Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws

Nieuws

Strengere handhaving regels slachtduiven

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat aanbieders van slachtduiven die niet volgens de regels handelen beboeten. Begin maart 2015 is er overleg geweest tussen de NPO en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit overleg vond plaats op verzoek van de NVWA, omdat er in een hoog percentage geslachte postduiven residuen (restanten) zijn gevonden van diergeneesmiddelen die verboden zijn voor consumptiedieren.

In 2013 is via de NPO een publicatie van het Productschap Pluimvee en Eieren (PVE) verspreid waarin uitgelegd wordt wat de wettelijke regels zijn met betrekking tot het gebruik van diergeneesmiddelen voor consumptiedieren en dat bij iedere partij duiven die voor de slacht wordt aangeboden de zogenaamd Voedsel  Keten Informatie (VKI) moet worden bijgevoegd. Het blijkt dat dit momenteel nog lang niet altijd op de juiste wijze gebeurt. 

Op het VKI moet de volgende informatie worden verstrekt:

 • De ringnummers van de duiven (wanneer de duiven ongeringd zijn moeten deze duiven per batch geslacht worden).
 • Alle diergeneesmiddelen en vaccins die de duiven gedurende hun hele leven toegediend hebben gekregen en wanneer.
 • De naam van de dierenarts die de diergeneesmiddelen verstrekt heeft.
 • De naam en handtekening van degene die verantwoordelijk is voor bovenstaande informatie. 

Dit is wettelijk zo geregeld en omdat afgevoerde duiven in de voedselketen terecht kunnen komen.

Download een exemplaar van de VKI. Wees voorzichtig met het afgeven van een VKI voor ongeringde duiven aan een tussenhandelaar, omdat de schone duiven dan gemakkelijk omgewisseld kunnen worden voor duiven waarvan de geschiedenis niet bekend is.

Logo NVWADe NVWA heeft aangekondigd dat vanaf 1 april 2015 bovenstaande te handhaven op grond van artikel 2.8 van het ‘Besluit houders van dieren, verbod afleveren van met diergeneesmiddelen behandelde dieren’. De boete voor de overtreding kan oplopen tot 2500 euro per overtreding voor de aanbieder van de duiven.

Welke diergeneesmiddelen zijn verboden?

In de duivensport veelgebruikte geelkuren op basis van ronidazole en metridazole en coli- en/of paratyfuskuren op basis van nitrofuranen zijn verboden voor consumptiedieren. De resten van deze producten kunnen in het vlees van geslachte duiven aangetoond worden nog lang nadat deze zijn toegediend. De NVWA neemt monsters aan de slachtlijn om hierop te controleren. Als restanten van deze verboden diergeneesmiddelen worden aangetroffen, dan traceert de NVWA terug naar de aanbieder. Degene die zijn handtekening op het VKI heeft gezet is verantwoordelijk voor de informatie en wordt dus als de overtreder beschouwd door de NVWA. Duiven die deze middelen gehad hebben mogen dus nooit meer in de voedselketen terecht komen, ook niet na een wachttermijn.

Voor ons duivenliefhebbers betekent dit dat we alleen nog duiven voor de slacht mogen afvoeren waarvan de volledige geschiedenis, dus vanaf de geboorte, met betrekking tot het toedienen van diergeneesmiddelen bekend is. Als er nooit medicijnen aan de duiven gegeven zijn en de duiven alleen geënt zijn tegen paramyxo is er niets aan de hand. De datum van de enting staat op de entverklaring en de entingen zijn toegestaan voor consumptiedieren. Anders wordt het wanneer het om aanvliegers of anders verkregen duiven gaat. Hiervan is de volledige geschiedenis m.b.t. medicijntoediening niet bekend. Ook voor de centraal hokbeheerders wordt dit een groot probleem, omdat de opgevangen duiven niet meer voor consumptie kunnen worden afgevoerd, tenzij de eigenaar een volledig ingevuld en ondertekend VKI opstuurt. De centraal hokbeheerders zijn inmiddels via een brief op de hoogte gesteld, omdat zij als aanbieders van slachtduiven grote risico’s lopen. 

Het PVE is opgeheven per opgeheven per 1 januari 2015 maar de inhoud van het artikel is nog steeds van toepassing

Promohokjes populair

Ook in de eerste maanden van 2015 kunnen we weer concluderen dat de promohokjes populair zijn. We hebben weer aantal nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen. Daar is een hokje geplaatst en ze zijn zich nu aan het opmaken voor het nieuwe seizoen.

lydia promohokje

Zo ook Lydia uit Oldenhove. Haar hok werd begin maart gebracht en de eerste jongen zitten inmiddels in het hok. 

promohokje op aanhanger


Ze heeft ontzettend veel plezier aan de duiven en ze wordt van uitgebreid advies voorzien van haar mentor en medeliefhebber Harmen Faber. Ook gaf een medeliefhebber haar nog een reismand cadeau!

promohokje afgeleverd bij lydia

Dankzij het snelle werk van de hokkenbouwer, medeliefhebbers en de NPO is er weer een nieuwe liefhebber die met de hobby kan beginnen.

Binnenkort zullen we meer nieuwe jeugdleden uitlichten.
Voorwaarden en contracten zijn te downloaden. Bij vragen mail naar  

Teletekst in 2015

Naar aanleiding van een voorstel, gedaan door afdeling Oost-Nederland tijdens de algemene ledenvergadering in november 2014, is besloten het gebruik van SBS6-text aan te passen.

Vanuit de leden was geklaagd dat er teveel pagina’s met uitslagen op teletekst stonden. Hierdoor duurde het te lang voordat de pagina’s met lossingen voorbij kwamen. Bij oudere toestellen is het niet mogelijk om zelf door te klikken naar een volgende pagina. Je moet dan steeds alle pagina’s afwachten voordat jouw lossing in beeld komt.

van txt naar web

Tijdens de vergadering is hierover door de kiesmannen gediscussieerd en zij hebben vervolgens het besluit genomen om voor het plaatsen van uitslagen een andere oplossing te zoeken. SBS6-text wordt alleen nog gebruikt voor lossingsberichten, belangrijke spoedeisende mededelingen en de uitslagen van de nationale/sectorale wedvluchten. De uitslagen van de andere wedvluchten worden voortaan geplaatst  op deze website.

Elke afdeling krijgt inloggegevens om zelf de uitslagen op de pagina voor de eigen afdeling te kunnen plaatsen. In de loop van volgende week neem een medewerker van kantoor contact op met de afdelingen om de uitvoering verder te bespreken.

Wij gaan er alles aan doen om dit in het weekend van 18 april werkend te hebben. We denken hiermee een goede en eigentijdse vervanging voor het vermelden van de uitslagen op teletekst gevonden te hebben.

F. Marinus
Bureaumanager NPO

Verslag van de FCI bijeenkomsten in maart 2015

Op 18, 19 en 20 maart 2015 heeft er een FCI congres in Halle België plaatsgevonden. Tijdens de diverse vergaderingen is een aantal zaken besloten en sommige onderwerpen zullen nog terugkomen op de agenda van oktober 2015.

logo fciCommissie Standaard

Conform het congres in Boedapest werd deze vergadering voorgezeten door Leo Mackaay 

(Nederland). Aan de training/opleiding tot FCI keurmeester werd in Boedapest door 12 personen deelgenomen. De FCI commissie informeert twee personen dat zij (nog) niet aan de voorwaarden van de FCI voldeden. De overige tien keurmeesters hadden het voortreffelijk gedaan en sommigen waren geslaagd. Degenen die deze cursus tweemaal met succes hebben afgelegd krijgen in oktober 2015 het officiële FCI-paspoort uitgereikt. Vanuit België was een voorstel gedaan om Internationale FCI-vignetten te verstrekken aan de FCI keurmeesters en dit werd met meerderheid van stemmen aangenomen.

Het ingediende voorstel van Portugal over de criteria jonge duiven om het aantal kilometers te verzwaren werd met grote meerderheid afgewezen. Zo ook het prijzen 1: 4  kreeg geen meerderheid, alsmede de punten te laten tellen als resultaatvlucht van de behaalde punten op een One loft race.

Het ingediende voorstel van de Spaanse Federatie om het aantal deelnemers op de marathon  terug te brengen naar 20 kon niet worden behandeld. Het voorstel was te laat ingediend en komt nu op de agenda voor de oktobervergadering 2015.

Bij het keuren op de Olympiade in Boedapest is voor het invoeren van de resultaten door de keurmeesters gebruik gemaakt van tablets. Achteraf bleek dat er niet genoeg informatie uit de data was te halen. Dit moet volgende keer anders. De Poolse delegatie gaat dit verder uitwerken en de opzet is om de software in drie wereldtalen  beschikbaar te krijgen. In oktober wordt een presentatie gegeven in Halle aan alle geïnteresseerde FCI-landen. In maart 2016 moet het programma gereed zijn.    

Nederland zal een voorstel indienen voor de FCI commissie Sport om de afstandscriteria voor alle categorieën met een min- en plustolerantie van 5% in te voeren, alsmede een tweede voorstel afstand  hart samenspel/afdeling. In samenspraak met de Olympiadecommissie wordt dit voorstel gemaakt. Wij verwachten daarmee recht te kunnen doen aan die leden die nu net tussen wal en schip vallen. Het blijft raadzaam dat de afdelingen bij het opmaken van hun vliegprogramma’s hier zelf al rekening mee te proberen te houden.

Commissie Sport

De Commissie Sport werd voorgezeten door Istvan Bardos (Hongarije). Er is een actieplan opgezet voor de komende twee jaren.  Over dit plan, en met name over de routing van de vaste voetringen, werd  uitvoerig gediscussieerd. Er is op het congres in Slowakije een akkoord gesloten dat er FCI-ringen, met enkele kleine randvoorwaarden, gebruikt moeten worden. In de vergadering van oktober 2014 is een commissie benoemd die plannen uitwerkt als het gaat over de financiële aspecten en routing van de opdrachten aan de leveranciers. Bijvoorbeeld de vraag of de landen zelf hun bestellingen gaan plaatsen of dat dit centraal wordt aangestuurd door de FCI, komt hierin aan de orde. Vertegenwoordigers uit de landen België, Duitsland en Nederland komen gezamenlijk met voorstellen op de vergadering van oktober 2015. De definitieve plannen zijn ruimschoots voor aanvang van de Olympiade in Brussel klaar. 

De bronzen kleurstelling 7616C voor de ringen van 2016 blijkt in het geheel onvoldoende leesbaar te zijn. Besloten is dan ook deze te wijzigen in blauw 638C. De rode kleur 185C voor 2017 geeft ook problemen met name voor mensen die kleurenblind/slechtziend zijn. Besloten is dat de ringenleverancier modellen voorlegt in een vijftal rode kleurstellingen. De kleurencyclus van 10 kleuren wordt teruggebracht naar vijf (geel – wit – blauw – rood en groen). In de federatie Spanje wil men dat  twee organisaties zelfstandig ringen bestellen en besloten is dat dit alleen door de erkende FCI lidstaat gedaan mag worden.

Verder is er net voor de vergadering een boekwerk van maar liefst 51 pagina’s over het elektronisch constateren aan iedere lidstaat gestuurd. De verschillende landen gaan ernaar kijken en de Commissie Sport komt binnen 3 weken met haar bevindingen.

Commissie veterinair

De Commissie veterinair werd voorgezeten door Hans–Joachim Nüsse (Duitsland). De opzet is dat alle dopingzaken in een aparte commissie komen. Op het congres in Boedapest heeft een aparte bijeenkomst plaatsgevonden over het onderzoek naar jonge duiven. Diverse landen hebben de FCI-enquête ingevuld. De heer Daniël Krajicek komt met de een eerste conclusies. De resultaten van het onderzoek zijn zeer interessant en de rapportage wordt aan de heer Menzel (Duitsland) beschikbaar gesteld. Verder is in het Europees parlement een veterinair deskundige uit Roemenië aanwezig. Aan de delegaties wordt gevraagd bij hun Nationale parlement, de partijen die zitting hebben in het Europees parlement, onze duivensport onder de aandacht te brengen. Voor de vaststelling van erfelijkheid wordt een voorstel gemaakt voor de eerstvolgende vergadering. Dr. Taras Vira (Oekraïne) wil een congres organiseren, waar de mogelijkheid is voor veterinaire deskundigen uit de hele wereld om te praten over diverse duivenonderwerpen. In de afgelopen jaren is een dergelijk congres in München geweest en daar zijn zeer  interessante onderwerpen aan de orde geweest. Het geheel wordt verder uitgewerkt en bekeken wordt of een en ander haalbaar is de komende jaren. Het wordt geagendeerd in het najaar.

Commissie Europa

Stefaan van Bockstaele (België) is de voorzitter van de Commissie Europa. In deze vergadering werd uitvoerig gediscussieerd over de grensgevallen van leden. België is het er pertinent niet mee eens dat Belgische leden, waarvan het coördinaat in België ligt, meespelen aan wedvluchten in Nederland. Aan de Franse zijde willen liefhebbers  zich aanmelden in België. Men wil dit geregeld hebben via de FCI. De vergadering heeft dit voorstel niet gesteund, maar wel aangegeven dat er tussen de landen afspraken moeten komen.

Commissie Statuten

Op het congres in Boedapest is besloten dat de heer Horst Menzel van Duitsland deze commissie de komende twee jaren onder de loep neemt. Hierbij komt ook de FCI-structuur en -Organisatie aan de orde. Zo is momenteel de zetel van de FCI in Zwitserland en is de voertaal Frans. Of dat zo moet blijven is de vraag. Als voorbeeld werd de FIFA genomen, daar zijn vier talen mogelijk maar de voertaal is Engels.  Dit zou voor de FCI organisatie een uitkomst zijn. Engels wordt door de meeste landen gesproken. We wachten met belangstelling datgene wat er gaat komen af.

Commissie Grand Prix

Deze vergadering werd voorgezeten door Ernest Rossi (Malta) In het seizoen 2015 stonden 15 One loft races gepland. In Halle stond er een overleg gepland met de Chinese delegatie en besloten werd voor het seizoen vier One loft races in China te organiseren. De commissie van de Grand Prix was zeer verheugd met deze aanvulling. In China zijn circa 850 One Loft races.

Er werd bij de ingeplande One loft races een aantal controles verscherpt. Zo zal de functionaris een stempel met signatuur van de voorzitter en speciale verzegeling voor de manden krijgen. Deze zullen t.z.t. aan iedere controleur worden meegegeven en het invullen van de checklist is dan ook een vereiste om die retour aan het secretariaat van de FCI te zenden.

Commissie Directeur

Deze werd door afwezigheid van de heer Tereso (Portugal) voorgezeten door Stefaan van Bockstaele. Hier werden alle, door de commissies, voorgestelde voorstellen goedgekeurd. De notulen van het Congres werden ter plekke uitgedeeld en er werd afgesproken dat deze in oktober 2015 op de agenda worden geplaatst. Voor de race in Roemenië 2015 hebben inmiddels meer dan 15 landen zich ingeschreven. Van de grotere landen ontbreken nog Polen en Nederland. Voor het organiseren van de Olympiade 2017 in Brussel zijn de voorbereidingen door onze zuiderburen in volle gang. Voor de Olympiade in 2019 hebben zich twee landen aangemeld namelijk Roemenië en Polen. De Roemeense delegatie wil het erg graag organiseren maar vindt dat de Polen het, vanwege een 100 jarig jubileum, moet organiseren. Zij trekken zich dan ook terug voor 2019, maar hopen dat zij het dan in 2021 toegewezen krijgen.  De sponsering op de FCI site is nog niet realiseerbaar, omdat er te weinig informatie op staat. In oktober worden nieuwe afspraken gemaakt. Ieder land wordt gevraagd een link op te geven die naar hun site verwijst. Verder zullen er diverse personen binnen de FCI gevraagd worden de site verder te voorzien van informatie.  Er zal getracht worden in oktober met professionele vertalingscabines te werken. De voorkeur gaat uit naar Frans, Engels en Duits. De proef wordt gedaan met de commissies Standaard – Sport en commissie Directeur.  De vergadering in oktober wordt vastgesteld voor 14 – 15 en 16 oktober.

Vice FCI president Leo Mackaay

Het seizoen gaat van start!

Collega duivenliefhebbers, het seizoen is weer begonnen. Koud, guur en veel wind. Gelukkig zijn de vooruitzichten voor dit weekend een stuk beter. Wij in Friesland hebben afgelopen zaterdag de eerste trainingsvlucht weer gehad. Mijn zoon Willem en ikzelf klokten er 16 bij de eerste twintig in onze vereniging (273 duiven) en dat is toch een mooi begin. Een mooi begin na een moeilijk vergaderseizoen, dat wel.

Dirk Buwalda

PV

Ons bestuur en niet te vergeten de medewerkers van ons bureau hebben heel veel energie moeten  steken in procedures rond Pigeon Village (PV). Een maar niet eindigende idioterie is op ons afgekomen. De bodemprocedure die PV tegen ons heeft aangespannen loopt nog steeds. We hopen dat er binnen kort een uitspraak komt. Dan kunnen we eindelijk die rechtszaak afsluiten.

De arbiter heeft ook nog geen uitspraak gedaan betreffende de kwestie rond interpretatie van het contract, vermeende investeringskosten en vermeende niet geschreven afspraken in de ogen van PV. Bestuur en onze kiesmannen zitten op één lijn als het gaat om de aanpak van de problematiek met PV. Dat geeft vertrouwen en hoop. Er is met PV contact opgenomen door drie van onze kiesmannen. Dit na een besluit van de Algemene Ledenvergadering. De kiesmannen hebben een schriftelijke opdracht van bestuur NPO gekregen waarin wordt aangegeven bij PV te inventariseren welke oplossingen mogelijk zijn om de problemen op te lossen. Eind deze maand hopen wij weer bij elkaar te komen met onze kiesmannen om na te gaan welke weg we moeten volgen.

Naar een andere afdeling

Steeds nijpender wordt de problematiek rond verzoeken van liefhebbers om over te mogen gaan naar een andere afdeling. Dit speelt met name in de grensgebieden van de unieke werkgebieden. Dit punt is indringend besproken op de laatste Algemene Ledenvergadering. Als huiswerk hebben de kiesmannen meegekregen om per afdeling een plan te maken hoe ze de toekomst zien als het gaat om de indeling van de afdeling in samenhang met de buurafdelingen. Ons bestuur is er heilig van overtuigd dat binnen afzienbare tijd de 12 afdelingen tot het verleden behoren. Wij hopen dat dit in 2016 reeds het geval zal zijn met de afdelingen 5 en 12. Verder hopen en verwachten wij dat elk bestuur van een afdeling de afspraak ook nakomt. Kernpunten daarbij zijn herstructurering van  vlieggebieden, centralisatie en afstemming van vervoer en meer inspraak en zeggenschap van leden bij het lokale en landelijk beleid.  Grenzen zijn daarbij niet meer heilig.

Teletekst

Momenteel wordt veel drukte gemaakt over de zogenaamde teletekstmeldingen. Daarbij wordt op personen gespeeld. Dat hoort niet en is onfatsoenlijk. Als iedereen de vergaderverslagen van de Algemene Vergadering had gelezen dan heeft iedereen kunnen weten dat er een vergaderbesluit is genomen om het aantal pagina’s op teletekst fors in te korten om de eenvoudige reden dat de snelheid om de lossingberichten te kunnen raadplegen geweld werd aangedaan doordat er in veel gevallen meer dan 40 pagina’s vol stonden met uitslagen van wedvluchten. De Nationale en Marathonvluchten worden nog gemeld zoals het altijd is geweest, naast  bijzondere omstandigheden en lossingberichten. Verder kunnen alle afdelingen hun uitslagen melden op de NPO site. Dit als alternatief voor de teletekstvermelding. Niks aan de hand dus!! Alleen op een ander plek kijken.

