Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws

Nieuws

Welke vluchten tellen voor het NK Midfond?

Er zijn vragen binnen gekomen met betrekking tot de vluchten die tellen voor de nationale kampioenschappen midfond. Hier een overzicht van de vluchten per afdeling die, op basis van de gestelde criteria, meegeteld kunnen worden.

Overzicht Midfondvluchten per afdeling

1

2

3

4

5

6

Afdeling 1 M19 M22 M23 M24 M28 (M30)
Afdeling 2 M19 M22 M23 M24 M25 M27
Afdeling 3 M19 M20 M22 M23 M24 M25
Afdeling 4 M20 M22 M24 M26 M28
Afdeling 5 M19 M20 M24 M28 (M30)
Afdeling 6 M20 M22 M24 M28 (M30)
Afdeling 7 M21 M22 M23 M24 M25
Afdeling 8 M19 M22 M23 M24 M25 M28
Afdeling 9 M18 M19 M22 M24 M27
Afdeling 10 M19 M20 M22 M24 M28 (M30)
Afdeling 11 M19 M20 M22 M24 M28

Criteria voor de midfond zijn: er tellen 5 van de 6 aangewezen vluchten en de afdelingen mogen één reservevlucht aanwijzen.

Afdelingen 2,3,8 Er zijn 6 vluchten doorgegaan
Afdelingen 1,10 Als de laatste vlucht doorgaat, zijn er 6 vluchten doorgegaan.
Afdeling 5 Voldoen de vluchten  M22 (6 km tekort) en M26 60 km te kort niet aan de criteria
Afdeling 4, 7, 9, 11 Er zijn niet meer midfondvluchten gepland dan de 6 aangewezen vluchten, waarvan er 1 is afgelast.
Afdeling  6  Kan nog aan 5 vluchten komen als de laatste vlucht door gaat.

Aankondiging Ledenraad

Op 4 november 2017 zal de eerst volgende ledenraad gehouden worden. Deze vindt plaats in Zaal Verploegen in Wijchen.

Conform huishoudelijk reglement vermelden wij hierbij de actuele vacatures en de eventuele voorstellen.

 • Secretaris bestuur NPO
 • 4 leden Beroepscollege
 • 2 leden FBCC

 

Er zijn op dit moment nog geen voorstellen.

Visitatie Bezoek Centraal Hok 35 – Zwartsluis

Afgelopen week is het Centrale hok van Familie van der Linde in Zwartsluis bezocht door NPO bestuurslid Harrie Meijners. Bijzonder gastvrij was de ontvangst door de beheerders Vivian en Kimberley. Ondanks de vakantieperikelen is het een drukke periode in de opvang met name zijn er veel jonge duiven.

De entourage ziet er keurig en netjes verzorgd uit. Er is plaats voor een 100 tal duiven welke allemaal hun eigen ruimte hebben. Vorig jaar konden wij als NPO met enige trots vermelden dat het centraal hok 35 met een percentage van 50 % van de opgevangen duiven weer terugkeerde bij de eigenaar. Hoewel dit bijzonder hoge percentage ten opzichte van verleden jaar met enige procenten is gedaald, is het enthousiasme er niet minder om. Een goede verzorging van de duiven en persoonlijk contact met de eigenaar van de opgevangen duif leidt er dus toe dat ongeveer de helft van alle opgevangen duiven weer terug komt op zijn eigen hok.

Tevens ontvingen wij een verhuisbericht van; van der Linde Duivenbakken.
Bekijk hieronder de adreswijziging!

Ringen 2018

De bestelperiode voor de vaste voetringen en chipringen komt eraan. De verwachting is dat volgende week alle informatie beschikbaar is. De ringenadministrateurs ontvangen dan direct bericht via e-mail.

Mededeling inzake de Internationale uitslagen

Woensdag 13 september was het dagelijks bestuur ZLU uitgenodigd voor een bespreking op het KBDB gebouw te Halle. Alle inrichters en de deelnemende organisaties uit Frankrijk – Duitsland en Nederland waren aanwezig. Naast de heren Eddy Hoedemakers, Piet Franssen en Hub Wetzelaer was ook de NPO voorzitter Maurice v.d. Kruk door de ZLU ingelicht inzake deze bespreking. Hij was dan ook namens de NPO aanwezig, waarvoor onze dank.

