-op-zondag-spelers voor Grand Prix vluchten en overige Nationale/Sectorale concoursen vluchten in 2022.

Alle werkzaamheden met betrekking tot het inkorven van de duiven én het afslaan van de klokken c.q. uitprinten van de constateringen bij de ECS dienen in het inkorfcentrum waar is ingekorfd plaats te vinden.

• Op de drie nationale wedvluchten zijn geen invliegduiven toegestaan (St.Vincent, Issoudun en Bergerac).

Op de andere sectorale en Grand Prix vluchten is deelname  alleen mogelijk door het aantal deelnemende duiven in te vullen op niveau 9. Vergeet u niveau 9 dus niet in te vullen als u wilt meedoen. Dit kan achteraf niet gecorrigeerd worden.

De niveaus waaraan u deelneemt kunt u zelf invullen of bij het inkorfcentrum laten in vullen. U blijft echter zelf verantwoordelijk of het is ingevuld.

De voorlopige uitslag is digitaal beschikbaar op de site van Compuclub. Het is niet mogelijk de uitslag op papier te ontvangen.  Met ingang van 2022 is de prijsverhouding op de nationale wedvluchten 1 op 3.


Richtlijnen voor Grand Prixvluchten en overige Nationale/sectorale vluchten


Deelname

Uitsluitend leden van de bij de NPO aangesloten Basisverenigingen zijn gerechtigd deel te nemen, voor zover hen geen uitsluiting van rechten ten aanzien van deelname is opgelegd. 

Leden die deelnemen aan de Grand Prix vluchten en overige Nationale/Sectorale concoursen én lid zijn van een vereniging die een Nationaal/Sectoraal inkorfcentrum voor dat concours heeft, zijn verplicht om in de eigen vereniging in te korven.

Inkorven

Er mag alleen ingekorfd worden in de toegewezen Nationale inkorfcentra voor St. Vincent, Issoudun en Bergerac. Voor deze 3 Nationale Grand Prix vluchten kan er ingekorfd worden in lokalen waar tenminste 7 deelnemers zijn. 

Voor de Nationale/Sectorale marathonvluchten kan er worden ingekorfd in de aangewezen inkorflokalen.

Voor de overige Grand Prix vluchten kan er worden ingekorfd in lokalen waar tenminste 5 deelnemers zijn. Met minder deelnemers mag er niet worden ingekorfd.

Men moet ten alle tijden bij een inkorfcentrum binnen de eigen afdeling inkorven.

De inleg op de Grand Prix vluchten en de overige Nationale/Sectorale concoursen is gratis.

De ingekorfde duiven moeten in het UDP-bestand worden ingebracht.  De deelname en alle poules moeten op niveau 9 worden ingebracht. Dit moet gebeuren met een voor 2022 toegelaten applicatiesoftware programma.

Op alle marathonvluchten is het verplicht de duiven op een mandenlijst te zetten.

Bij duiven die via een elektronisch systeem worden ingemand vult u in de kolom van de gummiringen een ‘E’ in.

Inkorfbescheiden

De inkorfbescheiden moeten in een gesloten envelop bewaard blijven in het inkorflokaal.

De NPO kan deze bescheiden opvragen ter controle. Wat moet er o.a. aanwezig zijn:

  • originele telstaat of DIGI-telstaat;
  • bij gebruik van mechanische of computerklokken het rechter gedeelte van het 4e (groene) exemplaar van de inkorflijst; de souches en eventueel stuk gesprongen gummiringen (per deelnemer in een apart zakje);
  • bij elektronisch constateren een print van de inmandlijst die ondertekend is door deelnemer en functionaris. Onder de ‘Nationale/sectorale kolom’ niveau 9 dient u het totaalbedrag met pen in te vullen.
  • eventueel andere ter zake dienende papieren.
  • De verenigingen moeten er ook op letten dat alle leden die in het D-Bestand voorkomen ook in het W-bestand voorkomen. Verder moet de naam van het W-bestand gelijk zijn aan de naam van het D-bestand. Bij een vereniging waar ook leden van andere verenigingen hebben ingekorfd wordt het verenigingsnummer in de UDP naam automatisch opgehoogd met 5000. Bijvoorbeeld vereniging 1001 wordt dan 6001. U dient er dan ook op te letten dat de naam die gebruikt is bij D-bestand ook gebruikt wordt bij het insturen van het W-bestand.