IWB en Meteo

Ons bestuur hoopt dat we dit seizoen niet weer te maken krijgen met vluchten die niet door kunnen gaan. Maar we moeten reëel blijven. Als het moet en niet kan, dan vliegen we niet !! We hebben dit duidelijk opgenomen in een protocol met het IWB. Dit protocol hebben we met alle kiesmannen besproken en we zijn het roerend eens geworden. Dit seizoen hopen we samen met het IWB en de Meteo groep  te komen tot snellere en accurate berichtgeving rond het weer en de verwachtingen. Ons bestuur heeft alle vertrouwen in de deskundigheid van onze mensen. De belangen van de duif zijn primair.

Slachtduiven

Alle centrale hokken hebben van ons bericht gehad over het standpunt van het ministerie aangaande het inzamelen van duiven en de verwerking daarvan. Platweg gezegd komt het er op neer dat duiven die medicijnen zijn toegediend niet mogen worden geconsumeerd c.q. door centraal hokhouders mogen worden aangeboden aan de markt op straffe van sancties. Binnenkort heeft ons bestuur overleg met de centrale hokhouders hoe we hier mee om moeten en kunnen gaan en of er alternatieven voorhanden zijn.  Wij houden u op de hoogte.

Rest mij om u allen een heel goed vliegseizoen toe te wensen. Ik en mijn beide zonen Klaas en Willem zijn al weer vol vuur.

Franeker 6 april 2015

Dirk Buwalda, bestuursvoorzitter NPO.                               

Nieuwe look voor kantoor en receptie

Vandaag heeft het kantoor een metamorfose ondergaan. Geheel in de lijn van de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo is het kantoor nu aan de buitenkant en aan de binnenkant nog meer herkenbaar.

Na hard werken hangt er een nieuw 'uithangbord' aan de voorzijde van het pand en een nieuw doek achter de receptie.
Door deze verandering krijgt het gebouw weer een mooie en modernere uitstraling.

De foto achter de receptie is gemaakt door Falco Ebben. 

Nieuwe ontvangst kantoor

Verslag van hokbezoek Thymo Lankhof bij Cor en Yvonne Kleijn

In 2011 ben ik begonnen met postduiven houden. Mijn opa en oma hadden sierduiven, maar ik wilde graag dat ik ze weg kon brengen, en dat ze dan terugkwamen.

Thymo Lankhof

Mede dankzij mijn opa kreeg ik in 2011 vier duiven van Cor en Yvonne Kleijn. Daar ben ik mee gestart.  Daarna ben ik via mijn moeders collega, Tom Romijn, bij de duivenvereniging Olympia in Zuidland gekomen. Tot nu toe heb ik steeds duiven gekregen van aardige mensen uit mijn vereniging.  

Inmiddels heb ik m’n eigen duivenhok  bij mijn opa in de schuur. Ik heb hem nu al zo ver uitgebreid dat ik twee afdelingen heb.  Eén voor de doffers en één voor duivinnen/jongen.

Op de Jeugddag in november in Houten, heb ik een hokbezoek gewonnen bij Cor en Yvonne Kleijn uit Middelharnis. Ik ging er samen met mijn opa naartoe. We werden heel aardig  ontvangen en zijn eerst wat wezen drinken.  Daarna ging ik in het hok kijken. Ik heb veel nieuwe dingen gezien en geleerd. Ook heeft Cor me veel geleerd over hoe een goed hok er uit moet zien. We zijn door heel zijn hok gelopen. Cor en Yvonne hebben mooie hokken met veel duiven.

Ik dacht dat ik één jonge duif zou krijgen, maar kreeg er veel meer. Ik kreeg zelfs hele kleintjes, die ik onder mijn eigen duif heb gelegd. Het gaat super goed met ze.  En ze groeien hard.

Bedankt Cor en Yvonne Kleijn, ik heb een leuke middag gehad.

Thymo Lankhof uit Oudenhoorn

Europees Kampioenschap in Mira

Op 19 september 2015 wordt het in Portugal weer het Europees Kampioenschap vervlogen. Op die dag kun je meedoen aan verschillende races, allemaal georganiseerd door de Portugese Bond. Als Nederlandse liefhebber kun je hieraan meedoen, want Nederland is lid van de FCI. Je moet je deelname wel zelf regelen.

Je kunt meedoen aan:

 • FCI Grand Prix van Portugal - competitie voor individuele liefhebber
 • Champions League - competitie voor individuele liefhebbers die zijn ingeschreven voor de Grand Prix of een van de Europese Kampioenschappen
 • Speed Race - competitie voor individuele liefhebbers 
 • Europees Kampioenschap - competitie van landelijke teams die landen vertegenwoordigen die lid zijn van de FCI
 • Europees Kampioenschap voor Jongeren - competitie van landelijke teams die landen vertegenwoordigen die lid zijn van de FCI
De jonge duiven kunnen nog tot 15 mei 2015 worden ingezonden.

Op het moment dat de duiven verzonden worden, moeten ze tussen de 30 en 45 dagen oud zijn. Ze moeten ongeveer 10 tot 15 dagen daarvoor zijn ingeënt tegen het paramyxovirus. Entingsdatum en het gebruikte vaccin moeten worden vermeld.

Je zelf het transport naar Portugal regelen of ze afgeven bij Natural in België. Hoe je dit precies doet lees je op de site over Mira 2015.

Hier kun je ook het aanmeldformulier voor de diverse races downloaden.

 

 

 

 

Gebruik teletekst

Op 29 april is door bestuur NPO aan de kiesmannen NPO een nieuw voorstel voorgelegd met betrekking tot het vermelden van uitslagen op teletekst. De kiesmannen hebben besloten om dit nieuwe voorstel niet aan te nemen. Het in november 2014 genomen besluit blijft dus ongewijzigd van kracht.

Dit houdt in dat er geen afdelingsuitslagen op teletekst geplaatst worden. Elke afdeling heeft op de site van de NPO een pagina om uitslagen te kunnen publiceren. 

Conflict afdeling 5 Zuid-Holland en De Kuststrook

Zoals u allemaal weet, bestaat er al geruime tijd een conflict tussen afdeling 5 Zuid-Holland en afdeling 12 De Kuststrook. Hier een weergave van de gebeurtenissen die hebben geleid tot de stand van zaken nu in dit conflict.

Beide afdelingen opereren in het oorspronkelijke werkgebied Zuid Holland. Na  het formeren van de unieke werkgebieden heeft afdeling 12 via de rechter afgedwongen dat het een zelfstandige afdeling zou blijven.  Besloten is dat dit een eindig gebeuren zou zijn. Na vijf jaar zouden de afdelingen weer samengevoegd gaan worden tot één Zuid Holland. Deze termijn is verstreken en er is geen actie ondernomen om tot 1 afdeling Zuid Holland te komen.

Dit heeft ertoe geleid dat een klein aantal verenigingen al sinds drie jaar probeert van afdeling 12 weg te gaan.  Deze overgang is in de voorgaande jaren steeds afgewezen. Er is in beide afdelingen een commissie aan het werk gegaan om te werken aan een samenvoeging van beide afdelingen (De commissie 5 voor 12) . Ook hiermee kwam men niet verder en er werden gesprekken gevoerd met bestuur NPO.
Bestuur NPO heeft daarop beide afdelingen in november en december 2014 eerst afzonderlijk bij elkaar geroepen om te kijken of er een basis was om te komen tot volledige integratie.
Beide afdelingen hebben aangegeven dat er een basis was om in overleg tot  een oplossing te komen.

Het voornaamste punt van verschil was tot op dat moment volgens afdeling 12:
Afdeling 12: wil een groepslossing  (3 groepen ) tot 400 kilometer.
Afdeling 5:   wil groepslossing alleen op de vluchten met vrijdag inkorving.

Daarnaast waren er nog een paar geschilpunten die door iedereen als direct oplosbaar werden gezien.
Daarna werd met elkaar afgesproken dat de besturen van afdeling 5 en 12 en bestuur NPO rond de tafel zouden gaan zitten om tot een oplossing te komen waarbij de NPO als een soort van mediator zou gaan optreden.
Dit heeft geleid tot een drietal bijeenkomsten, waarbij na de eerste twee bijeenkomsten iedereen met een tevreden gevoel naar huis ging. Het leek erop dat we steeds dichter bij een oplossing kwamen. 
Tijdens het derde gesprek op 4 december jl. bleek al snel dat de door iedereen gewenste oplossing er niet kwam. Het hoogst haalbare op dat moment was een overeenkomst die staande de bijeenkomst is afgesproken. De overeenkomst zou de volgende dag op papier worden gezet en de afdelingsvoorzitters zouden deze overeenkomst ondertekenen en terugsturen naar bureau NPO.
Aldus is ook geschied waarbij afdeling 5 de overeenkomst een paar dagen later retourneerde dan was opgedragen. Er was wel in de brief vermeld dat de mondeling gesloten overeenkomst ook zou worden uitgevoerd door bestuur NPO als een van de afdelingen onverhoopt zou besluiten niet te tekenen.

 De gesloten overeenkomst (op 4 december 2014) luidde als volgt:  

 • Beide afdelingen hebben de intentie uitgesproken tot samenvoeging. Voor beide partijen geldt dat dan wel aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan.
 • Omdat men niet nader tot elkaar kon komen is met betrekking tot de leden besloten dat  voor individuele leden de afdelingsgrenzen opengesteld worden.
 • Dit houdt in dat individuele leden vrij over kunnen gaan van afdeling 5 naar afdeling 12 en van afdeling 12 naar afdeling 5.
 • Mochten er verenigingen zijn waarvan alle leden besluiten over te gaan naar de andere afdeling, dan kan de vereniging overgaan naar een andere afdeling.

 

Bestuur NPO heeft vervolgens de overeenkomst uitgevoerd. Om te controleren of alle
leden met de overgang akkoord waren, is besloten dat ieder lid van de vereniging moest tekenen dat hij over wilde naar de andere afdeling. Dit was voor bestuur NPO de enige mogelijkheid om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Vervelend in deze is dat op de site van afdeling 5 werd vermeld dat het niet nodig was dat ieder lid van de vereniging voor overgang zou moeten zijn. Men zou ook over kunnen bij een besluit dat met meerderheid van stemmen is genomen. Hetgeen niet was afgesproken.
Bestuur NPO is steeds blijven communiceren dat elk lid akkoord moest gaan met de overgang.
Dit hele traject heeft ertoe geleid dat uiteindelijk 7 verenigingen alle handtekeningen van de leden hebben aangeleverd voor overgang naar afdeling 5 en één vereniging voor overgang naar afdeling 12.

Aan de individuele leden van deze verenigingen is dispensatie gegeven door bestuur NPO en omdat het alle leden van de vereniging betrof, mochten ook de verenigingen over  
(conform de gesloten overeenkomst).
Dan waren er nog 6 verenigingen, waarbij soms één en soms meerdere handtekeningen ontbraken. Aan de leden van deze verenigingen is toen geen dispensatie verleend. Ze zijn wel in de gelegenheid gesteld de ontbrekende handtekening(en) alsnog in te dienen. Hiervan heeft nog één vereniging gebruik gemaakt en deze is op dezelfde manier verder behandeld als de eerste 7 verenigingen die overgegaan zijn. 
Op 9 februari jl. heeft zich nog een vereniging aangemeld die alsnog overgang wilde naar afdeling 5.  Deze aanvraag ging niet vergezeld van de benodigde handtekeningen.

In de tussentijd  hebben diverse personen de kwestie voorgelegd aan  het Tucht- en Geschillencollege NPO. (de 5 verenigingen, waarvan in eerste instantie ook nog de laatst overgegane vereniging deel uitmaakte, alsook afdeling De Kuststrook). 

De 5 verenigingen beriepen zich op het verenigingsrecht waarbij  in hun optiek bij meerderheid van stemmen besluiten konden worden genomen. 
De Kuststrook wilde dat de overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd zou  worden.

Het Tucht- en Geschillencollege was van mening dat de overeenkomst voorgelegd zou moeten worden aan de Algemene Vergadering NPO. Bestuur NPO heeft aan de Algemene Vergadering NPO instemming gevraagd met het gevoerde beleid. Geen een van de 12 afdelingen is opgestaan om aan te geven hieraan geen instemming te kunnen geven. 
Het Tucht- en Geschillencollege NPO vond tevens dat voor de verenigingen, waarvan niet alle handtekeningen ontvangen waren, niet gold dat dit geen unaniem besluit was en dat zij dus alsnog over konden naar afdeling 5.

Afdeling 12 de Kuststrook is tegen beide uitspraken in beroep gegaan. 
Vervolgens heeft het Beroepscollege op 8 april 2015 uitspraak gedaan en heeft besloten dat de situatie van vóór 4 december 2014 moest worden hersteld. Dit hield in dat alle verenigingen, die overgegaan waren, terug moesten naar de afdeling waarvan zij vóór
4 december lid waren.

Bestuur NPO heeft dit op 9 april aan de betreffende verenigingen en de betrokken afdelingen gemeld.  Op 10 april is er nog eens een brief uitgegaan om een en ander nogmaals te verduidelijken.

Na het eerste weekend bleek dat beide afdelingen het besluit van het Beroepscollege niet hadden uitgevoerd.

Bestuur NPO heeft dan ook op 16 april beide afdelingen bericht dat de leden van hun afdeling niet kunnen deelnemen aan de nationale kampioenschappen 2015. Na deze brief heeft de afdeling De Kuststrook zich gehouden aan de uitspraak van het Beroepscollege NPO en afdeling 5 niet. Dit heeft ertoe geleid dat de duiven van één vereniging in één weekend niet zijn meegenomen.

Bestuur NPO is op grond van artikel 43 van het Huishoudelijk Reglement  verplicht bij het niet naleven van een uitspraak maatregelen te treffen om naleving van de uitspraak af te dwingen.

Wat zijn de maatregelen die genoemd zijn: 

 • Intrekken van lossingsvergunningen.
 • Intrekken van erkenningen en toekenningen van rechten door Bestuur NPO
 • Het verbod tot deelneming aan alle of bepaalde wedvluchten en de Nationale Manifestatie.
   

De maatregelen, op 16 april genomen, zijn ter kennis gebracht van de Aanklager NPO die, naast de door Bestuur NPO opgelegde maatregelen, ook nog maatregelen kan treffen.
De Aanklager heeft de aangedragen zaken geseponeerd met de opmerking dat Bestuur NPO eerst zelf alle mogelijke maatregelen moet nemen, alvorens hij iets kan gaan doen.

 Verder heeft afdeling De Kuststrook bij de Aanklager een zaak aangebracht tegen Bestuur NPO omdat afdeling De Kuststrook vindt dat Bestuur NPO niet actief genoeg het naleven van de uitspraak van het Beroepscollege handhaaft.

Bestuur NPO heeft op 6 mei met forse tegenzin besloten van afdeling 5 de lossingsvergunningen in te trekken. Die forse tegenzin komt niet voort uit het feit dat Bestuur NPO het niet eens zou zijn met de uitspraak. Bestuur NPO heeft daar geen mening over. De forse tegenzin komt voort uit het feit dat zo veel liefhebbers nodeloos gedupeerd worden.

 Wat zijn formeel de consequenties voor de leden van afdeling 5:  

 • Er is geen lossingsvergunning, dus de afdeling 5 mag geen duiven vervoeren.
 • Er mogen geen uitslagen berekend worden.
 • De leden worden niet opgenomen bij de nationale kampioenschappen.

 

Simpel gezegd is er voor de leden van afdeling 5 geen concours zolang afdeling 5 de
duiven van de 13 verenigingen blijft vervoeren.

Verder is er door afdeling 5 nog een mogelijkheid tot  bemiddeling aangeboden door
een externe sportrecht deskundige. Dit is door de Kuststrook geweigerd.

Voor afdeling 5 zijn er twee mogelijkheden om de uitspraak van het Beroepscollege van 
tafel te krijgen:

 • Herziening aanvragen bij het Beroepscollege NPO
 • De stap naar de burgerrechter, al of niet in kort geding. 

Tot op heden heeft Bestuur NPO  nog geen bericht ontvangen of een van beide stappen of wellicht beide stappen genomen zijn. 

Al met al voor Bestuur NPO een zeer onverkwikkelijke zaak. Bestuur NPO staat met de
rug tegen de muur.
In onze organisatie hebben we met elkaar afgesproken dat er een intern rechtssysteem 
moet zijn, nl. het Tucht-en Geschillencollege en het Beroepscollege. In deze kwestie negeert afdeling 5 de uitspraak van het Beroepscollege volledig. Alleen externe rechtspraak (en wellicht een aanvraag tot herziening van de uitspraak van het Beroepscollege) is nu nog in staat om hierover een oordeel te vellen. Ons bestuur vindt dat dit alle perken te buiten gaat. Het geheel wringt des temeer nu we al weer een maand vliegen.

Op dit moment weten wij als Bestuur NPO niet wanneer en hoe deze kwestie wordt opgelost. We moeten vooralsnog de rechtsgang afwachten.          

Veenendaal, 8 mei 2015 

Namens Bestuur NPO

F. Marinus
Bureaumanager NPO

Jubileumactie van Centraal Hok in Oudenbosch

Afgelopen zaterdag 9 mei was een speciale dag voor Centraal Hokbeheerder De Heijde in Oudenbosch. Zijn hok bestond op die dag 25 jaar.

Natuurlijk heeft de NPO hem gefeliciteerd met dit jubileum, maar de eigenaar heeft zelf ook een leuke actie bedacht. Alle duiven die deze maand bij hem worden gebracht, kunnen door de eigenaar tot en met 14 juni gratis opgehaald worden. 

Hoewel we altijd hopen dat zoveel mogelijk liefhebbers hun duif ophalen, is dit nog een extra reden om het niet te laten!

De postduivensport op de erfgoedlijst

De NPO is aan het bekijken of zij gaat proberen om de postduivensport op de lijst Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed te krijgen. Op deze lijst staan waardevol geachte Nederlandse tradities. De lijst wordt opgesteld door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed.

Het idee om de postduivensport op deze lijst te krijgen, komt van Hub Wetzelaer van de ZLU. Hij legde het idee voor aan het bestuur van de NPO en samen met Frank Marinus en Carmen van Schaijk, medewerkers van de NPO, bezocht hij een aantal weken een informatiebijeenkomst bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed.

Wanneer een aanvraag wordt ingediend en goed wordt onderbouwd, is de kans groot dat de postduivensport aan de lijst wordt toegevoegd. Bestuur NPO besluit binnenkort of deze toevoeging zinvol is en of de aanvraag ook wordt gedaan.

Wat is immaterieel erfgoed

Immaterieel erfgoed zijn tradities en rituelen die belangrijk zijn en niet verloren zouden moeten gaan. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed. Je kunt immaterieel erfgoed niet conserveren en restaureren, zoals monumenten, archiefstukken en museumvoorwerpen. Maar ook in deze tijd moeten de tradities en rituelen nog betekenis hebben. Het is belangrijk dat ze met hun tijd meegaan. Doen ze dat niet, dan verdwijnen ze. Ze worden gezien als schakel tussen heden, verleden en toekomst.

Een aantal voorbeelden van tradities die al op de lijst staan zijn de Nijmeegse Vierdaagse, het carbidschieten in Drenthe en de Passiespelen in Tegelen.

Trek nu al je plan voor de Olympiade van 2017

De volgende Olympiade wordt in 2017 in het Belgische Brussel gehouden in het weekend van 28 en 29 januari! Topduiven uit de hele wereld komen hier bij elkaar om te strijden om de Olympische titel. Zowel in de sport- als in de standaardklasse kun je in diverse categorieën een belangrijke internationale prijs halen.