In de veronderstelling dat het over het maken van de internationale vluchtuitslagen zou gaan, zijn wij als DB rond 8.15 uur vertrokken richting Halle. De agendapunten die ter tafel kwamen waren summier, evaluatie seizoen 2017, voorstellen 2018, varia (rondvraag).

 Tijdens de rondvraag werd er door de afvaardiging van Noord Frankrijk als eerste het woord gevoerd inzake de stand van zaken uitslagen internationale vluchten 2017. Daarna was het de beurt aan de ZLU. Mondjesmaat werd ons duidelijk gemaakt dat er door een onderschatting van de vele aangedragen data niet mogelijk was om  de uitslag conform eerdere afspraken klaar te krijgen.  Samenvoegen van de aangeleverde bestanden was niet mogelijk aangezien ieder land (iedere organisatie) op zijn manier conform  ‘s lands reglementaire eisen handelt en aanlevert. Dus ‘effe iets in een potje rammelen, en klaar is Kees’, om het maar simpel uit te drukken, was niet mogelijk.  Na enig oveleg over en weer heeft bestuur ZLU de mogelijkheid aangedragen om  via een link naar de ZLU-site de voorlopige uitslagen te laten inzien door de ZLU deelnemers. Reeds nu wordt aangegeven dat deze niet voor 100 % op orde zijn, maar door de liefhebber de mogelijkheid te geven om te reclameren bij de bevoegde instantie, kan er op korte termijn een definitieve  uitslag bekend zijn. Voor verdere ontwikkelingen volgt u de ZLU website.

Hub Wetzelaer, secretaris

Ledenraad NPO - 4 november 2017

Op 4 november 2017 zal er een Ledenraad NPO plaatsvinden. Deze zal gehouden worden bij Zaal Verploegen in Wijchen.

Verslag FCI-vergadering

De week van 5 oktober stond de tweejaarlijkse vergadering van de FCI (Federation Colombophile Internationale) te Halle op de agenda. Deze bijeenkomst duurde drie dagen. Deze dagen zijn best pittig, in de soms Babylonische spraakverwarring, van 09:00 tot 17:00. Concentratie is een vereiste voor afgevaardigden. Voor een aantal van u zal dit niet direct aanspreken, maar hier wordt de basis gelegd voor samenwerking tussen ruim 60 landen!

De FCI Commission Youth, Communication and Information.
Wat het NPO bestuur betreft het plaatje van de toekomstige duivensport: Kijk naar de mix van dames en heren en ook uit iedere leeftijdscategorie! 

De structuur van de FCI bestaat uit hoofdbestuur (Comité Directeur) en commissies w.o. Standaard,  Veterinaire & Wetenschap,  Controle Sportief & Doping,  Statuten,  Solidariteit,  Sport, Communicatie & Informatie,  Grand Prix,  Financiën en Europa.

De eerste twee dagen vergaderen de commissies, waarna de derde dag de vergadering met het hoofdbestuur plaatsvindt.  De voorstellen vanuit de diverse commissies komen dan ter sprake.

Om een idee te geven wat er zoal is besloten: Centrale inkoop van voetringen.

Criteria voor deelname Olympiade Poznan 2019 (hiervoor worden/zijn 3 personen uit de groep van 12 van de GvK met FCI kwalificatie uitgenodigd voor trainingen in Dortmund op vrijdag 5 januari 2018).

Op dit moment heeft Nederland vertegenwoordigers in de commissies:  Standaard (Willem van Breene), Veterinary & Wetenschap (Dr. Henk de Weerd), Doping (Dr. Patrick Derijcke), Solidariteit, Communicatie & Informatie (Willem van Breene). Grand Prix/eenhoksraces (Jo Vos). Het ligt in de bedoeling van bestuur NPO, dat in iedere commissie een Nederlandse vertegenwoordiger zitting heeft.

Algemene Ledenvergadering Nederlandse Groep van Keurmeesters van Postduiven

De groep van keurmeesters hield zaterdag 7 oktober jl. haar jaarlijkse algemene ledenvergadering te Amersfoort. Plaats van samenkomst was dit jaar de riant ingerichte verpozingsruimte van de technische school gelegen aan de Hardwareweg 15 alwaar gastheer Huib Bransen gezorgd had voor een warme ontvangst. Van de 71 actief zijnde keurmeesters waren er 50 in de gelegenheid deze vergadering te bezoeken.