Op de gesloten envelop moeten over de sluiting de handtekeningen van twee bevoegde functionarissen staan. 

Digitaal aanleveren inkorfbescheiden

De digitale bestanden (UDP-bestanden) worden op de dag van inkorving naar de rekenaar (Compuclub) gestuurd. De deelnemende duiven aan de Grand prix vluchten en de overige Nationale/Sectorale wedvluchten staan op niveau 9. Om de bestanden in te lezen dient er een zip-bestand gemaakt te worden. Voor verenigingen die nu bij Compuclub al insturen verandert er niets. Er hoeft maar één keer een bestand ingestuurd te worden. Dit moet wel een bestand zijn waar alle niveaus inzitten. Geen deelbestanden per niveau opsturen. 

Verder is het niet toegestaan dat de leden die inkorven in een inkorfcentrum de gegevens ook nog eens insturen via de eigen vereniging. Alle handelingen zullen in het inkorfcentrum plaats moeten vinden.

Het digitaal aanleveren kan op twee verschillende manieren:

1. Insturen via de Website van Compuclub:

De vereniging gaat naar de website van Compuclub

Men vult de naam inzender (1) en E-mail inzender (2) in en zoekt het ZIP bestand waar u hem heeft opgeslagen op de harde schijf of USB stick via de knop bladeren (3) op. (bestand begint met een D)

Men sluit het ZIP bestand bij door te dubbelklikken op de bestandsnaam.

Daarna klikt men op de knop 'Verstuur UDP-bestand' (4)

Na enige tijd ontvangt men van Compuclub een e-mail retour op het opgegeven e-mailadres, waarin een overzicht staat van de ingezonden en verwerkte gegevens. Ook staan hier eventuele foutmeldingen op die u kunt herstellen op de verenigings-pc en daarna kunt u nogmaals het herstelde bestand weer inzenden binnen de gestelde termijn.

2. Insturen naar Compuclub rechtstreeks vanuit de bekende applicatieprogramma’s:

 • Winver van Compuclub
 • PrSys van Cees Epping
 • Rekenaar van Venira
 • Das van Frans Huynen


We merken nogmaals op dat alleen zip-bestanden ingestuurd kunnen worden.

Er hoeven ter controle geen bestanden meer gestuurd te worden naar een ander e-mailadres.

De inkorflokalen moeten bestanden volgens bovenstaande procedure zelf insturen naar Compuclub. Men kan zich niet beroepen op rekenaars die zeggen de bestanden door te zullen sturen.

Hoofdprijzen en Poules

Op de NPO-site vindt u een overzicht van de te winnen poules en prijzen op de Grand Prixvluchten en overige Nationale/Sectorale concoursen 2022. Alle wedvluchten worden per sector vervlogen.

Op de Nationale wedvluchten zal er ook een digitale Nationale uitslag gemaakt worden. Deze is te raadplegen op de NPO-site en de site van Compuclub

Betaling

Het innen van de concoursgelden en het uitkeren van de poulegelden wordt volgens de verrekenmethode gedaan. Indien het bedrag van de concoursgelden hoger is dan het bedrag van de gewonnen poulegelden wordt het verschil via automatische incasso van de bank/girorekening van het inkorfcentrum afgeschreven. Hiervoor hebben de inkorfcentra reeds een machtiging afgegeven. De bijbehorende betaalstaten zijn te downloaden op de site van Compuclub. Deze worden niet toegestuurd. Om dit te kunnen doen is een inlogcode nodig. Beschikt de vereniging niet over een inlogcode, dan kan men deze bij Compuclub opvragen.