Het lijkt nog ver weg, maar de vluchten die achter de rug zijn, kunnen al van belang zijn! Wil je een betere kans maken, dan moet je nu al je plan trekken.

Kijk maar eens naar de voorwaarden. In de categorieën A en B van de sportklasse heb je misschien al een duif die goed gepresteerd heeft. En deze duif kan bijvoorbeeld ook best in aanmerking komen voor de Allround-klasse.

Bekijk of je het aantal kilometers wel haalt en voldoen de vluchten waarbij de duif goed gepresteerd heeft aan de voorwaarden voor wat betreft aantal duiven en deelnemers? Hier kun je anders met vluchten die nog komen en anders in het seizoen 2016 nog bijsturen.

Of misschien heb je een hele mooie duif die nu ook al goed gepresteerd heeft. Die kan best wel eens in aanmerking komen voor deelname aan de standaardklasse.

Kijk in ieder geval even naar de voorwaarden van zowel de sportklasse als de standaardklasse


Hokbezoek bij Michel Verweij en Peter de Haan

Op de NPO jeugddag in Houten, waar ik met mijn coördinator Ivo naartoe ben gegaan, heb ik een loting voor een hokbezoek bij Michel Verweij en Peter de Haan gewonnen. Donderdag 16 april ben ik naar de liefhebbers toegegaan.

Hallo, mijn naam is Stan Collé en ik ben 17 jaar oud. Ik participeer inmiddels bijna een jaar in de duivensport en vind het tot nu toe heel erg leuk. De leukste periode tot nu toe vind ik de kweek, aangezien ik nog niet met hele verre vluchten heb meegedaan omdat ik late jongen heb. Ik ben begonnen met een promohokje van de NPO om te kijken of ik het leuk vond. Dit bleek zo te zijn en ik ben samen met mijn opa begonnen aan de bouw van een groter hok. Van de resultaten van mijn jaarlingen verwacht ik niet al te veel, omdat ik vorig jaar natuurlijk niet gelijk de beste heb gekregen. In mijn huidige jongen duiven heb ik echter meer vertrouwen, want die heb ik gekregen van een aantal aardige en goede liefhebbers. Mijn hok kun je zien op de foto, hij is verdeeld in twee afdelingen van 1,20 meter lang en 1,20 meter breed. In het linker hok zitten mijn broedhokken met doffers en in het rechterhok mijn 20 jonge duiven. Verder heb ik nog een los deel in de schuur waar mijn duivinnen in zitten.

Op 16 april bezocht ik, samen met mijn opa, de liefhebbers Michel Verweij en Peter de Haan. Toen we binnenkwamen hebben we met z’n allen wat gedronken en gepraat over de sport. We hebben gepraat over veel dingen, zoals ziektes, het juiste weer om duiven af te richten en veel meer interessante dingen. Ik heb ook een paar tips gekregen en heb veel van deze ervaren mannen geleerd. Het zijn goede duivenliefhebbers die vele prijzen hebben gewonnen, daar kwam ik wel achter toen ik de  prijzenkast keek! Na het gesprek hebben we even een paar jongen duiven bekeken en heb ik er zelfs twee mee naar huis mogen nemen!

Stan3

Ik vond het een super informatieve en gezellige dag die ik zeker niet zal vergeten en ik bedank Peter en Michel hiervoor. Ik vind het goed van de duivenliefhebbers en de NPO dat ze jonge mensen betrekken bij de sport want ik zou het jammer vinden als de sport verloren zou gaan.

Groetjes Stan

Algemene Vergadering op 2 juni a.s.

Dinsdag 2 juni wordt een Algemene Vergadering NPO gehouden. Alleen degenen die voor deze vergadering uitgenodigd zijn, kunnen hierbij aanwezig zijn.

Genodigd voor deze vergadering zijn:

 • Bestuur NPO
 • Kiesmannen NPO
 • Juridisch adviseurs NPO
 • Bureaumanager NPO

Wanneer een kiesman verhinderd is mag deze zich laten vervangen door de reservekiesman. Dit moet wel vooraf worden gemeld bij het bureau in Veenendaal.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Van der Valk Hotel Veenendaal.

Agenda

Deze avond komen de volgende punten aan de orde:      

 1. Opening
 2. Appèl der kiesmannen
 3. Verzoek van 6 kiesmannen om het punt omtrent de afdelingen 5 en 12 in beslotenheid te behandelen.
 4. Vaststellen van de unieke werkgebieden, dit als vervolg van de op 9 maart 2015 door de A.V. goedgekeurde overeenkomst tussen Bestuur NPO en de Afdelingen 5 en 12.
 5. Eventueel hieruit voortvloeiende zaken of aanvullingen hierop.
 6. Verzoek van bestuur NPO om het punt met betrekking tot PV in beslotenheid te behandelen.
 7. Pigeon Village
 8. Sluiting 

Wie is de eigenaar?

Half april is een duif gevonden met een ring uit 1985. Van dat jaar wordt geen administratie meer bijgehouden, maar degene die de duif heeft opgevangen wil graag de eigenaar vinden.

Het gaat om ringnummer NL 1985-212871.

Is dit jouw duif of weet je van wie de duif is? Neem dan contact op met de vinder via telefonnummer (0592) 613002.

Op bezoek bij Gert-Jan Beute

En toen was het eindelijk zover ik reisde vrijdag 10 april af naar Drenthe. Ik had een hokbezoek gewonnen op de duivenbeurs in Houten bij Gert-Jan Beute. We werden er heel gastvrij ontvangen.

Hokbezoek Beute2Wat kan die meneer leuk vertellen over zijn duiven.
Ik heb die morgen veel nieuwe weetjes geleerd, over duiven, die ik nog niet wist.

Gert-Jan Beute liet me zijn hokken zien, nog gebouwd door zijn vader.
En Henkie, zijn superduif, die de duiven het hok in lokt. Geweldig, die wil ik zelf ook nog wel eens aanschaffen.

Toen Ik bijna naar huis ging kreeg ik nog enkele spullen van hem mee.
En een duif, de vader van de moeder van deze duif had Beute cadeau gekregen en heet ‘Het Kado’, rare naam voor een duif.

Ik moest maar een leuke naam voor deze duif verzinnen.
Catootje noem ik haar nu. Ik hoop dat ze het net als haar voorouders heel goed gaat doen.
Dus kijk ik al uit naar de jonge duivenvluchten.

Groetjes Jan Wever uit Oosterzee

Kleuters van basisschool ‘Op stap’ maken kennis met de postduif!

Wout de Vries bracht op 28 mei een bezoek aan de groepen 1 en 2 van basisschool ‘Op Stap’ in IJsselstein. Hij vertelde hier over de postduivenliefhebberij.

Basisschool Op Stap

Met heel veel aandacht luisterden de kinderen naar het verhaal. Ook de leerkrachten waren enthousiast over het bezoek. Natuurlijk waren de door de NPO ter beschikking gestelde pennen, stickers en kleurplaten een schot in de roos. 

Een zeer geslaagde manier om de jeugd voor de liefhebberij te interesseren!

Basisschool Op Stap2

Publicatie naar aanleiding van de extra (besloten) Algemene Vergadering NPO

Op 2 juni is er een extra besloten vergadering geweest op verzoek van zes kiesmannen van de afdeling 5, 7 en 11. Hun agendapunt was de kwestie tussen afdeling 5 en 12. De kiesmannen van afdeling 7 en 11 hadden de vergadering een voorstel gedaan om voor deze kwestie een status-quo in te stellen. Deze status-quo zou inhouden dat de verenigingen, die nu bij afdeling 5 deelnemen aan wedvluchten, dit voor het hele seizoen 2015 zouden blijven doen.

Daarnaast zou er een commissie benoemd worden die voor eens en altijd een oplossing gaat zoeken voor bovengenoemd probleem. 
Deze status-quo is niet in overeenstemming met de laatste uitspraak van beroepscollege NPO. Dit was ook de reden dat voorstel langdurig werd besproken.

Aan de orde is ook gekomen dat er door afdeling 12 een kort geding is gestart tegen het bestuur van afdeling 5. Dit kort geding dient op vrijdag 5 juni in Den Haag.
Het voorstel van de kiesmannen van 7 en 11 is in stemming gebracht.  Er is, hangende het kort geding van 5 juni, een principe besluit genomen.
Het voorstel is met 12 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 1 onthouding aangenomen.

Het voorstel zal in praktijk gebracht worden, afhankelijk van de uitspraak in kort geding. 
De commissie die in overleg met alle partijen tot een oplossing moet komen zal voor 1 juli benoemd en gestart moeten zijn. 

Verder zijn de door bestuur NPO genomen maatregelen nog besproken.  Bestuur NPO was niet bij machte om deze in te trekken. Dit omdat deze voorliggen bij het tucht- en geschillencollege NPO.

De leden van afdeling 5 kunnen deelnemen aan de nationale wedvluchten.  Er is geen sanctiemaatregel in deze genomen door bestuur NPO.

Bestuur NPO

Posters Nationale Concoursen

Alle verenigingen hebben weer een poster ontvangen met daarop alle gegevens van de Nationale Concoursen van dit jaar. Er is nog een klein aantal over en deze worden gratis verstuurd aan degenen die als eersten een e-mail sturen.

Poster NC 2015

 

 

 

 

Wil je een exemplaar, met je lidnummer, naam en adresgegevens.

Op=Op

Het lossen van marathonvluchten

De marathonvluchten beginnen weer. Op de Algemene Vergadering NPO van 31 januari van dit jaar is gesproken over de middaglossingen van deze vluchten. De Algemene Vergadering NPO heeft toen de volgende regels aangenomen:
 1. De geplande marathonvluchten worden altijd ingekorfd, ongeacht de weersvooruitzichten. Alleen door de overheid opgelegd verbod zal het mogelijk maken om niet in te korven. Denk hierbij aan situaties als de vogelgriep. 
 2. De geplande middaglossingen blijven op de eerste twee dagen (vrijdag en zaterdag) een middaglossing. Vanaf de derde dag (zondag) kan  worden besloten om de duiven eerder te lossen indien de weersvooruitzichten dit nodig maken.
 3. De Nationale Lossingscommissie kan besluiten om de duiven op een andere losplaats dan gepland te lossen. Dit kan vanaf de eerste (vrij) dag. Het uitgangspunt daarbij is wel dat de afstand ongeveer gelijk zal blijven.
 4. Als maandag volgens de Nationale Lossingscommissie niet kan worden gelost dan draagt de Nationale lossingscommissie de duiven weer over aan de afdelingen.

 Bestuur NPO

 

Nationale Kampioenschappen anders in 2015

Dit jaar veranderen de Nationale Kampioenschappen. Hokkampioenschappen kennen we bijvoorbeeld niet meer. Hiervoor in de plaats komen er aangewezen en onaangewezen kampioenschappen.

In een overzicht is te zien hoeveel vluchten voor welke categorie tellen. De data waarop de vluchten moeten worden gehouden staan vast en staan ook genoemd in het overzicht. Voor de duidelijkheid: vluchten in een categorie gehouden op een andere datum tellen niet mee.

De zaak Brands in het kort toegelicht

Op 10 juni jl deed de rechtbank uitspraak in de zaak Brands. De zaak had betrekking op het niet klasseren van de duiven van de heer Brands op de wedvlucht Bergerac van 4 augustus 2013. De rechter stelde de NPO in het gelijk.

Bij het afslaan van een vlucht heeft de verenigingsfunctionaris per ongeluk de verkeerde vlucht afgeslagen. De vlucht van Bergerac wordt op 3 augustus 2013 afgeslagen terwijl de duiven op 4 augustus aankomen.

Van de aankomst wordt door de vereniging toch een constatering gemaakt. Op de uitdraai staan ringnummers, nummers van de elektronische ringen, aankomsttijden van de duiven. De geheime code is niet uitgelezen.

Op 7 augustus 2013 diskwalificeert Bestuur NPO de heer Brands omdat zijn duiven door het elektronisch constateersysteem niet worden herkend als zijnde ingekorfd voor de vlucht A31 Bergerac. De heer Brands gaat hiertegen in beroep bij het Tucht- en Geschillencollege.

Op 23 oktober 2013 doet het Tucht- en Geschillencollege uitspraak en vernietigt het besluit van Bestuur NPO. Het College is van mening dat het Bestuur op onvoldoende en onjuiste gronden besloten heeft tot diskwalificatie. Bovendien is het niet redelijk en billijk dat de heer Brands de dupe wordt van een fout van de functionaris van zijn vereniging.

Bestuur NPO gaat hiertegen in beroep bij het Beroepscollege NPO.

Op 18 december 2013 doet het Beroepscollege uitspraak en vernietigt de uitspraak van het Tucht- en Geschillencollege. Zij isvan mening dat de reglementen duidelijk zijn. De uitdraai voldoet niet aan het gestelde in artikel 203 lid a van het Wedvluchtreglement. Het Beroepscollege betreurt de gang van zaken voor de heer Brands, maar houdt zich aan de regels.

De heer Brands gaat vervolgens naar de rechtbank en vordert:

 1. te bepalen dat NPO de uitslag van het Nationaal concours Bergerac 2013 aanpast, in die zin dat de prijswinnende duiven van Brands alsnog in deze uitslag worden opgenomen, op verbeurte van een dwangsom,
 2. te bepalen dat NPO de door Brands geleden schade dient te vergoeden, nader op te maken bij staat.
 3. met veroordeling van NPO in de (buitengerechtelijke) kosten

De rechtbank heeft overwogen dat een vereniging een grote mate van vrijheid heeft in het opstellen van eigen spelregels. De rechter kan slechts marginaal toetsen of het besluit van het Beroepscollege redelijk en billijk is. Pas als het houden aan de uitspraak onaanvaardbaar is,  zal een rechter ingrijpen.

De rechter is van mening dat de uitspraak van het Beroepscollege uitgaat van een strikte toepassing van het Wedvluchtreglement. Het feit dat zij in haar motivatie niets zegt over de specifieke omstandigheden van de heer Brands en de afweging van zijn belangen ten opzichte van die van een strikte naleving van het Wedvluchtreglement, maakt niet dat de uitspraak in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

Daarom wijst de rechtbank de vorderingen af, veroordeelt de heer Brands in de proceskosten en verklaart dit vonnis voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Insturen bestanden nationale wedvluchten

Afgelopen weekend was de eerste nationale/sectorale wedvlucht van dit seizoen vanuit St. Vincent. Als ik dit schrijf is het inmiddels donderdag en zijn wij nog niet in het bezit van de juiste bestanden die bij de drukker aangeleverd kunnen worden.

Om er zeker van te zijn dat er geen fouten in de te verzenden uitslag staan, is het van essentieel belang dat ter controle de nationale inkorflokalen de D- en W bestanden ook sturen aan de NPO. Het e-mailadres dat hiervoor ter beschikking staat is nationaleconcoursen@npoveenendaal.nl.

Wij vinden het vervelend dat u er steeds aan moeten denken om op meerdere plaatsen in te sturen. Gezien de situatie rekenen wij op uw begrip.

namens bestuur NPO,
Frank Marinus
Bureaumanager NPO

Tussenarrest in zaak PV

In de hoger beroepsprocedure met PV heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 23 juni 2015 een tussenarrest gewezen.

De vordering van PV in deze procedure bestaat uit drie onderdelen;

 1. Een post van ruim € 3.000,00 voor rekengeld (1 cent per ingekorfde duif) voor het jaar 2011;
 2. een post van € 100,00 voor kosten van het ophalen van CD’s met vluchtbestanden van afdeling 5 bij de NPO in Veenendaal;
 3. een post van ruim € 25.000,00 voor kosten van het berekenen en verwerken van de Nationale Kampioenschappen in 2011.

Het Gerechtshof heeft de zaak op de eerste twee punten definitief afgedaan.

Volgens PV heeft afdeling 5 gemanipuleerde bestanden ingestuurd, is de NPO de overeenkomst dus niet nagekomen, en heeft de NPO daarom geen recht op de korting als genoemd in art. 7 van het contract en moet ruim € 3.000,00 rekengeld betalen.

De gevorderde vergoeding van € 100,00 voor het ophalen van CD’s heeft het Gerechtshof afgewezen. De NPO heeft betwist opdracht te hebben verstrekt voor het ophalen van CD’s.

Het Gerechtshof heeft de beslissing over de vordering van ruim € 25.000,00 voor het berekenen en verwerken van de van de Nationale Kampioenschappen in 2011 tegen een vergoeding van € 70,- excl. BTW per uur aangehouden. De NPO heeft de grondslag en omvang van deze vordering betwist. PV moet nu bewijzen dat de NPO, bij monde van haar toenmalig directeur G. de Jongh, hiervoor een ‘losse’ opdracht heeft verstrekt, althans dat PV een dergelijke opdracht destijds uit (o.a.) de gedragingen van NPO heeft mogen afleiden.

Er zullen getuigen worden gehoord. Als de NPO weet wie dat zijn, wordt dat medegedeeld en uiteraard houden wij u van het verdere verloop van deze zaak op de hoogte.

Hokbezoek bij Gerard en Bas Verkerk in Reeuwijk

Ik en mijn vader zijn 13 april op hokbezoek geweest bij Gerard en Bas Verkerk. Ik won dit hokbezoek op de jeugddag tijdens de Nationale Manifestatie.

Na een uurtje rijden kwamen we aan in Reeuwijk, we werden hartelijk ontvangen door Bas en Gerard. We hebben daar wat over de duiven gekletst onder het genot van een bak koffie en iets lekkers. Toen gingen we de hokken in. Prachtige hokken met super grote rennen. Toen hebben we alle kweekhokken afgelopen. Daar heb ik super duiven in mijn handen gehad de ene naar de andere topper o.a. de 3 olympiade duiven die dit jaar in Budapest hebben gezeten, 'de Bulldozer', beste dagfondduif van afdeling 5 enz. Ze zagen er stuk voor stuk prachtig uit en zaten allemaal perfect bij. Nadat we alles gezien en gehoord hadden gingen we weer terug naar binnen en hebben nog even gekletst over de duifjes en zijn toen naar huis gegaan.

Bas en Gerard nogmaals bedankt en we komen zeker nog een keer kijken.

Groetjes Rowdy Hoevenaars

Het warme weer en de Nationale Concoursen

Bestuur NPO wil in verband met het te verwachten weer de Nationale vluchten van dit weekend aanpassen. Hier een overzicht van de genomen maatregelen. Benadrukt wordt dat de liefhebber altijd zelf de beslissing neemt om wel of geen duiven in te korven. Geadviseerd wordt om in ieder geval geen jaarlingen in te korven.

A. Nationale Marathon Dax, Cahors, Bordeaux


De stations worden gewijzigd. Alle sectoren, dus 1 t/m 4 gaan naar Bergerac. 

De reden voor de wijziging van de stations is dat Bergerac westelijker gelegen is, waar de temperaturen iets gematigder zijn.

De duiven worden gewoon vanavond ingemand.

Verwachting weer op vrijdag:
Windverwachting 3 beaufort Zuidoost (info Meteo)
Temperatuur 39-42 graden

Verwachting weer op zaterdag:
Temperatuur ca. 32-36 graden
Wind 3 beaufort Zuid Oost

Besluit bestuur NPO:

 1. Rijden naar de nieuwe losplaatsen Bordeaux en Bergerac.
 2. De duiven kunnen vanaf vrijdag gelost worden. De weersomstandigheden zijn bepalend voor het tijdstip van lossing.
 3. duiven minder in de mand

 

B. Chateauroux Nationaal concours

Verwachting weer op zaterdag:
Temperatuur ca. 32-36 graden
Wind 3 beaufort Zuid Oost

Lossing zaterdagmorgen 4 juli zo vroeg mogelijk

Veenendaal 30 juni 2015

Bestuur NPO

Update weersomstandigheden 3 en 4 juli

Er is veel rumoer ontstaan rond de verwachte weersomstandigheden gerelateerd aan de geplande vluchten. We houden de ontwikkelingen nauwkeurig bij. Hier de laatste stand van zaken.