Om 10.40 uur opende voorzitter Wout de Vries de vergadering door eenieder welkom te heten in het bijzonder erelid Theo Hutten, lid van verdienste Rein Spiek en de vertegenwoordiger van het NPO bestuur Evert Diepenveen.

De agenda, notulen van de vorige vergadering en het financieel overzicht waren vooraf aan de leden toegezonden zodat deze geijkte agendapunten voortvarend konden worden behandeld.  De kascontroleurs Jan Wijnen en Jos van de Liefvoort adviseerden de vergadering de penningmeester Bert Prasing decharge te verlenen voor de door hem perfect gedane boekhouding.  Het jaarverslag van de secretaris werd door Theo te Pas voorgelezen. Ook deed Gerard van de Bovenkamp nog verslag van zijn ervaringen van de door hem namens Nederland verrichte keuring tijdens de Olympiade jl. januari te Brussel.

Bij de behandeling  van het agendapunt: label en keurloon, was er bijzondere aandacht voor het feit dat in lengte van jaren geen wijziging was aangebracht in het tarief voor labels en keurloon. Besloten werd deze kosten aan te passen aan de heden ten dage gangbare normen van €  0,10 per label en het keurloon vast te stellen op € 50,-- per keuring.

Bij het agendapunt; huldiging jubilarissen verzocht de voorzitter aan de heren Gerrits en Vennix naar voren te komen om de bij dit jubileum behorende speld met  bloemen in ontvangst te nemen. Rein Spiek die dit jaar 50 jaar aan de groep verbonden is werd door de voorzitter op een bijzondere wijze toegesproken door het vertellen van enige anekdotes o.a. voorgevallen tijdens de voorbereiding van de Olympiade in 1979 in Utrecht. Voor deze Olympiade bestond de commissie standaard destijds uit Rein, Wout en André van de Wiel en Wout verhaalde uit deze periode van fijne samenwerking. Rein ontving een kristallen bonbonnière en natuurlijk de bloemen.

Bij agendapunt bestuursverkiezing kreeg de tweede voorzitter Jan Heeres het woord. Wout de Vries werd met unanieme stemmen voor een nieuwe periode als voorzitter herkozen.

Hierna was het woord aan de vertegenwoordiger van het NPO bestuur Evert Diepenveen. Die de aanwezige leden nog eens wees op het feit dat bij voorbereidingen van toekomstige Olympiades de kennis van zaken van de leden van de G.v.K. onontbeerlijk was t.a.v. de standaardklasse. Ook riep hij bestuur G.v.K. op frequenter gebruik te maken van Op de Hoogte en dan vooral met betrekking tot de acquisitie van kandidaat keurmeesters en werving van duiven voor de voorselectie voor de standaardklasse van toekomstige Olympiades.

Na de rondvraag kon de voorzitter deze aangenaam verlopen vergadering besluiten door iedereen uit te nodigen voor de lunch waarna allen een fijn keurseizoen en een “ wel thuis “ werd toegewenst.

Een bezoeker.

Concept Vliegschema 2018

Tijdens de Ledenraad van 4 november staat het Nationaal Vliegschema 2018 op de agenda. De stukken zijn vorige week naar alle Afgevaardigden en Afdelingssecretarissen gezonden en vorige week vrijdag in de editie van Op (de) Hoogte gepubliceerd. Helaas zat het technisch even tegen en had niet iedereen direct toegang tot de stukken. Dat is ondertussen opgelost.

Wij hebben diverse vragen gehad en lichten ze bij deze toe, een deel staat al in de toelichting maar vullen wij nog aan.

Het vliegschema van 2018 is gebaseerd op het vliegschema van 2017 en wij hebben rekening gehouden met de opmerkingen van leden en bestuurders uit het afgelopen seizoen.

Dit programma geeft invulling aan een aantal speerpunten uit ons beleid waarin uniformiteit, spelvreugde en mooie grotere concoursen tot de mogelijkheden behoren. Ook samenwerking die afdelingsgrenzen overstijgend is, is noodzakelijk voor de toekomst en dan nog meer dan reeds vandaag de dag het geval is. Met die samenwerking is het mogelijk voor onze liefhebbers in alle disciplines mooie Semi-Nationale en Nationale concoursen te organiseren.