Melden van foutieve handelingen

Indien er in het NIC of inkorfcentrum sprake is van ‘foutieve handelingen’ moet de centrumleider dit direct schriftelijk melden aan: Bureau NPO, Postbus 60102, 6800 JC Arnhem of per mail aan info@duivensportbond.nl  en direct de concoursorganisatie op de hoogte stellen, 

Algemene regels

Iedere deelnemer aan een wedvlucht houdt zijn geconstateerde duiven op de dag van thuiskomst tenminste drie uur vast en verleent alle medewerking aan een eventuele controle. Controle kan onder meer bestaan uit het loslaten van een prijswinnende duif op enige afstand van het hok van de deelnemer en uit controle op de klok(ken) en elektronisch(e) constateersysteem(systemen) van de deelnemer, de moederklok(ken) en de atoomklok.

Duiven die in de neutralisatietijd arriveren, worden gedurende tenminste drie uur na afloop van de neutralisatietijd vastgehouden.

Melden van de duiven

Op de nationale sectorale marathonvluchten is de meldplicht van kracht. De overige Grand Prix vluchten kennen geen meldplicht, ook Issoudun niet.

Om invulling te geven aan dit besluit dient een liefhebber de eerst aangekomen duif binnen 1 uur na aankomst te melden op de meldsite van de rekenaar van de NPO vluchten te weten Compuclub. Dat melden kan automatisch gebeuren als u een ECS systeem hebt die dat ondersteunt of handmatig via de meldfunctie van Compuclub.

Voor alle duidelijkheid: de meldplicht geldt alleen voor de eerst aangekomen duif, niet voor alle duiven.

Compuclub: Het melden van de duiven kan op drie manieren:

 1. Door in te loggen op de site van Compuclub. Het inkorfcentrum heeft een inlogcode bij Compuclub (heeft u die nog niet vraag deze aan via info@compuclub.nl). Vul gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op inloggen.
 2. De vereniging maakt gebruik van het programma ´Duiven melden afstanden´. Dit kan alleen als men de nieuwe versie van bovengenoemd programma downloadt. Hiermee kunnen de meldingen doorgestuurd worden naar Compuclub. Een aantal adressen staat al in dit programma. Het is noodzakelijk om een e-mailadres toe te voegen. Dit e-mailadres is .Men kan aanvinken naar welke adressen de melding gestuurd moet worden. Sinds enkele jaren moet ook de vluchtcode worden aangegeven. Dit is verplicht.
 3. U kunt ook melden met de speciale Compuclub Meld-App.


Met bovengenoemde methodes is het niet mogelijk om overal te melden. U dient ook te melden op de plaatsen waar uw afdeling voorschrijft dat u moet melden. Het kan dus zijn dat u op meerdere plaatsen de melding moet doorgeven. Voor de Nationale/Sectorale marathonvluchten is de melding bij Compuclub elk geval verplicht,

De meldingen kunt u volgen via https://live.compuclub.nl

Hebt u nog vragen bel dan met Bureau NPO of naar de mobiele telefoonnummers onderaan deze instructies.

Alle nationale inkorfcentra en inkorfcentra voor de marathonvluchten zijn op de NPO-site te vinden.

Wanneer er wordt ingekorfd, moet u er rekening mee houden dat alleen de duiven die op niveau 9 staan deelnemen aan de Grand Prix /nationale/sectorale wedvlucht.

Wanneer uw vereniging besluit om alsnog niet in te korven op een nationale/sectorale marathonvlucht en uw vereniging heeft wel een inkorfcentrum voor deze vlucht toegewezen gekregen, meld dit dan bij Bureau NPO. Dit kan op de telefoonnummers onder dit bericht.

Reclames op de uitslag

Reclames op de uitslag kunt u indienen bij bureau NPO, Postbus 60102, 6800 JC Arnhem of op info@duivensportbond.nl. Bij een reclame dient u alle relevante wedvluchtbescheiden mee te sturen.

De Nationale-sectorale concoursorganisatie:

 • F. Marinus: sector 1 en 2: tel: 06-30080112
 • E. Wilmink: sector 3 en 4: tel: 06-36187435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.