Bestuur NPO heeft de WOWD om advies gevraagd. Dit advies is dinsdag 30 juni aan bestuur NPO verstrekt en houdt in:

 • Jonge duiven lossen op basis van de weersverwachting (29 juni) is niet verantwoord volgens de gegevens van de 'Risico Tabel lossingen' opgenomen in het eindrapport 'Wis en Was-onderzoek'.
 • Oude duiven advies mandoppervlak van 350 cm2 per duif. En iedere 4 uren water geven conform het vervoersreglement.
 • Kiezen voor lossingplaatsen op de westlijn
 • Liefhebbers moeten zorgvuldig kijken naar de conditie van de duiven.

 

Bestuur NPO vermeldt met grote nadruk, dat de berichtgeving (uit naam van de WOWD) zoals die op een aantal sites is weergegeven, niet klopt.

Advies IWB woensdag 1 juli 12.29 uur

 • Zaterdag 4 juli zijn de vliegomstandigheden in Frankrijk dusdanig dat er vanuit Chateauroux niet gevlogen kan worden. Ook een kortere afstand (fond) ligt niet in de rede. Daarom is besloten de Nationale wedvlucht Chateauroux niet door te laten gaan. Deze Nationale Wedvlucht wordt zaterdag 18 juli vervlogen.
 • Zondag 5 juli zijn de vliegcondities beter doch niet optimaal. Afdelingen die willen concoursen kunnen dit doen maar het advies is maximaal 7 á 8 uren vliegen.
 • Zaterdag 4 juli zijn afdelingen zelf verantwoordelijk voor hun concoursen. Advies bestuur NPO is vitesse-afstanden.

 

Veenendaal 1 juli
Frank Marinus

Nationaal Chateauroux

Donderdag 16 juli aanstaande is het inkorven voor de nationale wedvlucht Chateauroux. De afdelingen 10 en 11 hebben de leden echter bericht dat zij op woensdagavond gaan inkorven. Bestuur NPO heeft besloten dat, wanneer dat gebeurt, deze duiven worden uitgesloten van de Nationale wedvlucht.

Afdeling 10 heeft ook nog gemeld dat de geplande eendaagse fondvluchten vanuit Etampes en Lorris op donderdagavond worden ingekorfd. Afdeling 11 heeft alleen een vlucht vanuit Chateauroux.

De nationale wedvlucht Chateauroux telt voor de Nationale Kampioenschappen.
De vluchten van afdeling 10 vanuit Etampes en Lorris tellen niet mee voor de nationale kampioenschappen 2015.

12 verenigingen zonder NPO-lidmaatschap

De 12 verenigingen die over wilden van afdeling 12 naar afdeling 5 hebben op 7 juli jl. besloten het lidmaatschap bij afdeling 12 op te zeggen. Zij hebben dit op 8 juli aan afdeling 12 medegedeeld. Dit houdt voor de leden in dat zij per 8 juli 2015 geen lid meer zijn van de NPO.

Dit resulteert erin dat zij per 8 juli 2015 niet meer opgenomen mogen worden in de uitslagen van internationale wedvluchten,  nationale wedvluchten en afdelingswedvluchten.

Wij zijn genoodzaakt dit door te geven aan de instanties voor wie dit van belang is. Het betreft de leden van de verenigingen:

Vereniging
1501 Tot Ieders Genoegen 's Gravenzande                                        
1502 De Hoogvliegers De Lier
1503 Het Westen Delft
1505 De Snelvlieger Delft
1532 Steeds Sneller Monster
1533 De Ooievaar Monster
1534 Gevleugelde Vrienden Poeldijk
1543 De Dobbevliegers Pijnacker/ Nootdorp
1545 De Blauwband Sassenheim
1548 De Voorhouter Voorhout
1554 Samen Sterk Wateringen
1558 De Reisduif Den Hoorn

Bestuur NPO

 

 

 

PUBLICATIE eindvonnis arbiter

Inzake de arbitrageprocedure met PV heeft de arbiter op 7 augustus jl. een eindvonnis gewezen, waarvan PV u inmiddels op de hoogte heeft gesteld, door de tekst integraal rond te sturen.

Een vonnis rondsturen zonder het geven van een korte toelichting kan leiden tot misverstanden, reden waarom Bestuur NPO een korte toelichting op het vonnis geeft. Voorts is het van belang om u op de hoogte te brengen van de inhoud van het vonnis, omdat het contract met PV nog tot 31 januari 2016 loopt.

De vorderingen in de procedure

In de arbitrageprocedure heeft PV de arbiter verzocht (1) voor recht te verklaren dat de gesloten overeenkomst tussen NPO en PV ziet op de nationale wedvluchten en op alle vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap, derhalve ook de voor het nationale kampioenschap meetellende vluchten die niet door de NPO als wedvluchtorganiserende instantie worden georganiseerd, maar wel door de afdelingen zijn aangemeld als vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap.

Verder heeft PV de arbiter gevraagd (2) voor recht te verklaren dat verenigingen D en W bestanden dienen in te sturen door middel van het bij de verenigingen aanwezige uploadstation, bij gebreke waarvan de deelnemer niet voorkomt in de uit te rekenen uitslag.

Ook verzocht PV de arbiter (3) voor recht te verklaren dat de NPO gehouden is aan PV de ontwikkelingskosten van het rekenprogramma te vergoeden indien PV deze niet heeft kunnen terugverdienen gedurende de contractduur van de overeenkomst, alsmede (4) de NPO te gebieden op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per overtreding, de overeenkomst volledig na te komen.

Verder wilde PV graag dat de arbiter (5) de NPO zou verbieden, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per overtreding, de uitslagen van de vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap door een derde rekenaar, niet zijnde PV, te laten uitrekenen, (6) en werd verzocht de NPO te veroordelen tot vergoeding van de door PV ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

Ook werd (7) verzocht de NPO te veroordelen tot betaling aan PV van een bedrag van € 13.765,92 aan buitengerechtelijke incassokosten, en tot slot werd verzocht (8) aan de arbiter om de NPO te veroordelen in de kosten van de procedure.

Als tegenvordering had de NPO € 3.403,92 gevorderd, vermeerderd met rente en incassokosten, wegens onverschuldigde betaling van rekengeld van € 0,01 per ingekorfde duif aan PV.

Verloop van de procedure

De arbiter was met de NPO eens, dat de stellingen die PV aan zijn vorderingen ten grondslag heeft gelegd, niet eenduidig uit de schriftelijke overeenkomst volgden. Daarom heeft de arbiter aan PV een drietal bewijsopdrachten gegeven. De schriftelijke overeenkomst was derhalve onvoldoende om de standpunten van PV te kunnen volgen, en daarmee de vorderingen van PV toe te kennen. In het kader van de gegeven 3 bewijsopdrachten (kort gezegd bewijzen dat er D & W-bestanden moeten worden ingestuurd niet alleen op de nationale wedvluchten, maar ook op de wedvluchten die tellen voor de nationale kampioenschappen, en bewijzen dat de NPO investeringskosten aan PV zou moeten terugbetalen als PV die niet tijdens de looptijd van het contract zou hebben terugverdiend) heeft PV 4 getuigen laten horen.

Als getuigen zijn gehoord de heer Compier zelf, alsmede de heren A.J. de Jong en J. van der Aa (voormalig bestuursleden van de NPO, de bestuursleden ten tijde van het sluiten van het contract met PV), alsmede de voormalig directeur van de NPO, de heer G. de Jongh. Kort gezegd hebben deze getuigen verklaard dat er andere/aanvullende mondelinge afspraken zouden zijn gemaakt, die niet schriftelijk zijn vastgelegd in het schriftelijk gesloten contract.

NPO heeft in de contra-enquête haar bestuursvoorzitter D. Buwalda en bureaumanager F. Marinus onder ede laten horen. Ook zijn diverse schriftelijke bewijsstukken in het geding gebracht.

Beslissingen arbiter

Na het horen van getuigen is de arbiter de mening toegedaan dat het voormalige bestuur NPO inderdaad met PV nadere mondelinge afspraken zou hebben gemaakt, die niet zo in het schriftelijke contract staan opgenomen, en aan die destijds vermeend gemaakte (mondelinge) afspraken zijn het huidige Bestuur NPO en alle NPO-leden gebonden.

De arbiter heeft derhalve geoordeeld dat (1 en 2) de gesloten overeenkomst tussen NPO en PV ziet op de nationale wedvluchten en op alle vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap, derhalve ook de voor het nationale kampioenschap meetellende vluchten die niet door de NPO als wedvluchtorganiserende instantie worden georganiseerd, maar wel door de afdelingen zijn aangemeld als vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap, en dat deugdelijke nakoming van de overeenkomst (o.a.) vereist tijdige toezending door de verenigingen van de originele D en W bestanden, door middel van het bij de verenigingen aanwezige uploadstation en voorts dat niet deugdelijk aangeleverde D en W bestanden en onjuist aangeleverde bestanden (bestanden anders dan de originele D en W bestanden) er toe leiden dat de deelnemer niet voorkomt in de uit te rekenen uitslag.

Volgens de arbiter is niet bewezen dat (3) partijen zijn overeengekomen dat NPO de ontwikkelingskosten die PV niet heeft kunnen terugverdienen gedurende de looptijd van de overeenkomst, aan PV zal vergoeden. De getuigen van PV hebben volgens de arbiter op dit punt wisselende verklaringen afgelegd en ook over de hoogte van de kosten bestaat volgens de arbiter geen eenduidig beeld (er werden door de getuigen bedragen genoemd, uiteenlopend van € 275.000,00 tot ruim € 500.000,00). Het gevorderde op dit onderdeel is afgewezen.

De vordering tot nakoming van de overeenkomst (4) is toegewezen, echter zonder enige vorm van dwangsom. De vordering (5) van PV de NPO te verbieden de uitslagen van de vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap door een andere rekenaar te laten uitrekenen is afgewezen, omdat uit niets is gebleken dat de NPO derden dergelijke opdrachten zou geven, en dus zijn ook de daarbij gevorderde dwangsommen afgewezen.

PV heeft (6) de arbiter gevraagd de NPO te veroordelen om schade te vergoeden, die PV zou hebben geleden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. De arbiter heeft die vordering toegewezen. Dat betekent dat PV mogelijk geleden schade in een nieuwe procedure zal moeten claimen, onderbouwen en aantonen.

De door PV gevorderde (7) buitengerechtelijke kosten ad € 13.792,65 zijn toegewezen tot een bedrag ad € 904,00, en zijn dus voor € 12.888,65 niet toegewezen. De vordering (8) om de NPO de kosten van de procedure te laten betalen (kosten zijn voorgeschoten door PV) is toegewezen tot een bedrag ad € 22.200,32.

De tegenvordering van NPO heeft de arbiter afgewezen, omdat volgens de arbiter NPO de overeenkomst, bestaande uit het schriftelijke contract, alsmede de destijds vermeend gemaakte (mondelinge) afspraken, niet correct is nagekomen.

Wat betekent de uitspraak voor de leden NPO?

De uitspraak van de arbiter houdt in, dat door de verenigingen tijdig de originele (juiste) D en W bestanden moeten worden ingestuurd aan PV, door middel van het bij de verenigingen aanwezige uploadstation. Hiervoor dient men in te loggen op de website van PV. Op de site van PV vindt men in de linker bovenhoek de “inlogknop”. Men logt dan in door het invullen van de van PV verkregen username en wachtwoord. Daarna klikt men op de knop “upload UDP” en men zoekt het bestand en voegt het bestand toe. Daarna klikt u op de knop “verzend” en wordt het bestand ingestuurd. Bent u nog niet in het bezit van een username en wachtwoord, dan dient u deze bij PV aan te vragen. Let op dat onjuiste en niet tijdige inzending tot gevolg kan hebben dat dan duiven van u(w vereniging) niet in de uitslagen worden opgenomen.

Het voormalig bestuur maakte kennelijk afspraken, die thans hebben geleid tot de huidige uitspraak. De gevolgen van de uitspraak kunnen directe gevolgen hebben voor alle NPO-leden, reden waarom wij u verzoeken goede nota te nemen van deze uitspraak. Waar mogelijk zal het huidige NPO-bestuur u met raad en daad bijstaan wat betreft alle vragen die bij u leven, maar bedenkt u vooraf wel dat het huidige NPO-bestuur zich natuurlijk dient te houden aan de uitspraak van de arbiter.

Het vervolg

Tegen de uitspraak van de arbiter staat geen hoger beroep open. Nieuwe procedures kunnen wel worden gestart. Op dit moment is het zo dat het contract met PV is opgezegd, en dat contract eindigt dus per 31 januari 2016. Er lopen nog onderhandelingen met PV, hetgeen wellicht mogelijk maakt dat partijen elkaar vinden in een deal, zodat verdere procedures overbodig worden. Bestuur NPO houdt u op de hoogte.

Bestuur NPO

Buitengewone Algemene Vergadering

Op woensdag 9 september 2015 om 19.30 uur wordt in Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100 te Wijchen een Buitengewone Algemene Vergadering NPO gehouden. Op de agenda deze avond de status quo die is ontstaan tussen de afdelingen 5 en 12 en PigeonVillage.

Vacature Tucht- en Geschillencollege NPO

We zijn op zoek naar kandidaten voor het Centrale Tucht- en Geschillencollege.

Sinds ongeveer twee jaar kent de NPO nog één centraal Tucht- en Geschillencollege.Wordt een tucht- of geschil voorgelegd, dan  wordt uit de leden van het Centrale College een behandelend kamer samengesteld en deze kamer oordeelt over de tuchtzaak of het geschil. Op dit moment zijn acht personen lid van dit college. Door het aantal leden uit te breiden, kan de kamer uit wisselende personen worden samengesteld. En het totaal aantal zittingen per persoon per jaar worden beperkt.

Op dit moment worden er zo’n 30 zittingen per jaar gehouden.

Kennis

U heeft een juridische opleiding of heeft een meer dan gemiddelde kennis van juridische zaken door opleiding of ervaring. Enige kennis van de duivensport is vereist. Ook niet-leden zijn van harte welkom en benoembaar.

De functie wordt niet betaald, maar uiteraard worden gemaakt onkosten wel vergoed.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze functie? Maak dit dan kenbaar door uw motivatie en kort CV te sturen naar NPO, Postbus 908, 3900 AX  Veenendaal of secretariaat@npoveenendaal.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Frank Marinus, Bureaumanager NPO, (06) 51134302 of finadministratie@npoveenendaal.nl.

Bestuur NPO

Vacatures Reglementencommissie NPO

We zijn op zoek naar leden voor de Reglementencommissie van de NPO. Deze commissie adviseert het bestuur over Statuten, Huishoudelijk Reglement, en de andere reglementen die de NPO kent.

Wat doet een lid van de reglementencommissie?

Op dit moment wordt het wedvluchtreglement totaal herzien. Van de commissieleden wordt verwacht dat zij voorgestelde reglementswijzigingen van advies voorzien.

In het algemeen kan de commissie reglementswijzigingen indienen en via bestuur NPO voorleggen aan de Algemene Vergadering NPO.

De commissie komt een paar keer per jaar bij elkaar. Moment en locatie worden bepaald door de commissieleden onderling.

Profiel

Een lid van de reglementencommissie beschikt over goede adviesvaardigheden, heeft een onafhankelijke instelling, is kritisch en stelt zich (pro)actief op. Bij voorkeur hebben de commissieleden een juridische opleiding of werkervaring in deze richting.

De functie wordt niet betaaald, maar uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze functie? Maak dit dan kenbaar door uw motivatie en kort CV te sturen naar NPO, Postbus 908, 3900 AX  Veenendaal of secretariaat@npoveenendaal.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Frank Marinus, Bureaumanager NPO, (06) 51134302 of finadministratie@npoveenendaal.nl.

Bestuur NPO

Vacatures Financiële Begeleidings- en Controlecommissie

Voor de Financiële Begeleidings- en Controlecommissie (FBCC) bestaat op dit moment nog uit vier personen, maar zou uit vijf personen moeten bestaan. Gestreefd wordt naar een bezetting van zeven personen. We zijn daarom op zoek naar geschikte kandidaten.

Zoals de naam van de commissie al aangeeft, begeleidt en controleert zij het geldelijk beheer en de financiële administratie van de NPO en de onder haar verantwoordelijkheid functionerende commissies of instellingen. Dit houdt ook in dat de commissie Bestuur NPO adviseert. 

De leden van de FBCC worden benoemd door de Algemene Vergadering NPO voor de duur van drie jaar (maximaal drie termijnen). 

Profiel

Een lid van de FBCC beschikt over goede adviesvaardigheden en stelt zich onafhankelijk op. Bij voorkeur hebben de commissieleden een financiële opleiding of werkervaring in deze richting.

De functie wordt niet betaald, maar uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze functie? Maak dit dan kenbaar door uw motivatie en kort CV te sturen naar NPO, Postbus 908, 3900 AX  Veenendaal of . 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Frank Marinus, Bureaumanager NPO, (06) 51134302 of

Vacature Aanklager NPO

Op dit moment heeft de NPO één Aanklager, de heer Krijgsman. Bestuur NPO en de Aanklager zijn van mening dat het noodzakelijk is dat er een of meer extra Aanklagers worden benoemd. Dit om de taken te kunnen verdelen.

Wat doet de Aanklager

De functionele taken van de Aanklager zijn vastgelegd in het Reglement Rechtspleging artikel A6:

 1. De functie van Aanklager kan door meerdere personen worden uitgeoefend.
 2. De Aanklager ziet toe op de naleving van de Statuten en Reglementen NPO
 3. De Aanklager is bevoegd om zaken in behandeling te nemen die betrekking hebben op een verdenking van een tuchtrechtelijk vergrijp. Bij de uitoefening van de functie is geen sprake van een beperking in werkgebieden.
 4. De Aanklager is bevoegd ten aanzien van een naar zijn oordeel tuchtrechtelijk vergrijp binnen een termijn van zes weken:
 • een zaak te seponeren;
 • een Lid NPO een schikkingsvoorstel te doen;
 • een Lid NPO wiens zaak zich naar het oordeel van de Aanklager niet leent voor een schikkingsvoorstel voor te dragen voor een tuchtmaatregel bij het betreffende college;
 • tegen een besluit als bedoeld onder c is geen beroep mogelijk.
 1. Handelt de Aanklager in strijd met het bepaalde in artikel A2 lid 3 dan staat rechtstreeks beroep open bij het Beroepscollege.

Profiel

De nadruk ligt vooral op de onafhankelijkheid ten opzichte van de organisatie. U hoeft als individu niet goed in een bepaalde groep te passen.

U beschikt over de volgende eigenschappen:

 • onafhankelijke persoonlijkheid;
 • hoge mate van integriteit;
 • aantoonbare Juridische ervaring (bij voorkeur op het gebied van Strafrecht);
 • kennis van de postduivenhobby;
 • besluitvaardig;
 • oplossingsgericht;
 • gevoel voor verhoudingen;
 • pragmatische grondhouding;
 • stressbestendig;
 • bij voorkeur geen lid van de NPO.

Een eventuele vergoeding kan in overleg worden overeengekomen.

Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail met CV en motivatie naar 

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering - 9 september 2015

Na het voorwoord, waarin voorzitter Buwalda het vooral heeft over onderling vertrouwen, wordt gestemd over het al dan niet behandelen van de notulen van 9 maart jl. van de 21 aanwezige kiesmannen stemmen er 9 voor om het niet te behandelen, 7 zijn tegen en 5 onthouden zich van stemming. De notulen worden daarom in de reguliere oktobervergadering behandeld.

Lees het volledige voorwoord

Dan komt het punt aan de orde waarvoor de vergadering door verschillende afdelingen bijeen is geroepen, namelijk de status quo tussen afdeling 5 en 12. Door meerdere kiesmannen is bij bestuur NPO geageerd tegen de publicatie rond de besluitvorming op de Algemene Vergadering van 2 juni. Volgens deze kiesmannen ‘maakt alles wat er gezegd is die avond geen deel uit van wat er uiteindelijk besloten is’.  Het voorstel moet opnieuw in stemming gebracht worden, zo vindt men.

BAV 9 september zaal

Voorzitter Buwalda geeft aan dat het bestuur zich heeft laten informeren en een standpunt heeft ingenomen. Vooralsnog blijft het bestuur op het standpunt staan dat de procedure van de besluitvorming juist is geweest. ‘De rol van de voorzitter wordt aangemerkt als eenmansactie. Dat is niet waar. Dit soort opmerkingen gaan een eigen leven leiden. In onze weergave van de feiten is precies beschreven hoe de stemming is gegaan. Kennelijk kwam het u niet goed uit. Althans voor de indieners van dit voorstel. U moet de beschikking van de rechter nog eens goed lezen’, aldus de voorzitter.

Buwalda voegt nog toe dat het bestuur vreest dat de consequenties van het voorstel niet goed te overzien zijn. Het leidt volgens het bestuur mogelijk weer tot een gang naar de rechter en de juridische aansprakelijkheid zal gedragen moeten worden door de 12 afdelingen. Bestuur NPO gaat daarom niet mee met de wens naar een nieuwe stemming. De uitspraak van de burgerrechter moet worden gerespecteerd. ‘Als we naar de status quo kijken, zo zegt de voorzitter, ‘dan denk ik dat het helder is dat het voor alles beter was geweest als de situatie zich in der minne had geschikt. Het mocht niet zo zijn.’

Voorzitter Buwalda vraagt aan de kiesmannen uit te leggen waarom deze actie op touw gezet is. Hij wil weten wat hiermee wordt beoogd en wat het rendement zou moeten zijn.

Kiesman Van der Veer (7) mist hun brief bij de stukken. Hij vermeldt verder dat er op 2 juni bandopnames zijn gemaakt en dat dit niet vooraf gemeld is. ‘Dat hoort niet’.

Over de status quo zegt hij dat er door hem geen voorbehoud is gemaakt hangende het kort geding. Die aanvulling is op de vergadering niet zo vastgesteld. Alle kiesmannen die voor gestemd hebben, hebben gereageerd dat er niet gestemd is voor een voorbehoud kort geding.

Voorzitter Buwalda is het hiermee niet eens. Er is naar zijn zeggen geen kiesman in de zaal die kan beweren dat wat hij heeft gezegd niet gezegd is. ‘Anders draaien we de band hier ook nog een keer af.’

Kiesman Zeeman (11) geeft aan hoe de procedure zou moeten zijn. ‘Degene die het voorstel indient, kan het voorstel tijdens de vergadering wijzigen.’

Kiesman Van der Veer zegt dat het rendement niet meer te behalen valt, maar dat ze wel gesteld hebben dat het voorstel niet goed gepresenteerd en niet goed gecommuniceerd is.

Voorzitter Buwalda trekt hieruit de conclusie dat men gewoon hun gelijk wil halen.

Kiesman Van Kemenade (3) vindt dat gerechtelijke uitspraken gerespecteerd moeten worden. Hij snapt niet wat de bedoeling is. ‘Willen we meer wijsheid in pacht hebben dan de rechtelijke uitspraken?’ Er is bovendien een herzieningscommissie aan de gang en er is nog een commissie van wijzen.

Volgens kiesman Pasman (8) wordt door het voorstel niet opnieuw in stemming te brengen voorbij gegaan aan het feit dat de kiesmannen van vijf of zes afdelingen in de volle overtuiging zijn dat ze ervan uit zijn gegaan dat over het ingediende voorstel is gestemd.

Kiesman Vos (5) vindt niet dat de discussie moet zijn of bestuur NPO het fout heeft gedaan of niet. Alle kiesmannen die voor gestemd hebben, hebben het vorige keer blijkbaar niet goed begrepen. Afdeling 5 wil de status quo in ere hersteld hebben omdat zij nog een aantal wegen te gaan heeft. Ze wil de mogelijkheid open houden om bij de voorzieningenrechter ook in beroep te kunnen gaan. ‘Als we dat nu corrigeren, dan helpen we mee om het probleem wat er is opgelost te krijgen. Dus wij vragen wel degelijk stemming over dit onderwerp’, zo eindigt Vos zijn betoog.  Juridische consequenties gaan de NPO niet aan, zo verzekert hij. Er komt volgens hem hooguit een verlenging en die schaadt de NPO niet.

Voordat er opnieuw over de status quo gestemd gaat worden, zegt voorzitter Buwalda nogmaals dat volgens bestuur NPO de juridische consequenties niet zijn te overzien. ‘Het zou zo kunnen zijn dat de hele organisatie mede verantwoordelijk kan worden gesteld.’

Er wordt eerst gestemd over het al dan niet opnieuw in stemming brengen van het voorstel. Hiervoor is een meerderheid. De status quo wordt vervolgens met 12 stemmen voor,  8 tegen en 1 onthouding aangenomen.

Kiesman Kok (12) is van mening dat een tweederde meerderheid nodig is bij het wijzigen van een werkgebied. Voorzitter Buwalda handhaaft de stemming omdat dit geen wijziging van een werkgebied is.

NPO-bestuurslid Jan Wijnen geeft aan terug te treden. Hij verlaat de vergadering.

Hierna komt de stand van zaken met PigeonVillage aan de orde.

In de afgelopen periode zijn twee groepen aan de slag gegaan en zijn er onderhandelingen met Cees Compier gevoerd.

Kiesman Van Kemenade (3) zat in de laatste commissie. Hij meldt dat hen gevraagd is om te proberen tot een schikking te komen. De datum van het eerste gesprek werd vastgesteld door Compier, hij gaf ook aan dat de advocaat van de NPO er niet bij mocht zijn, maar dat het gesprek wel op het kantoor van de advocaat van Compier plaatsvond. ‘Zo was de start’, aldus Van Kemenade. Er is volgens hem naar oplossingen gekeken. Een nieuw contract was een van de oplossingen. Het door de commissie gedane voorstel heeft Compier afgewezen en hij heeft ook aangegeven dat hij een vergoeding van de ontwikkelingskosten wil. De afwijzing is door de commissie met bestuur NPO besproken en dat heeft geleid tot het opzeggen van het huidige contract om de handen vrij te hebben.

PigeonVillage is niet met een tegenvoorstel gekomen. Compier wil nog steeds D- en W-bestanden. De arbiter heeft ondertussen ook uitspraak gedaan. Compier mag een aparte procedure starten voor de schade die hij denkt geleden te hebben.

Het advies van de commissie is dat op deze weg doorgaan niet tot succes leidt. Er zou een schikking moeten komen, anders kan het nog wel 10 jaar duren. De heer Van Buiten, ook lid van de commissie, voegt hier nog aan toe dat, als ervoor gekozen wordt om weer opnieuw richting PigeonVillage te gaan, hij van de kiesmannen graag wil weten wat maximaal aan de schikking gespendeerd kan worden.

Voorzitter Buwalda geeft aan dat het eigenlijk altijd om het punt van de D- en W-bestanden gaat. Hij wil, naar aanleiding van de getuigenverklaringen die bij de arbiter door oud-bestuursleden zijn gedaan, van de kiesmannen weten hoe ze staan in het maken van mondelinge afspraken. Als er belangrijke mondelinge afspraken worden gemaakt, dan mag je volgens hem toch verwachten dat die op papier worden gezet.

De vraag komt of het oude bestuur nog aansprakelijk kan worden gesteld. Volgens Buwalda is dat jaren geleden al formeel gebeurd en loopt dat nog steeds.

Er zijn eigenlijk twee denkbare scenario’s, namelijk het aangaan van een nieuw contract of het verlies nemen. Voorzitter Buwalda vindt wel dat als er een nieuw contract wordt aangegaan het zeker moet zijn dat de afdelingen ook doen wat er afgesproken is.

Kiesman Van der Veer (7) vindt het helder dat in de afspraken een terugverdienperiode was opgenomen. Het contract heeft hij nooit gezien, maar hij weet wel dat wat PigeonVillage gebouwd heeft klopt. Ook voorzitter Buwalda denkt dat het technisch goed in elkaar lijkt te zitten. Van der Veer geeft nog wel aan dat het programma niet gebouwd is op U-bestanden.

Afdeling 7 is nog steeds van mening dat geprobeerd moet worden de schade te beperken. De U-bestanden is volgens Van der Veer geen haalbare stap. Hij vindt dat gepoogd moet worden een contract aan te gaan met het insturen van D- en W-bestanden.

Volgens de kiesmannen moet wel duidelijk zijn dat de Algemene Vergadering gaat bepalen hoe het contract ingevuld gaat worden. ‘Het moet een contract zijn waar wij ons met zijn allen in kunnen vinden’, zo verwoordt kiesman De Vrede (5).

Buwalda geeft aan dat aan vier mensen (de commissie en Frank Marinus) gevraagd wordt om een principevoorstel te maken. Dat stuk gaat rond naar de kiesmannen, hun opmerkingen worden verwerkt en de herziene versie wordt goedgekeurd door de kiesmannen.

Met 17 stemmen voor en 4 onthoudingen wordt deze procedure afgesproken.

Alvorens naar de rondvraag te gaan komt voorzitter Buwalda nog even terug op het terugtreden van bestuurslid Jan Wijnen. ‘Het bestuur vervalt nu in het afhandelen van lopende zaken. Dat is heel jammer. Er moet nu een bestuursverkiezing worden gehouden. Er is al een advertentie voor bestuursleden uitgegaan. Wij vragen dringend aan u met bestuurskandidaten te komen. Nieuw elan, nieuw bloed.

Het moet niet zo zijn, dat het weer zover is dat er een heel nieuw bestuur moet optreden. 2016 wordt een cruciaal jaar. Binnen drie maanden hebben we een vergadering waarbij de bestuursverkiezing aan de orde komt.’

Omdat geen van de kiesmannen gebruik maakt van de rondvraag, eindigt hiermee de vergadering.

Verontruste marathonspelers

Bestuur NPO heeft berichten ontvangen van verontruste marathonspelers. Zij vrezen dat afstanden van fondvluchten zullen worden ingekort. Dit idee wordt mede ingegeven door berichtgeving via de social media en personen die zich bezig houden met het schrijven van columns.

Echter, niets van deze berichtgeving is aan de orde of op feiten gebaseerd. Ons bestuur werkt hard aan voorwaarden om onze sport zo goed mogelijk te bedrijven. Dit doen wij samen met de WOWD en de daarvoor aangestelde functionarissen als het gaat om de vliegveiligheid van concoursen.  Bestuur NPO ziet geen aanleiding om het beleid met betrekking tot de marathonvluchten aan te passen.  Dit geldt ook voor de afstanden ondanks dat in een aantal columns wat anders is vermeld. 

Alle berichtgeving die hierover is verschenen kan naar de prullenbak worden verwezen.

U heeft via uw kiesmannen alle gelegenheid om samen met ons bestuur mee te denken aan de verdere ontwikkeling van onze sport.

Wij hopen  de marathonspelers met bovenstaande voldoende gerustgesteld te hebben.

Met vriendelijke sportgroet,

Bestuur NPO

Software Elektronische Constateersystemen wijzigt in 2016

In 2011 is afgesproken dat er vijf jaar lang niks aan de software van de Elektronische Constateersystemen zou wijzigen. Er zijn in deze vijf jaar wel weer zaken aan het licht gekomen die opgelost moeten worden. Daarom wordt voor het begin van het seizoen 2016 voor alle ECS-systemen een nieuwe softwareversie verspreid.

softwareIn de afgelopen maanden zijn de eisen voor de nieuwe software vastgesteld en besproken met de leveranciers van systemen. Op dit moment wordt door de leveranciers de laatste hand gelegd aan de wijziging van de software.  Het is de bedoeling de wijzigingen in de maand oktober te testen en dat de tests voor de Nationale Dagen (21 en 22 november 2015) zijn afgerond. De leveranciers hebben dan voldoende tijd om de updates door te voeren. De systemen worden tegelijkertijd ook weer gekeurd en voorzien worden van goedkeuringsstickers.


Chipringen

In 2016 mag een aantal chipringen niet meer gebruikt worden. Het gaat hierbij om de SID 500, de SID 600 en de VR1Nu zullen deze benamingen u niets zeggen we zullen proberen een korte uitleg te geven.

SID 500

Dit Is de eerste ring die geleverd is heeft de kleur grijs. De opdruk op de ring is 'NPO SID 500'.            

SID 600

Dit is een zwarte ring met opdruk 'NPO 600'. Een beperkt aantal is zwart met opdruk Tipes 600,

VR1

Dit is een zwarte ring met de opdrukken 'NPO' en 'VR1'.

Lees hier meer over het vervallen van deze chipringen

Controleer alle ringen die je in gebruik hebt voor het begin van het seizoen 2016. Het kan anders voorkomen dat je het volgende seizoen duiven niet in kunt manden. 

Met de leveranciers is overeengekomen dat, op verzoek van de liefhebber, het systeem alleen softwarematig opengesteld kan worden voor het gebruik van de ringen van de betreffende leveranciers. 

Hieraan zijn door de NPO wel voorwaarden verbonden:

 1. De beperking voor het gebruik van alleen chipringen van de eigen leverancier mag alleen op verzoek van de liefhebber.
 2. Er moet een korting gegeven worden op de aanschaf van een nieuw systeem of de update.
 3. De liefhebber moet de mogelijkheid hebben om deze blokkade voor het gebruik van bepaalde chipringen terug te kunnen laten draaien. (Dit zal niet kosteloos zijn).


Wij weten op dit moment niet welke leveranciers dit ook gaan doen.   Liefhebbers die hier gebruik van willen maken moeten er wel rekening mee houden dat het mogelijk is dat de ringen die zij nu in gebruik hebben niet meer gebruikt kunnen worden.   

Bestuur NPO

Van elke uitslag een certificaat

Van alle uitslagen van de Nationale vluchten van 2015 zijn certificaten te downloaden! Bij de eerste 10 geëindigd in een sector? Print dan je certificaat!

Certificaat

 

Vanaf volgend seizoen zijn ook van alle uitslagen die de afdelingen aanleveren de resultaten op zo'n certificaat te printen. 

Wil je al een certificaat van een vlucht van dit jaar? met een link naar de juiste gegevens. We bekijken dan of het om een vlucht gaat die voorheen op teletekst gestaan zou hebben. Is dat het geval, dan komt de uitslag alsnog op de site en kun je er een certificaat van printen.

Ga naar de sectoruitslagen om een certificaat te downloaden!

Vervallen chipringen

Vorige week publiceerden we het bericht dat een aantal chipringtypes het volgend seizoen niet meer gebruikt mag worden. Het gaat hierbij om de SID 500, SID 600 en VR1. We willen graag verduidelijken waarom deze keuze is gemaakt.

Chipringen

Eerst nog kort om welke chipringen het gaat

SID 500

Dit Is de eerste ring die geleverd is heeft de kleur grijs. De opdruk op de ring is 'NPO SID 500'.            

SID 600

Dit is een zwarte ring met opdruk 'NPO 600'. Een beperkt aantal is zwart met de opdruk TIPES 600.

 

VR1

Dit is een zwarte ring met de opdrukken 'NPO' en 'VR1'.

Argumenten

Het allerbelangrijkste argument om de ringen buiten gebruik te stellen is het veiligheidsaspect. Het wel/niet kunnen klonen van de chipringen is een van de belangrijkste veiligheidsitems geweest in de discussie rondom de chipringen. Berucht en beroemd is in dit verband de UCR 2 chipring. In Nederland in grote getale verkocht en hiervan zijn duizenden klonen (blauwe ringen) in omloop.

Alle argumenten op een rij:

 1. Alle drie de ringen zijn op een eenvoudige manier te klonen.
 2. De SID500 en de VR1 ring zijn niet beschrijfbaar en hebben maar 64 bits (niet veilig) beschikbaar voor het geheime getal.
 3. De SID500 heeft een afwijkende methode om het geheime getal te genereren. Deze methode kost onnodig veel softwareruimte in de EC-systemen.
 4. De SID600 is zeer moeilijk beschrijfbaar en levert daardoor veel problemen op bij bijvoorbeeld het koppelen.
 5. De productie van deze ringen is in het jaar 2000 gestopt, de levering aan de leden in 2001. De verwachte levensduur van deze ringen is ruim overschreden..

Controleer alle ringen die je in gebruik hebt voor het begin van het seizoen 2016. Het kan anders voorkomen dat je het volgende seizoen duiven niet in kunt manden. 

Bestuur NPO

Algemene Vergadering NPO - 31 oktober 2015

Aanstaande zaterdag 31 oktober, wordt om 10.00 uur in Zaal Verploegen in Wijchen een Algemene Vergadering NPO gehouden. Dit is de jaarlijkse najaarsvergadering. Omdat het bestuur dan op 3 leden komt, is de bestuursverkiezing een belangrijk agendapunt. We hopen dat zich nieuwe bestuurskandidaten melden. De agenda en bijbehorende stukken lees je hieronder.

1. Opening

2. Appèl der kiesmannen

3. Vaststelling notulen Algemene Vergadering NPO d.d. 9 maart 2015

4. Bestuursverkiezing

5. Begroting 2016

6. Voorstellen Bestuur

7. Voorstellen Afdelingen


8. Mededelingenmap

9. Rondvraag

10. Sluiting

Chipringen SID500, SID600 en VR1 uit de roulatie. We leggen uit waarom!

In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de eerste Elektronische Constateersystemen voor postduiven op markt gekomen. De chipringen die toen werden gebruikt, waren uitgerust met eenvoudige, destijds in de handel verkrijgbare, transponders. Al snel had men in de gaten dat dit geen veilige manier was om duiven te constateren.

Op een beurs in Duitsland werd gedemonstreerd hoe je op een simpele manier, met behulp van een kopie van de chipring (het zogenaamde zwarte doosje), op ieder willekeurig moment duiven kon constateren.

De eerste grote rel in het elektronisch constateren was daar en het elektronisch constateren met deze chipringen werd verboden.

De fabrikanten van EC-systemen moesten met spoed op zoek naar een ‘veilige’ transponder voor in de chipringen. In samenwerking met AEG werd een transponder ontwikkeld waarvan een deel van het transpondernummer variabel was. Deze transponder werd toegepast in de SID500 chipring en later ook in de SID600 chipring. In deze chipringen waren 64 bits beschikbaar voor het variabele deel van het transpondernummer, het zogenaamde geheime getal. Het geheime getal wordt bij elke inkorving vervangen door een nieuw getal waardoor op de transponder op elke wedvlucht een ander nummer heeft.

Met de technische kennis die men op dat moment had, was men van mening dat deze werkwijze voldoende bescherming bood tegen het kopiëren van chipringen en het manipuleren van de wedvluchten.

Er volgde al snel een felle discussie over de veiligheid van deze chipringen. Een geheim getal van 64 bits is veel te weinig en levert voor een hacker weinig problemen op. Het voorspellen van het geheime getal zou zelfs mogelijk zijn en dan wordt het manipuleren van een wedvlucht een fluitje van een cent. Dat kan zelfs op een zodanige manier dat dit niet te traceren is met de huidige apparatuur en programma’s.