Met dit programma is het voor iedere afdeling ook mogelijk voor iedere discipline een eigen invulling van het programma te maken en ervoor te zorgen dat alle leden van alle afdelingen in staat zijn om mee te dingen in alle competities.

Wanneer de voorgestelde aantallen vluchten worden geprogrammeerd door alle afdelingen maken wij met elkaar een mooie stap naar uniformiteit. 

De Sectorale Midfond vlucht hebben wij in het verleden nog niet gehad maar een mooie opmaat naar grotere concoursen en samenwerking. Zo ook meerdere dagfond, marathon en jonge duiven concoursen.

Aantal vluchten terug van weggeweest en door veel liefhebbers zeker gewaardeerd.

Ook hebben we van diverse kanten gehoord dat het dwingende karakter niet gewaardeerd wordt en de afstanden wel eens te ver kunnen zijn voor de verste afstand.
De ervaring uit het verleden heeft aangegeven dat vrijheid niet leidt tot samenwerking en inrichten van mooie concoursen en waar afstand voor de verste afstand in de opbouw van het schema per discipline is het natuurlijk een kleine moeite om met elkaar een losplaats te kiezen die bijvoorbeeld 50 km kortbij ligt.

Hoe je het wendt of keert ligging en/of de factor wind zal altijd blijven gedurende het gehele seizoen. Met grotere concoursen/lossingen is spreiding en invloed van wind en ligging een stuk minder het geval.

Nu aan uw om tijdens de Ledenvergaderingen in de Afdelingen uw steun te betuigen aan dit programma, zodat wij in 2018 een volgende stap kunnen maken in de route naar GPS2021.

NPO Bestuur

Platform Transport

Sinds mei is het Platform Transport een feit. We zijn daarom op zoek naar bestuurders voor dit platform. In de flyer kunt u lezen naar wie we precies op zoek zijn.

Download de flyer!

We rekenen op veel enthousiaste reacties!

Platform Jong

Platform Jong bestaat sinds mei. Alle leden tot en met 49 jaar horen hier bij en hebben dan ook de flyer ontvangen. Gemist? Lees 'm dan alsnog.

Download de flyer!

Geen flyer via de mail ontvangen?

Heb je geen flyer in je mailbox ontvangen? Zorg dan dat je e-mailadres in de administratie komt. Geef je e-mailadres door.

Secties; Wij helpen u bij uw keuze

Om betrokkenheid en inbreng van leden te vergroten en zo de duivensport sterker te maken, zijn sinds mei 2017 vier secties gestart. Leden van de NPO zijn stemgerechtigd in twee secties. Uw keuze nog niet gemaakt? De NPO Keuzewijzer helpt om te bepalen welke secties voor u het best passend zijn.

NPO leden zijn stemgerechtigd in twee secties, dit betekent echter niet dat u zich beperkt tot deelname met uw duiven in de betreffende secties. Uw duiven kunnen uitkomen in alle wedvluchtdisciplines.

Ga naar de NPO Keuzewijzer.

Ledenraad 4 november 2017

Aanstaande zaterdag is het Wijchen waar de tweede keer dit jaar de Ledenraad wordt gehouden. Ook dit jaar staat op de najaarsvergadering het Nationaal Vliegschema en de begroting voor het komend jaar op de agenda. Natuurlijk blikken wij ook nog even terug en worden een aantal onderwerpen benoemd waar de komende winter in diverse samenstellingen aan wordt gewerkt.

Een aantal afdelingen heeft al met haar leden vergaderd over de agenda van de NPO en een aantal zal dat doen na de NPO vergadering. Ook zijn een aantal amendementen, lees voorstellen tot aanpassing van het eerder voorgestelde onderwerp, ingediend door afdelingen. Soms individueel, soms door ondersteuning van meerdere afdelingen.

Logisch dat tijdens het vliegseizoen de focus ligt op het organiseren van alle wedvluchten, uitslagen en competities. Traditioneel  gebruiken wij het winterseizoen om iedereen te huldigen en te vergaderen over wat beter zou moeten en kunnen.