De discussie rondom de SID500 en de SID600 is voor de NPO een van de redenen geweest om in 2001 te stoppen met het leveren van deze chipringen. Met een verwachte levensduur van 4 à 5 jaar zou het probleem met deze chipringen zichzelf dan oplossen in de daaropvolgende 5 jaren.

Echter, nu, na 15 jaar, zijn er nog steeds SID500 en SID600 ringen in omloop. De kwaliteit van deze ringen is, voor liefhebbers dikwijls onzichtbaar, teruggelopen zodat het verstandig is deze ringen niet meer te gebruiken. De aanschafprijs van deze chipringen is ruimschoots terugverdiend. Het probleem met de 64 bits chipringen is dan  uit de wereld en de discussie hierover kan eindelijk worden gesloten.

Gelet op de enorm snelle toename in de ontwikkeling van geavanceerde technieken op softwarematige toepassingen is het onverantwoord voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de concoursen om met chipringen met deze simpele transponders door te gaan.

De NPO levert nu nog alleen chipringen waarin het geheime getal bestaat uit 256 bits. Ook de manier waarop het geheime getal in de chipring wordt geschreven is anders dan bij de SID500 en SID600 chipring. De veiligheid van het concours is met deze chipringen beter gewaarborgd en dat is wat wij met z’n allen willen.

Overigens kunnen verenigingen vanwege het buitengebruik stellen van deze chipringen tot 31 december andere chipringen nabestellen zonder dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. 

Veenendaal,
16 oktober 2015

Schikking getroffen met PigeonVillage

Begin deze week is er overleg geweest over PigeonVillage. Dit heeft ertoe geleid dat er op donderdag een akkoord is gesloten met een voor beide partijen aanvaardbare minnelijke schikking.

Op maandag 12 oktober is er allereerst overleg geweest met de kiesmannen NPO. Zij hebben gesproken met de heer Compier en zijn advocaat de heer Schippers. Daarna is er een bespreking geweest tussen bestuur NPO en de kiesmannen. Uitkomst van dit laatste overleg was dat bestuur NPO een laatste ultieme poging zou doen om tot een schikking te komen.

Op dinsdag 13 oktober heeft bestuur NPO de met de kiesmannen afgesproken acties gestart. Dit leidde ertoe dat er op donderdag een akkoord was met een voor beide partijen aanvaardbare minnelijke schikking.

Bestuur NPO

Doe mee aan de Nationale Tentoonstelling 2015

Op 21 en 22 november 2015 worden voor de Nederlandse duivenliefhebbers weer de Nationale Dagen in de Expo Houten georganiseerd. Alle leden van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) kunnen aan deze tentoonstelling deelnemen met onbevlogen duiven.

Inschrijven kan met oude en jonge onbevlogen duiven. De indeling van de klassen is als volgt:

 • oude doffers,
 • jonge doffers,
 • oude duivinnen en
 • jonge duivinnen.

Tevens kun je deelnemen met een viertal. Dit viertal bestaat uit een oude doffer, oude duivin, jonge doffer en een jonge duivin. 

De duiven moeten vrijdag 20 november 2015 tussen 15.00 uur en 17.00 uur worden ingezet. 

Download het inschrijfformulier en bijbehorend reglement

De inschrijvingen dienen uiterlijk 11 november 2015 te zijn ingediend bij het secretariaat van de Tentoonstellingscommissie.

De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 22 november om circa 14.00 uur.

Graag tot 21 en 22 november in de Expo te houten!

 

Secretaris TT commissie, 
B.G. Prasing

Uitspraak herzieningsverzoek afdeling 5 Zuid-Holland

Op 22 september jl. heeft een zitting van het Beroepscollege plaatsgevonden over het herzieningsverzoek van afdeling 5 Zuid-Holland. Dit verzoek ging over de uitspraak van het Beroepscollege op 8 april jl. in de kwestie tussen afdeling De Kuststrook en afdeling 5 Zuid-Holland. Hieronder treft u de uitspraak aan die op 19 oktober jl. naar de partijen is verzonden.

In de uitspraak motiveert het Beroepscollege dat hen “is gebleken dat de ingediende stukken en het behandelde ter zitting betrekking hebben op onvrede met de uitspraak waarvan herziening wordt verzocht en in het bijzonder de gevolgen daarvan. (…..) Dat alles maakt echter niet dat er sprake is van een grond voor herziening zoals beschreven in artikel A26 Reglement Rechtspleging NPO. Het Beroepscollege stelt vast dat er door partijen geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangebracht op grond waarvan het Beroepscollege, als deze feiten of omstandigheden ten tijde van de behandeling bekend waren geweest, tot een andere uitspraak zou zijn gekomen.”

Het Beroepscollege wijst het verzoek af.

De volledige uitspraak die op 19 oktober jl. aan partijen is verzonden kunt u hier lezen.

Verslag bijeenkomst FCI-commissie Directeur

Op 16 oktober jl. heeft de Commissie Directeur van de FCI vergaderd. NPO-bestuurslid Leo Mackaay was hierbij vertegenwoordigd. Hij verzorgde dit verslag.

logo fciVoorzitter Dr. Jose Tereso opent de vergadering en heet iedereen welkom . Hij verontschuldigt zich nog dat hij bij de vergadering van maart verhinderd was.

Appèl stemgerechtigde leden:  Verhinderd waren de heer Rodrigues Jacintho van Portugal, de heer Katsuhiro Uchiyama van Japan, de heer Pedro Montalvo van Mexico, de heerMarius Tunduc van Roemenië ende heer  Vladimir Samodelov van Rusland.

De financiën worden toegelicht door Jean-Pierre Nell van Zwitserland en deze worden akkoord bevonden.

Wereldkampioenschappen 2015 zijn op 12 september 2015 georganiseerd door Roemenië en dit was een moeilijke vlucht. De duiven werden in Hongarije gelost en de Roemeense organisatie had er geen weet van dat er op die dag een Navo oefening was. Er werd aan Leo Mackaay gevraagd waarom er geen inzending van de Nederlandse Federatie was. Het is waarschijnlijk aan de aandacht ontschoten.

Wereldkampioenschappen 2016 worden georganiseerd door België op maandag 15 augustus 2016. Ook op die dag wordt de Belgium Master georganiseerd. Men gaat een nieuw hok bouwen voor het WK en de duiven kunnen tot uiterlijk 28 februari 2016 ingezonden worden.

De Olympiade 2017 in België wordt gehouden in Brussel. Er is voldoende parkeergelegenheid. De KBDB is druk bezig met de voorbereidingen van het evenement.

De Olympiade 2019 in Polen wordt gehouden in Kielce van 25 t/m 27 januari. Er is een nieuwe locatie die recentelijk is gebouwd en ruim van opzet is.

Verslagen van de diverse commissies

Standaard

De opleiding keurmeesters wordt voortaan alleen nog maar in maart gehouden. De reden is dat dan de duiven in een betere staat zijn en volledig voorzien zijn van een nieuw verenpak. De heer Peter Janssen, die inmiddels 15 jaar in de FCI zitting heeft, is teruggetreden en de vergadering heeft Aike Jan Veninga van Nederland gekozen tot zijn opvolger. Verder zijn nog twee commissieleden benoemd een kandidaat uit Slowakije (naam volgt) en Konrad Meierhofen uit Duitsland. Op de Olympiade in België zal de controlecommissie er extra op letten of alle documenten met prestaties juist zijn. Van de Poolse federatie hebben wij een USB stick gekregen die door de keurmeesters gebruikt gaan worden bij het keuren. Zo kunnen alle resultaten direct in de computer komen en een juiste analyse gemaakt worden. De Poolse teksten worden vertaald in het Frans, Engels en Duits en er worden tien tablets gekocht.  Verder kunnen alle landen deze vastgestelde criteria in hun eigen land gebruiken. Gekozen is met een meerderheid dat er 2 eindstanden komen, te weten  voor de 10 oude duiven en daarnaast voor de 4 jonge duiven.

Statuten

De heer Horst Menzel is op het Congres te Boedapest aangesteld om de bestaande statuten te vernieuwen. Hij heeft een en ander toegelicht op de zitting in Halle. De landen kunnen tot eind januari 2016 wijzigingen indienen en op de FCI vergadering van maart 2016 zullen deze behandeld worden. Op het congres in Brussel 2017 worden deze uiteindelijk goedgekeurd.

Veterinair

De enquête over verliezen en duivenziekte waar veel Nederlandse liefhebbers aan hebben deelgenomen is een eerste analyse van en die is besproken met een laboratorium in Hannover en hier zal nog nadere informatie van komen, afwachten. Verder heeft een Belgische student werkzaam op de Universiteit te Newcastle Engeland aangeboden de navigatie te onderzoeken van een duif. Afgesproken  wordt dat de Engelse Federatie dit met de Universiteit zal bespreken. Wordt vervolgd. Het congres met dierenartsen van de Oekraïense Federatie wordt niet door de FCI  georganiseerd, omdat er al een dergelijk evenement is in Duitsland. Vanuit alle delen uit Europa wordt gemeld dat er veel verliezen van jonge duiven zijn geweest.

Sport

Het voorstel voor de afstanden om voor de olympiadeduiven een minusgrens van 5% te hanteren, wordt aangenomen, en gaat in in 2019 op de Olympiade in Polen. Hierdoor zullen leden die de kortste afstand van een wedvlucht hebben niet/minder gedupeerd worden.

De subcommissie FCI voetringen is druk in onderhandeling met de leveranciers. De opzet is dat alle landen dezelfde prijs krijgen en dat zal zeker tot de mogelijkheden horen. In 2017 zullen de landen hun ringenopgave via de FCI in dienen te sturen. Er wordt nog onderzocht of de ringen in een bepaald land worden geleverd, het moet echter wel een land zijn waar de belastingen laag zijn. In maart is het de bedoeling dat de commissie een totaalbeeld kan schetsen. De onderhandelingen met de ringenleveranciers moeten dan afgerond zijn. De cyclus van de kleuren zal om de vijf jaar zijn

Solidariteit

De commissie gaat landen informerenn dat zij mechanische klokken gratis krijgen. Zij moeten dan wel transport en invoerrechten zelf betalen. Er wordt afgesproken met de omringende landen rondom Duitsland meedoen aan het vredesconcours in Berlijn. De landen krijgen hierover nog verdere informatie.

Europa

De Franse bond gaat met de jagersvereniging een gesprek aan om absoluut niet op postduiven te jagen. Een ieder was geschokt van de foto’s en artikel dat op een site stond. De Belgen hebben met het Belgische ministerie duidelijke afspraken gemaakt. Verder blijft het onacceptabel dat Belgische leden in buurlanden spelen met hun duiven. Zij hebben hun reglement aangepast, dat als het hok in België is dan moeten zij automatisch in België spelen. Alle landen van de commissie hebben zich hieraan geconformeerd.  

Doping

Alle landen moeten een uniform FCI dopingbeleid voeren. De controles worden in een drietal laboratoria gedaan. Nederland wordt vertegenwoordigd door Patrick DeRijcke.  Op dit moment zijn de gehanteerde normen verschillend en daar moet zeker verandering in komen.

GrandPrix

De éénhoksraces in de diverse landen worden geüpdate en concluderend kan men spreken over een moeizaam jaar. Het weer heeft niet meegezeten en hierdoor is in sommige landen niet optimaal afgericht. De wereldkampioensrace in Roemenië is zwaar geweest, daardoor zijn teveel duiven achtergebleven. De organisaties van alle landen hebben fantastische hokken en aan de begeleiding schort het zeker niet. In Mira Portugal werden de duiven in optimale conditie ingekorfd, de eindrace was door de noordoostenwind zwaar. Prijzen waren uiteindelijk verdiend. De commissie wil niet tornen aan het criteria en voorlopig vasthouden aan vluchten tot maximaal 500 km. Voor 2016 hebben zich veel landen gericht tot de commissie en in maart 2016 wordt een en ander besloten.

Diverse stukken van Roemenië

Aan alle landen is een schrijven gezonden voor deelname aan de mini Olympiade in januari 2016. De landen kunnen duiven inzenden voor de categorieën Sport en Standaard. In Roemenië zijn drie bonden en deze willen allemaal meedoen aan de FCI evenementen, echter reglementair kan dit niet en dat wordt dus ook niet geaccepteerd. Op het minicongres in januari 2016 zal de president van de commissie Solidariteit met de drie Roemeense partijen een onderhoud hebben.

De volgende FCI vergaderingen zijn op 2,  3 en 4 maart 2016 

Duiven verkopen tijdens Nationale Dagen

Al jaren worden de Nationale Dagen gekenmerkt door een relatief vaste groep liefhebbers die duiven ter verkoop aanbieden. Ook dit jaar, op 21 en 22 november 2015, worden weer door verschillende liefhebbers duiven verkocht. Dit jaar wordt op zaterdag en zondag ook weer een zaalveiling houden zonder opbieden via internetveiling.

De meeste duivenverkopers bieden tijdens de Nationale Dagen duiven voor schappelijke prijzen aan. En behalve voor directe verkoop bieden de Nationale Dagen ook tal van mogelijkheden voor promotie. 12 kooien huur je al voor €60,- en 24 kooien voor slechts €120,-  (prijzen excl. BTW). Reserveduiven kun je laten verblijven in vaksmanden onder de kooien.

Internetveiling combineren met een duivenverkoop-stand

Met een klein bedrag aan standhuur kun je je internetverkoop ondersteunen door de te verkopen duiven hier te tonen en in de hand te laten keuren. Bovendien kunt je vanuit je verkoopstand reclame maken voor de op handen zijnde internetverkoop en eventueel al kooporders aannemen of zelfs al direct online invoeren!

Zaalveiling

We gaan weer een zaalveiling houden zonder opbieden via internet. De sfeer van een ouderwetse zaalveiling met ‘bieden en loven’ zal het evenement zeker extra sfeer geven. Geïnteresseerden kunnen  of even bellen met Pieter Kos (06) 50280525.

En verder ... 

zijn de voorbereidingen voor de Nationale Dagen natuurlijk al geruime tijd in volle gang. De eerste gesprekken bij Expo Houten vonden al aan het begin van de zomer plaats.

De zijkant van het complex is verbouwd, vooral voor exposanten makkelijk want met de nieuwe laaddeuren kan er veel makkelijker opgebouwd worden. Ook zijn er 150 parkeerplaatsen aan de zijkant van het complex bijgekomen en zijn er meer invaliden parkeerplaatsen.

Veel inschrijvingen van bedrijven die op de beurs staan, zijn binnen. Zoals het er nu naar uitziet belooft het weer een leuk evenement te worden met een breed scala aan duivensportproducten die geëxposeerd worden tijdens het evenement. Waaronder ook weer enkele nieuwe exposanten! Na het vliegseizoen zijn de verkopende duivenliefhebbers van de laatste jaren benaderd en ook uit die groep weer volop inschrijvingen. Kortom, de voorbereidingen verlopen voorspoedig!

Bedrijven of duivenliefhebbers die nog standruimte willen huren  of telefonisch informatie aanvragen bij Pieter Kos (06) 50280525.

Nationale Kampioenschappen 2015

De uitslagen van de Nationale Kampioenschappen 2015 staan online. Tot en met 8 november is reclame op de uitslagen mogelijk. Daarna worden ze definitief

Je kunt je eventuele reclame.

De prijsuitreiking is voor zowel de jeugd als de senioren op zaterdag 12 december in Verploegen Zaal- en congrescentrum in Wijchen. Verdere informatie hierover volgt nog.

Bekijk de uitslagen.

College doet uitspraak in geschil over status quo in Zuid-Holland

De Algemene Vergadering NPO heeft op 9 september een besluit genomen over de status quo in Zuid-Holland. Afdeling Kuststrook is van mening dat dit besluit in strijd is met statuten en de uitspraak van de kort geding rechter omdat het een grenswijziging van de unieke werkgebieden betreft.

Het Tucht- en Geschillencollege "stelt in alle redelijkheid vast dat verweerder (Bestuur NPO) het besluit van de ALV niet had mogen honoreren en dat de uitspraak van het Beroepscollege en het vonnis van de voorzieningenrechter, zolang er geen bodemprocedure is gevoerd, gerespecteerd dienen te worden" zo staat in de uitspraak die naar de partijen verstuurd is.

De volledige tekst van de uitspraak leest u hier.

Geen contract meer met PigeonVillage

Voor 2016 ligt er geen contract meer met rekenaar PigeonVillage.

Zoals wij vorige week lieten weten, is er een schikking getroffen. Beide partijen zijn de in deze schikking gemaakte afspraken nagekomen.

Een extra prijsje met een opdracht voor de jeugddag

Wil je kans maken op een extra prijsje tijdens de jeugddag? Maak dan een mooie, spannende of grappige tekening. De tekening moet gaan over postduiven maar ook over één of meer van de elementen.

Logo jeugddag 2015

Thema van de jeugddag dit jaar is namelijk de ‘4 elementen’.  Deze elementen zijn 

aarde, lucht, vuur en water!

Misschien best een beetje lastig om daar een tekening over te maken, maar laat je fantasie maar even werken. Dan komt het vast wel goed!

Je kunt jouw tekening scannen en voor 15 november e-mailen naar secretariaat@npoveenendaal.nl. Per post opsturen kan ook: NPO Nationale Jeugddag, Postbus 908, 3900 AX Veenendaal.

 

Degene die de origineelste tekening maakt, krijgt tijdens de Jeugddag op 21 november een leuk prijsje.

Succes!

En natuurlijk kun je je nog opgeven voor de jeugddag!

Wijziging werkgebied afdeling 5/12 aangenomen

Zonder veel op het verleden in te gaan is in de Algemene Vergadering NPO van afgelopen zaterdag de problematiek van afdeling 5/12 aan de orde geweest en is uiteindelijk een gebiedswijziging aangenomen.

Zoals bekend is vanaf een juli 2015 een commissie van de NPO bezig geweest om het vastgelopen fusieproces tussen de afdeling 5 en de afdeling 12 vlot te trekken. Hoewel het aanvankelijk leek te slagen is het toch op het laatste moment niet gelukt. Zij hebben dan ook op zaterdag 31 oktober de opdracht teruggegeven aan bestuur NPO. 

Omdat bestuur NPO in de weken voorafgaand aan de AV al signalen kreeg dat het de commissie niet ging lukken, is besloten om voor de AV nog voorstellen te lanceren. Deze voorstellen zijn gedaan op verzoek van de eerder genoemde commissie en de afdelingen 1 , 5 en 7 t/m 11.

Doel van deze voorstellen dat de leden in staat zouden zijn de sport te beoefenen bij die afdeling waar zij de meeste beleving ondervinden. Het was nodig om hiervoor een nieuw werkgebied vast te stellen. En er moest een aanpassing van artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement plaatsvinden waarin tot nu toe was geregeld dat er in één werkgebied maar één afdeling actief mag zijn. 

De gevolgen van de wijzigingen

Het werkgebied van afdeling 5 en afdeling 12 smelten samen tot één werkgebied.

Door artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement te wijzigen, kunnen in één werkgebied de twee afdelingen actief blijven. 

Beide voorstellen zijn aangenomen met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

 Praktische gevolgen voor leden en verenigingen

 1. De leden staat het vrij lid te worden van een vereniging van een afdeling naar keuze.
 2. De verenigingen zijn vrij om te bepalen in welke afdeling zij de sport wensen voort te zetten.
 3. Leden die lid zijn van een vereniging aangesloten bij een afdeling en die nu over willen naar een vereniging die aangesloten is bij de andere afdeling in het werkgebied moeten zich voor 31 december 2015 aanmelden bij de nieuwe vereniging en afmelden bij de oude vereniging. De vereniging moet ervoor zorgen dat er een melding gedaan wordt aan de afdeling.
 4. Verenigingen die bij de andere afdeling hun sport willen voort zetten melden dit bij de nieuwe afdeling.

 

Nog vragen? .

Bestuur NPO

Belangrijke besluiten genomen in de Algemene Vergadering van 31 oktober

Op de agenda van de najaarsvergadering deze keer een aantal belangrijke punten. Zou het lukken om achter het conflict tussen de afdelingen 5 en 12 voorgoed een punt te zetten? Helaas moet voorzitter Buwalda alweer in zijn voorwoord melden dat er geen kandidaten voor het NPO-bestuur zijn. Een kwalijke zaak. Er moet bestuurd worden.

AV 31102015 zaal

Als alle 21 kiesmannen aanwezig zijn, opent voorzitter Dirk Buwalda de vergadering.

De notulen van 9 maart zijn tijdens de vorige buitengewone algemene vergadering niet aan de orde geweest, dus worden nu behandeld. Over hoe lang de combiring en chipclips nog gebruikt gaan worden, blijkt niet bij iedereen duidelijkheid te bestaan. Secretaris Leo Mackaay geeft aan dat de combiring nog tot en met 2020 wordt toegestaan door de FCI. De NPO levert nog gewoon chipclips. Voor jonge duiven zijn vanaf 2021 clips niet meer te gebruiken, voor oude duiven nog wel.

Aan de pilot die gehouden zou worden met de afdelingen 5, 8 en 9 is het bestuur niet toegekomen door de kwestie rondom de rekenaar. En door de problemen in Afdeling 5 is daar anders geconcoursed dan verwacht.

De notulen worden hierbij vastgesteld en opgemerkt wordt nog dat de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 9 september nog volgen.

Bestuursverkiezing

Zoals voorzitter Buwalda in zijn voorwoord al aangaf had hij gehoopt vandaag met kandidaten te kunnen komen. Op dit moment zijn er twee mensen die misschien tot het bestuur willen toetreden, helaas nog geen kandidaten. Bestuurslid Wim Jongh trekt zich in deze vergadering terug als bestuurder en daarmee bestaat het bestuur nu uit drie personen.

Bestuursleden AV31102015Voorzitter Buwalda geeft aan dat de vijf bestuursleden het misschien niet altijd met elkaar eens waren, maar ze hebben elkaar met argumenten wel altijd gevonden. ‘Ze hadden het goed met zijn vijven’. Er zat alleen één kink in de kabel, drie bestuurders waren ook voorzitter van een afdeling. Statutair kon dat niet en er is een statutenwijziging gekomen. ‘We zijn begonnen uit nood’. Wim Jong en ook Jan Wijnen, die op 9 september zijn functie heeft neergelegd, worden door de voorzitter heel hartelijk bedankt

Nogmaals doet de voorzitter een oproep voor bestuurskandidaten. Mogelijk komt er een extra vergadering om deze te benoemen.

Verkiezing FBCC

Voor de FBCC, de commissie die samen met de penningmeester voor gezond financieel beleid zorgt, zijn gelukkig wel twee kandidaten. John Bosman en Jan van Kemenade worden met applaus benoemd.

Begroting 2016

Onlangs is er een schikking getroffen met PigeonVillage. Penningmeester Ton Geitenbeek geeft aan dat in de verwachting van 2015 deze schikking niet is verwerkt. Als punt van zorg komen de Centrale Hokken aan de orde. Duiven die medicatie hebben ontvangen mogen niet de voedselketen in. Binnenkort volgt er weer een overleg met de centraal hokbeheerders.

Naar aanleiding van het bekijken van de organisatiestructuur wordt ook gevraagd of naar de bureaukosten gekeken kan worden. De penningmeester geeft aan al heel kritisch naar de bestuurskosten en de kosten van de FCI te hebben gekeken. Waar mogelijk wordt geprobeerd de FCI te laten betalen. Naar de efficiency op kantoor wordt continu gekeken.

De kiesmannen geven aan beter geïnformeerd te willen worden over de ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn.

De begroting wordt door de vergadering aangenomen.

Vliegschema

Er is een vliegschema gemaakt op data. Startdatum en einddatum zijn voor alle disciplines genoemd en verder hebben de afdelingen ruimte gekregen voor eigen invulling. Er kan een reservevlucht aangegeven worden. En geprobeerd is aan zoveel mogelijk wensen tegemoet te komen.

In Limburg komen de leden in de problemen met het Nationaal Kampioenschap omdat ze daar twee weken eerder beginnen. Maar aangegeven wordt dat het de verantwoordelijkheid van de afdeling is als zij vinden dat er eerder begonnen moet worden dan in de rest van Nederland.

Voorzitter Buwalda zegt toe in het bestuur te gaan bekijken hoe ze de mening van de leden kunnen mobiliseren en daar het vliegschema op kunnen baseren.

Een aantal wensen van afdelingen om het programma te wijzigen passeren de revue maar de voorzitter is streng. Er zijn geen amendementen binnen gekomen. Er is wel begrip voor de wijzigingen,  maar voor deze vergadering zijn ze te laat.

Afdeling 8 heeft wel een amendement ingediend en wel om de vitessevluchten een week later te laten beginnen. Het amendement wordt met 4 stemmen voor en 17 tegen niet aangenomen.

Het amendement van Afdeling 2 om de marathonvluchten een week naar voren te schuiven wordt door de afdeling zelf teruggetrokken. En zo wordt het vliegschema aangenomen.

Voorstel commissie Afdeling 5 en 12

Bram Scherpenzeel geeft namens de ingestelde commissie 5 en 12 een uiteenzetting. De commissie is in door bestuur NPO benaderd om te bekijken hoe ze afdeling 5 en 12 samen konden brengen. Conclusie is nu dat ze niet anders kunnen dan de opdracht terug te geven.

Voorzitter Buwalda bedankt de commissie, maar geeft tegelijkertijd aan hiermee weer terug bij af te zijn. Bestuur NPO heeft zich daarom juridisch laten informeren door twee advocaten. Hij wil nu geen discussie over de historie. Er zijn twee wijzigingen voorgesteld. De eerste wijziging is de tekst van het huishoudelijk reglement artikel 3. De tweede wijziging betreft het werkgebied. In Zuid-Holland kunnen dan twee afdelingen bestaan. Beide voorstellen worden met 19 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.

De leden van het gebied kunnen nu zelf beslissen bij welke afdeling ze lid willen zijn.

De organisatie

Na de lunch geeft mevrouw Olfers een presentatie over de organisatieontwikkeling. ‘Onze toekomst borgen’ dat is het doel.

Mevrouw Olfers geeft aan betrokken te zijn bij meerdere organisaties. Ze kent inmiddels 50 bonden. Zo heeft ze bijvoorbeeld de wandelbond geholpen om een organisatieontwikkeling door te maken. Het lijkt haar dat de NPO toe is aan rust. Ze heeft zelden een organisatie gezien waarin zoveel conflicten zijn. Door de vele conflicten en tientallen rechtszaken is er geen tijd voor beleid. Gezien al die conflicten gaat het niet meer over de duivenliefhebber. Het moet in de toekomst weer gaan over ledenaanwas, verbetering van de dienstverlening, positief met elkaar omgaan, NOC-NSF en de financiële inrichting.  Er moeten stuurgroepen en projectteams komen en dat kan alleen met de hulp van de kiesmannen.

Voorzitter Buwalda noemt het kernpunt nog een keer:  ‘Als je wilt ontwikkelen dan moet je dat vanaf de basis doen’.  Vandaag moet er een intentieverklaring afgegeven worden. ‘Willen we hiermee verder of  niet?’  ‘Als u ja zegt, dan is de eerste stap om een groep te formeren om stappen te zetten samen met de kiesmannen. Niets doen, kan niet!’, aldus de voorzitter.

Met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen wordt het aangenomen.

Het bestuur gaat een datum plannen en uit elke afdeling zal zich iemand aanmelden voor het nemen van verdere stappen.

Juridisch adviseur

Door de afdelingen 1, 5, 7, 8, 9, 10 en 11 was een voorstel ingediend om afscheid te nemen met de juridisch adviseur van de NPO. Voorzitter Buwalda geeft aan erg geschrokken te zijn van dit voorstel. Het gaat over een persoon en over kwalificaties. Een goede argumentatie is bovendien niet aan de orde. Het bestuur wil er niet dieper op ingaan en vraagt de indieners het voorstel terug te trekken.  Kiesman Van der Veer geeft aan dat hij als commissie die van doen heeft gehad met PV, diverse stukken heeft gezien en die hebben ertoe bijgedragen dat dit voorstel is opgesteld.’Ik heb stukken gelezen, dat er een schade zou kunnen ontstaan van 400.000 of 500.000 euro. Wij zijn van mening dat je dan moet aansturen op een schikking. De schikking is aangestuurd door de kiesmannen’.

Na een schorsing van 5 minuten  wordt gemeld dat het voorstel wordt teruggetrokken.’De gevoeligheid begrijpen we. Ook met het aannemen van plan van Olfers zijn we hiertoe gekomen. Daarin zit ook rechtspraak’.

Vluchtsimulator

Afdeling 7 heeft een voorstel ingediend voor het onderzoeken van de wedvluchtresultaten en aan de hand daarvan een lossingsmodel en vluchtsimulator te ontwíkkelen. Voorzitter Buwalda meldt dat de WOWD het een sympathiek voorstel vindt.  Zij wil een plan maken hoe te komen tot een bepaald resultaat. Verder onderzoek is zeker aan de orde. Er komt een voorstel. Het bestuur is met dit soort initiatieven.

Inkorven in andere vereniging

Afdeling 6 heeft een oud voorstel van afdeling 9 uit de kast gehaald. Dit voorstel om leden de mogelijkheid te geven in een andere vereniging in te korven heeft het destijds niet gehaald. Het is een terechte constatering dat het aantal leden en verenigingen terugloopt. Wel iets om op alle fronten in beslissingen mee te nemen. Zeker moet echter zijn dat de concoursveiligheid niet in het geding komt. Toegezegd wordt om eraan te gaan werken, maar in ieder geval niet voor 2016.

En verder nog ...

Tijdens de rondvraag zegt kiesman Zeeman de vaststellingsovereenkomst te willen ontvangen die met PigeonVillage is opgesteld. Voorzitter Buwalda vindt het belangrijk om te melden dat het niet aan de NPO ligt dat er verder niet over gepubliceerd is. ’Wat we hebben gepubliceerd hebben we verantwoord gevonden en is wel bewust’.

Er wordt nog duidelijkheid gevraagd over de elektronische systemen en chipringen. Voorzitter Buwalda legt uit dat we voor het keuren van de systemen een termijn van 5 jaar hebben afgesproken. Eén keer in de vijf jaar komt er een update. Niet vaker. De systemen die er nu zijn, die móeten nog 5 jaar bruikbaar zijn. Om een en ander te verduidelijken zal er nog een keer over worden gepubliceerd.

Het jachtseizoen in Frankrijk staat op de agenda van de FCI.

Voorzitter Buwalda komt tot slot nog terug op het educatieve plan. ‘In september gaan we de boer op hebben we gezegd’. In eerste instantie was bedacht dat het via het bureau kon met ondersteuning van een externe. Het was de bedoeling om een stappenplan op deze vergadering te etaleren, maar dit is niet gelukt. Het bestuur gaat nu een aantal plannen.

Voorzitter Buwalda sluit de vergadering!

Jelle op bezoek bij Anne van Meerkerk

Al een paar jaar kunnen jeugdleden een hokbezoek bij bekende liefhebbers winnen. Tijdens de jeugddag worden deze hokbezoeken onder groot enthousiasme verloot door André van de Wiel. Ook dit jaar staat dat weer te gebeuren op zaterdag 21 november. Afgelopen november won Jelle een hokbezoek bij Anne van Meerkerk. Hier zijn verslag!

Anne van Meerkerk en Jelle

Ik ben samen met mijn vader combinatielid van de postduivenvereniging in Lemmer. Ik ben op mijn achtste begonnen met duiven toen vlogen we nog alleen op mijn vaders naam. Maar op mijn tiende werd het al snel  'Comb. D en J van den Berg'. Nu ben ik 12 jaar en heb ik in november een hokbezoek van Anne van Meerkerk gewonnen. Dat heb ik natuurlijk met beide armen aangenomen.

Hok Anne van MeerkerkToen we daar op een zondag kwamen werden we hartelijk ontvangen met wat te drinken en een koek en hebben we elkaar een beetje leren kennen. Toen dat voorbij was gingen we de hokken in. Bij de hokken liet Anne de duivinnen er eerst uit en die begonnen direct al heel hard te trainen. Toen gingen we het hok in, het werd al snel duidelijk dat die duiven geen stakkers waren. We kregen eerst de doffers in de handen. Dat waren hele mooie duiven ook de uitstraling vanaf hun bak vond ik geweldig. We liepen door naar een ander hok daar zaten twee duiven een donker kras en een rode, het waren twee doffers dat kon je direct zien. Ik vroeg Anne waarom die apart zaten hij zei dat ze niet wilden koppelen. Hij zei: 'als je die rode mooi vindt mag je hem wel mee nemen als cadeau' Ik wou hem natuurlijk wel hebben en dat mocht ook van mijn vader dus die ging mee naar Lemmer.

Weer buiten zagen we een hele grote kropper zitten het was een doffer en heet Gerrit. Hij wordt gebruikt als lokker en hij luisterde perfect. Anne liep met hem op zijn schouder naar een klein schuurtje waar een bak aan de wand hing daar moest hij in daarnaast stond een volière met allemaal kwekers. Ik vond dat het er veel waren maar ik kwam er later achter dat hij in zijn vlieghok ook nog kweekhokken had. Daar zaten zijn beste kwekers. Ik heb ze allemaal in mijn handen gehad en het waren prachtige duiven en ze waren ook nog eens super mak. Toen dat klaar was zijn we weer naar binnen gegaan daar kregen we nog wat te drinken en toen hebben we nog heel lang over duiven gepraat.

Daarna zijn we weer richting Lemmer gegaan met die rode duif. Bij het eerste wegrestaurant hebben we nog lekker gegeten en direct gekeken wat die rode duif nou gepresteerd had en we kwamen er al snel achter dat die al een paar eersten in het ACG had. Dus we hadden er weer een goede kweker bij we hebben hem nu een tijdje op de kweek en er komen hele mooie jongen uit dus maar hopen dat ze net zo goed vliegen als hun vader.

Jelle van den Berg

Nieuw aspirant lid NOOK

Bij de stichting N.O.O.K. heeft zich een aspirant lid gemeld, namelijk Jos Thielen.

 

Eventuele bezwaren schriftelijk melden aan:
L. Snel
K.Ataturkstraat 94
3573 PB Utrecht

Voor informatie over de NOOK kan men terecht bij:
R. den Dulk
Arnhemseweg 34
6731 BT Otterlo
Email: Roeldulk@gmail.com

Uitslagen controles OGS

In september heeft nog een ronde controles op het Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven plaatsgevonden. De uitslagen zijn bekend.

Deze ronde werd in combinatie met de Duitse Bond gedaan, die ook een aantal monsters in het laboratorium in Utrecht liet testen. Alle monsters werden negatief getest. Dat houdt in dat er geen stoffen werden gevonden die er niet in thuis horen.

De gecontroleerde duiven waren van de volgende liefhebbers:

naamwoonplaatsdatum controleuitslag
M. Georges Landgraaf 13 september 2015 negatief
P.H. Baadjou Eijgershoven 13 september 2015 negatief
R.W. Grift Soest 13 september 2015 negatief
A. Vogel-vd Pol Soest 12 september 2015 negatief

Bekijk het overzicht van alle liefhebbers waarvan duiven in 2015 zijn getest.

Bestuur NPO

Toelating EC systemen 2016-2021

In de afgelopen weken zijn op het bureau door de commissie de EC-systemen getest. De testen zijn inmiddels voor 5 van de 6 systemen afgerond.

De volgende systemen hebben inmiddels toelating ontvangen.

 • Mega
 • Tipes
 • Unikon
 • Atis
 • Tauris

Tauris is toegelaten . In 2016 wordt er door Tauris nog een backupsysteem ontwikkeld. Dit zal in 2016 aan de liefhebbers worden aangeboden.

Alleen bij Bricon zijn de testen nog niet afgerond.Wij hopen dat ook het laatste systeem in de komende weken kan worden toegelaten. 

De leveranciers van de toegelaten systemen hebben van ons al bericht ontvangen dat zij kunnen beginnen met het verzorgen van de updates. 

De kosten voor de update zijn bij de systeemleveranciers op te vragen. Volgende week is het de bedoeling met een uitgebreidere publicatie te komen met onder andere welke softwareversies er per systeem in omloop komen.

Bureau NPO

Frank Marinus

Opleiding tot dopingcontroleur 2016

Er start weer een opleiding voor dopingcontroleurs binnen de duivensport. Al enige tijd wordt er binnen de NPO gewerkt met gecertificeerde controleurs die garant staan voor kwalitatief goede en betrouwbare controles. De opleiding staat er borg voor dat de deelnemers voldoende kennis en vaardigheden verwerven om hun taak als controleur te vervullen. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Als het examen wordt afgesloten met een voldoende, verkrijgt men een certificaat en kan men worden benoemd tot 'controleur oneigenlijk gebruik van substanties bij postduiven'.

De opleiding staat in principe voor alle leden en ook niet-leden open die van onbesproken gedrag zijn en beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Natuurlijk zijn de deelnemers aan de opleiding integer. Ook de reeds benoemde controleurs zijn van harte welkom hun kennis op te komen frissen.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: 

 1. Kennis van de reglementen die samenhangen met het Oneigenlijk Gebruik van Middelen bij Postduiven
 2. Internationale samenwerking op het gebied van bestrijding van doping
 3. Kennis van dopingproducten en de effecten
 4. Vaardigheden bij het nemen van monsters
 5. Administratie rond het nemen van mestmonsters

 

De opleiding wordt gegeven op zaterdag 9 januari 2016 van 09.30 uur tot 16.30 uur. Dit jaar vindt de cursus plaats bij een postduivenvereniging in Tilburg. Na aanmelding ontvangen deelnemers vooraf alle benodigde informatie, inclusief schriftelijk materiaal behorende bij de cursus. Op de cursusdag zelf ontvangt men eveneens schriftelijk materiaal om zich op het examen voor te bereiden.

Op zaterdag 30 januari 2016 zijn er in de ochtend/ middag individuele examens waarvoor de deelnemers tijdig een oproep ontvangen. Het examen zal worden afgenomen door de docenten en een gecommitteerde van het BestuurNPO. De examens worden eveneens in Tilburg afgenomen.

 

Toelatingen Elektronische Constateersystemen 2016-2021 - Update

In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de eerste Elektronische Constateersystemen voor postduiven op markt gekomen. De chipringen die toen werden gebruikt, waren uitgerust met eenvoudige, destijds in de handel verkrijgbare, transponders. Al snel had men in de gaten dat dit geen veilige manier was om duiven te constateren.

Op een beurs in Duitsland werd gedemonstreerd hoe je op een simpele manier, met behulp van een kopie van de chipring (het zogenaamde zwarte doosje), op ieder willekeurig moment duiven kon constateren.

Chipringen

Er bereiken ons nog vragen over welke ringen volgend jaar niet meer gebruikt kunnen worden. Het betreft uitsluitend de ringen waar 500 of 600 of VR1 op staat. In de computerbestanden zijn deze ringen te herkennen doordat zij of met 7A, 7F of 14 beginnen.   Zwarte ringen die een opdruk hebben van 601, 602 of 603 blijven gewoon bruikbaar. Dit geldt ook voor ringen die een andere kleur hebben dan zwart of grijs.

Het overschrijven van het verenigingsnummer in de chipringen is vrij gegeven. Dit houdt in dat de chipringen niet meer naar de NPO gestuurd hoeven te worden.  Het eventuele nieuwe verenigingsnummer wordt dus voortaan in de nieuwe vereniging in de ringen geschreven.

Toegelaten systemen

De toelating van de EC systemen is voor alle systemen rond. De volgende software nummers zijn voor 2016 toegelaten:

SysteemSoftwareversie
Unikon 3.46
Tipes MC1100 en MC 2100 2.16
Inkorfantennes ESA + ESA 4000 2.40
Tipes Centrale 2.16
Tipes Centrale+ 3.16
Mega 6.1.H
Tauris Maxx en Tauris Compact+ 8.8
Tauris World en Tauris Compact XL 9.0
Atis Top 05.26
Benzing M1 04.04
Benzing Clubsysteem 4.2
Dockingstation 01.13
Bricon Speedy NL 2.01
Bricon X-treme NL 2.01
Bricon Little NL 22

Veenendaal,
26 november 2015

Bijeenkomst Controleurs Oneigenlijk Gebruik van Substanties

Op 22 november heeft op de Nationale Dagen een bijeenkomst plaatsgevonden met een aantal aanwezige controleurs op het Oneigenlijk Gebruik van Stoffen. Het doel van de bijeenkomst wat het bespreken van de controles van het afgelopen seizoen, het opfrissen van kennis over de stoffen en het bijgepraat worden over nieuwe ontwikkelingen.

DucaresPatrick Derycke legde uit dat men in de verschillende landen aan het overleggen is om in FCI-verband tot een regelgeving te komen, waardoor in alle landen op dezelfde wijze en hetzelfde niveau gecontroleerd gaat worden. Landen die nog niet aan controles doen, zullen aangespoord worden dit alsnog te doen. Omdat nog niet iedere bond even ver is (Nederland, België en Duitsland hebben momenteel het meest geregeld op dit gebied) zal dit enige tijd kosten. Het streven is om dit in 2017 rond te hebben.

Er zijn dit jaar minder controles geweest dan voorheen. Dit heeft te maken met de hogere kosten die eraan verbonden zijn. Omdat de uitslagen veel nauwkeuriger zijn en zelfs sporen van stofjes getraceerd kunnen worden, zal een uitslag niet zonder meer als positief of negatief gegeven worden maar moet deze worden beoordeeld aan de hand van standaardwaarden. Daarom zal aan de liefhebbers vanaf 2016 informatie worden gevraagd betreffende medicatie en voer in de weken voorafgaand aan de controle.

Hierna gaf de heer Van Baak van Ducares BV (het laboratorium dat de mestmonsters controleert) aan de controleurs en het ondertussen gearriveerde Bestuur NPO een interessante presentatie over het laboratorium en haar samenwerking met de NPO.

Hij liet onder andere zien wat men doet met de ontvangen monsters, hoe de waarden in de monsters gemeten worden en hoe de resultaten bepaald worden. Bovendien had hij een aantal aanbevelingen voor de procedure en konden de controleurs en andere aanwezigen hierover vragen stellen. Hierna werd de informatieve bijeenkomst afgesloten.

Hokbezoekschenkers voor de jeugd bedankt!

Tijdens de Nationale Jeugddag vielen weer veel jeugdleden in de prijzen. De Open Keuring was weer een succes. De jeugdleden krijgen uitleg van de keurmeester over hun meegebrachte duiven. De mooiste duiven krijgen uiteraard een prijsje.

Jeugddag ND 2015Aan het einde van de dag konden alle deelnemers ook weer een hokbezoek winnen. Gelukkig zijn weer veel liefhebbers bereid een jeugdlid bij hun in het hok te ontvangen.

Comb.Elkhuizen Alblasserdam
J. Doldersum & Zoon Almelo
Comb van Essen/Sieben Baarn
Henri Hoeks Bovensmilde
Interpalomas Lofts Breda
Jaap Draaijer Brummen
J. den Hartog en Zn. Culemborg
Berth Knaven Didam
Jan Timmermans Donkerbroek
Peter van de Merwe Dordrecht
G. & G. Damen Dorst
P.Veenstra Drachtstercompagnie
R.M. Hidding Emmen
Comb.v.Wanrooy Geffen
Maarten Huijsmans Hoogerheide
Arnold Kok IJsselmuiden
Comb. Kroese/Helmholt Leek
v.d.Wiel&Schreuder Luijksgestel
Cor en Yvonne Kleijn Middelharnis
Comb. Verweij-de Haan Mijdrecht
D. de Hoogh & Zn Oosterhout
Comb. H & E de Ruig Oude Bildtzijl
Gebr.Borgmans Reusel
Comb. Limpt-de Prut Reusel
Rob Roks Rucphen
Gebr. Scheele Terneuzen
M. v.d. Donck Voorburg
Beute & Zn Wilhelminaoord
Eppe Bodde jr Winschoten
D.A. de Voogd Yerseke

Kantoor Veenendaal rondom Kerst en Nieuwjaar gesloten

Alle ringen voor 2016 staan klaar voor verzending. De pakketjes worden op 21 december verzonden naar de verenigingen. De medewerkers zijn op 22 en 23 december nog bereikbaar voor vragen.

Van donderdag 24 december t/m zondag 3 januari is het kantoor in Veenendaal vervolgens gesloten. 

Wij wensen u hele fijne feestdagen en alvast een sportief 2016!

Een Kerstwens van de voorzitter

Ook dit jaar weer een kerstgroet van uw bestuursvoorzitter. We hebben een roerig jaar achter de rug. Ik heb in mijn werkzame leven nog nooit zo vaak te maken gehad met tucht- en geschillenzaken, beroepscollege en rechtszaken. Is dit nu het beleven van een sport die zo mooi en spannend kan zijn. Is dit het sportplezier. Nee dat is het niet! Het is wijs om met een relativerend oog te kijken naar al dit gekrakeel. Voor 2016 nemen we ons voor om plezier te beleven aan onze sport, te houden van onze duiven, intensief de voorbereiding voor de kweek en de wedvluchten van onze duiven te doen. Te accepteren dat er dingen gebeuren die we liever niet zien doch waar we geen hoofdzaak meer van moeten maken.

Laat ons denken aan de kerstgedachte. Voor de gelovige liefhebbers onder ons is Kerst het vieren van de geboorte van Jezus Christus, de zoon van God, het vredefeest, zich openbarend in medemenselijkheid en liefde voor elkaar. Ook liefde voor onze duiven. De duif is het symbool voor vrede op aarde. Voor de niet gelovige liefhebbers onder ons geldt precies hetzelfde. Laat deze denkwijze een leefwijze voor ons worden als liefhebbers van een prachtige sport . Strijdend in  wedvluchten, vrienden nadien.

We hopen binnenkort te komen met nieuws  over de ontwikkelingen  van onze organisatie. Elke afdeling heeft een vertegenwoordiger aangewezen die samen met een deskundige op het gebied van verenigingsrecht zullen trachten te komen tot een stappenplan om te komen tot een goed bestuurbare organisatie. Dat is dringend nodig nu steeds duidelijker wordt dat er een spanningsveld is tussen de autonomie van afdelingen en de bestuurbaarheid van onze organisatie op landelijk niveau. De laatste jaren is veel nagedacht over de structuur, de communicatielijnen, de beslissingsbevoegdheid als het gaat om PR en communicatie, indeling van vlieggebieden, logistieke afstemming en samenhang van vervoer van duiven, kostenbeheersing en facilitaire zaken. Commissies hebben zich hierover gebogen en uitstekende rapporten geschreven. Simpel gezegd “alles is al een keer bedacht”. Hopelijk komen we met deze commissie zover dat we in 2016 een belangrijke stap kunnen maken in de ontwikkeling van onze organisatie.

Fijne en knusse dagen hebben we gehad tijdens onze manifestatie in Houten. Geen wanklank gehoord, veel bezoekers en veel standhouders. Ook onze buitenlandse gasten waren vol lof over de organisatie en entourage. De prijsuitreiking van onze Nationale Kampioenen in al haar disciplines te Wijchen werd druk bezocht. Een volle zaal en veel ‘melkers praat’. Dat is waar het om moet gaan.

Naast de plannen voor de ontwikkeling van onze organisatie houdt ons bestuur zich met velerlei zaken bezig. Zo moet er worden gewerkt aan de deskundigheidsbevordering van de leden van het tucht en geschillen college, is er overleg met de leden van de dopingcommissie, in januari komen de evaluaties met de lossing coördinatoren, het IWB, overleg met de WOWD etc. Ook de ontwikkeling van het automatiseringstraject vraagt de nodige aandacht. De leden van ons bestuur worden tevens verwacht op de komende buitenlandse manifestaties in januari en februari. Daarnaast vraagt de voorbereiding van het FCI congres in maart (Halle België) de nodige aandacht. Afstemming, met name op Europees niveau, van beleid op het gebied van de farmacie, doping perikelen, kampioenschap systemen, eenduidig beleid op het gebied van keuringen van duiven en de status van de duif als wedstrijddier zijn belangrijke kernpunten. Verder werken we samen met de Stichting Verantwoord Huisdieren Bezit. Voorzitter van deze Stichting is onze (oud) directeur de heer Ton Ebben. Deze Stichting doet ontzettend goed werk op het gebied van het houden van huisdieren in al haar facetten. Voor het behoud van onze sport is het van wezenlijk belang dat bij beleidsvormende en bepalende  organen (politiek) duidelijk is en wordt dat wij verantwoord omgaan met de mogelijkheden van onze duif in wedstrijdverband. De onderzoeken van onze Wetenschappelijke werkgroep (de WOWD) dragen in belangrijke mate bij in het bewustzijn van derden als het gaat om voorwaarden en middelen om onze sport op verantwoorde manier uit te kunnen oefenen. Zelfregulerend vermogen van een organisatie is van cruciaal belang. Daarbij mogen we ook blij zijn met de ontwikkeling van de deskundigheid van ons 'Instituut Wedvluchtbegeleiding'. Ook dit winterseizoen gaan we verder werken aan de deskundigheid van alle mensen die te maken hebben met lossingen van onze duiven.

Zoals u ziet is er veel werk te doen. Dat doen we graag. Er is echter een probleem als het gaat om beschikbare vrijwilligers. Ons bestuur is onderbemand. Via advertenties en oproepen proberen we mensen bereid te vinden een zetel te bemannen in het NPO bestuur. Een prachtige klus. Hopelijk voelen mensen zich geroepen om samen met ons als zittend bestuur de komende jaren onze organisatie een nieuw gezicht te geven.

Nog een dikke week dan is het kerst. Ik wens u samen met degenen die u lief zijn een hele fijne en gezegende kerst.

Franeker 13 december 2015

Dirk Buwalda, bestuursvoorzitter.                                                       

Geen Nederlandse afvaardiging tentoonstelling Roemenië

Eind van deze maand wordt in Roemenië een internationale tentoonstelling gehouden. Gezien eerdere ervaringen met deelname aan deze tentoonstellingen, heeft Bestuur NPO besloten geen Nederlandse afvaardiging te sturen.

Mocht je het evenement willen bezoeken, kijk dan even op de site van de Roemeense bond voor meer informatie.

Wie zet de NPO mee op de kaart?

Bestuur NPO heeft al enige tijd het plan om verenigingen te bezoeken om de leden meer bekend te maken met wat de NPO nu werkelijk doet. Het ontbreekt echter aan personele capaciteit om hier werkelijk invulling aan te geven. Daarom zijn we op zoek naar twee of drie vrijwilligers die deze taak op zich willen nemen.

Wat moet u doen?

Medewerkers en bestuur NPO hebben een plan gemaakt. In dat plan staat welke informatie overgedragen moet worden aan afdelingen en verenigingen. De bedoeling is dat de vrijwilligers dit gaan doen. Natuurlijk wordt de informatie vooraf met de vrijwilligers besproken en is inbreng mogelijk. 

De eisen

U bent zelfstandig, ondernemend, resultaatgericht en communicatief vaardig.

Het is voor u geen probleem om voor een wat groter publiek het woord te doen en u kunt informatie duidelijk en enthousiast overbrengen.  Natuurlijk weet u zelf ook hoe de postduivenhobby in elkaar steekt!

Verder bent u in de gelegenheid om in de avonduren en weekenden informatiebijeenkomsten te houden.

Het is de bedoeling om gedurende de komende maanden de informatie verder voor te bereiden. De informatiebijeenkomsten vinden plaats na het vliegseizoen.

Uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed.

Interesse?

Hebt u interesse? Maak dit dan kenbaar door uw motivatie en CV te sturen naar NPO t.a.v. Carmen van Schaijk, Postbus 908, 3900 AX  Veenendaal of .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Carmen van Schaijk, Manager PR en Communicatie, (0318) 559700 of c.vanschaijk@npoveenendaal.nl.

Bestuur NPO

Nationale Dagen 2016

Het lijkt nog ver weg maar met de organisatie van de Nationale Dagen 2016 is een begin gemaakt. Het weekend van 2015 is geëvalueerd. Het was een zeer geslaagd weekend. Het bezoekersaantal was hoger dan in 2014. Er heerste een uitstekende sfeer. En op zondag was er nog extra gezelligheid door het optreden van Henk Klos.

Het aantal duiven dat aan de tentoonstelling deelnam, was wat teleurstellend. De tentoonstellingscommissie heeft echter al ideeën om dat aantal voor dit jaar op te krikken. Dus daar wordt aan gewerkt.

De jeugddag was weer een groot succes. Omdat het soms lastig is om een grote groep kinderen een hele dag goed te begeleiden, gaat de jeugdcommissie aan dat punt extra aandacht besteden. Het thema voor 2016 is al bepaald, maar houden we nog heel even geheim.

Afgelopen jaar is de postduivenveiling weer aan het evenement toegevoegd. In 2016 wordt hieraan zeker een vervolg gegeven. De bedoeling is om op zowel de zaterdag als de zondag duiven te gaan veilen. Geen internetverkoop, maar duiven die alleen in dit weekend te koop zijn.

Verder is het de bedoeling om de bezoekers nog wat extra’s te gaan bieden op informatief gebied. Leuke bijeenkomsten, interessante sprekers. Er wordt druk gebrainstormd. Heb je een idee? Laat het ons gerust weten (secretariaat@npoveenendaal.nl)!

Het weekend vindt in 2016 plaats op zaterdag 19 november en zondag 20 november. Wederom in Expo Houten. Zet dit weekend dus alvast op de kalender! Aan andere organisaties het verzoek in dit weekend geen activiteiten te plannen,

Vacature Controleurs duivenwagens

Alle duivenwagens moeten beschikken over een keuringsbewijs. Dit bewijs wordt uitgegeven door Bestuur NPO en heeft een geldigheid van 3 jaar. Omdat de keuringsbewijzen verlopen, zijn we op zoek naar drie personen met kennis van zaken die de keuringen willen uitvoeren.

Als controleur rapporteert  u aan bestuur NPO over de staat van de duivenwagens en adviseert u over het verlenen van een keuringsbewijs.

De functie wordt niet betaald, maar uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed.

Belangstelling?

Beschikt u over de benodigde technische kennis en hebt u belangstelling voor deze functie? Maak dit dan kenbaar door uw motivatie en kort CV te sturen naar NPO, Postbus 908, 3900 AX  Veenendaal of secretariaat@npoveenendaal.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Frank Marinus, Bureaumanager NPO, (06) 51134302 of finadministratie@npoveenendaal.nl.

Wereldkampioenschap in België

Op 15 augustus 2016 wordt een FCI Wereldkampioenschapsrace georganiseerd. Omdat in januari 2017 in België de Olympiadevoor postduiven wordt gehouden, staat het hok voor dit Wereldkampioenschap ook in België, en wel in Nevele. Voor de eindvlucht op 15 augustus worden de duiven gelost op een afstand van 400 tot 450 kilometer.

Uit elk land dat bij de FCI is aangesloten, mogen maximaal 25 duiven deelnemen in de categorie senioren en 15 duiven in de categorie jeugd. 

Bestuur NPO heeft besloten dat elk NPO-lid zich voor dit Wereldkampioenschap kan aanmelden. Bij meer dan 25 en 15 aanmeldingen, wordt geloot. 

Wat je moet weten over het aanleveren van de duiven:

 • In totaal mogen 25 duiven van seniorleden en 15 duiven van jeugdleden deelnemen.
 • Elke deelnemer mag één duif inzenden.
 • De deelnemer levert de duif op maandag 7 maart zelf op het kantoor in Veenendaal aan, of regelt dat de duif aangeleverd wordt. Eventuele kosten komen voor eigen rekening.
 • De duif is voorzien van het originele eigendomsbewijs en eventueel stamkaart.
 • De duif die wordt aangeleverd is op 7 maart geënt tegen het paramyxovirus. De enting heeft minimaal 10 dagen voor aanlevering plaatsgevonden. Het entingsbewijs wordt met de duif meegeleverd. De kosten voor enting komen voor rekening van de liefhebber.
 • De duif is op 7 maart ongeveer 30 dagen oud en zeker niet ouder dan 45 dagen.
 • Kosten voor vervoer van de duiven van Veenendaal naar Nevele komen voor rekening van de NPO.

 Wil je in aanmerking komen voor deelname? Vul dan het formulier inDoe dit voor 2 februari. Op 4 februari maken we bekend wie voor deelname in aanmerking komen.

Nederlands team WK in Nevele bekend!

Gisteren, donderdag 4 februari, is uit de ruim 90 aanmeldingen voor het WK een selectie gemaakt. Dit is gebeurd door loting. Aan alle aanmelders is een nummer toegekend en via een online programma zijn de deelnemers getrokken. 25 Senioren mogen Nederland vertegenwoordigen. Voor de categorie jeugd zijn we niet aan het maximale aantal deelnemers van 15 gekomen. Hier mogen alle 8 aanmelders meedoen.

Het team van Senioren

Gebr. Dekker Terneuzen 
M. v/d Pol & Zn Opheusden
Comb. Mantel   Burgum
S. Schoonen & Zoon Bergen op Zoom
A. Jochemsen & Zn Bennekom
C. Hommersom & Roy Ochten
Comb. A. Janssen & Zn Ochten
D. Steeghs Uden
J. Snijders Hoogeveen
Gebr. Van Eck Rijswijk
Bas van Beveren Vlaardingen
J.W. Hardam  Alblasserdam
H. van Boxmeer Sint Oedenrode
Smeets-Penris Urmond
Comb.v.d.Wiel-Schreuder Luyksgestel
G. Baarda Pingjum
Gebr. Van Langen De Lutte
Reedijk & Jongekrijg   Puttershoek
Combinatie Loef   Herwen
Leo Jansen Herwen
Combinatie Üngör & Zoon Glane
Berth Knaven Didam
Bart Kroon Ter Aar
Henk Simonsz Hantumeruitburen
H. van Zomeren IJzendoorn

Het team van jeugdleden

Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug
Bjorn Gerritsen Rheden
Melvin Moes Zaandam
Rowdy Hoevenaars Uden
Roel Stevens jr. Borculo
Janine Gielen Maasdam
Lennart Krijgsman Rijssen
Dian Stoffer Wilsum

De deelnemers leveren hun duif op 7 maart op het kantoor in Veenendaal aan. Een dag later worden ze door een koerier naar het hok in Nevele gebracht. De duiven worden hier uitgebreid getraind en voorbereid voor de eindrace op 15 augustus!

Wij wensen het team alvast veel succes!

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.