Of daar nu het algemeen belang voorop staat is en blijft de vraag. Want het vergaderen kent een jaarlijks terugkerend patroon met een bijna identieke agenda en ook identieke discussies. Gaan wij dan aan het begin van het seizoen de balans opmaken dan is er niet zoveel veranderd. Kijk hiervoor eens op neerlandspostduivenorgaan.nl waarin wekelijks een paar pagina’s uit de editie van 40 jaar geleden van het oude NP Orgaan worden gepubliceerd en ja hoor bijna in dezelfde week worden dezelfde wedvluchten gehouden.

Als wij daar allemaal van genieten hebben wij dat in ere kunnen houden en daar zijn tradities voor, om de mooie elementen in ere te houden. Wat minder mooi is en ook het afgelopen jaar nog niet wezenlijk is veranderd zijn de negatieve elementen in onze sport. Die zoals het lijkt steeds sneller en meer bepalend worden in onze sport beleving.

Of voor diegenen die met sportbeleving niets hebben onze duivensport: een mooie hobby!!

Om nog meer dan ooit tevoren bezig te zijn met de toekomst zijn het afgelopen jaar de statuten, grondwet van de duivensport, gewijzigd en daarmee het fundament waarop wij onze duivenhuis voor de toekomst gaan bouwen verstevigd. Dat nog niet iedereen duidelijk heeft waarom dat zou moeten gebeuren, zijn wij ons bewust. Daar gaan wij de komende maanden nog meer aandacht aan schenken. Dat niet iedereen het volledig eens is met de stappen die genomen worden is geen enkel probleem en dan is het fijn dat wij in een democratie leven en je dit zonder je zorgen te hoeven maken ook kunt uiten.

Wat prettig zou zijn dat wij allemaal vooruit willen denken en werken en niet blijven hangen in vroeger of de hang naar vroeger ‘toen alles mooier was’.

De wereld om ons heen verandert snel, en ook niet alles ten goede, maar als je denkt dat het wel overwaait dan komt u bedrogen uit. Ook vandaag werd New York wederom opgeschrikt door een idioot met terroristische waanbeelden. Deze idioot is in staat om een hele stad, samenleving en zelfs de wereld weer op te schrikken, om nog maar niet te spreken over wat hij de gezinnen aandoet die direct getroffen zijn door dit voorval.

Wat wel opvalt dat er in het nieuws minder tijd en aandacht aan wordt besteed en wij al vrij snel weer over gaan tot de orde van de dag.

Wanneer rondom of in onze duivensport voorvallen met deze impact plaatsvinden, trekken wij niet de schouders op en gaan weer over tot de orde van de dag. Wij hebben de afgelopen jaren een sterk negatieve basishouding ontwikkeld en er eigenlijk al bij neergelegd dat wij het tij niet kunnen keren. Het tegendeel begint zichtbaar te worden, het zal alleen nog wel een tijdje duren voordat onze criticasters in de sport het ook gaan zien. Of ze het ooit gaan omarmen is maar de vraag, maar zou natuurlijk wel mooi zijn.

De vele duizenden liefhebbers die zich nu aanmelden zijn toch wel heel benieuwd wat deze sectie voor hun sportbeleving en beoefening kan betekenen. Kan dat Platform Jong NPO nu echt gaan zorgen voor nieuwe aanwas bij de jeugd, herintreders of gepensioneerden? Zou het Platform Transport met de blik op de toekomst de kosten van de ophaalroutes en vrachtkosten van de duiven binnen de perken kunnen houden of zelfs verminderen en blijven wij dan met onze duiven binnen de Nederlandse richtlijnen en tegenwoordig de Europese richtlijnen? Kan ik binnen de secties mijn innovatieve idee kwijt en komt dat dan ook op de agenda van de NPO Ledenraad?

Ja dit is precies waarom deze wijziging heeft plaatsgevonden en met elkaar de mouwen opstropen voor de toekomst van de sport. En dat doen wij samen.

Dat om het huis van de toekomst te bouwen er ook wat gesloopt moet worden is evident. Daartoe staat de geplande verhuizing op de rol en houden wij in de begroting 2018 ook rekening met kosten om afscheid te kunnen nemen van mensen met vaardigheden die wij in overschot hebben of niet meer nodig zijn en ook de mogelijkheid creëren om de behoefte aan andere vaardigheden in te vullen. Natuurlijk met continuïteit voorop. Dus als lid kunt u blijven bouwen en vertrouwen op de bereikbaarheid en waar nodig (sterk) verbeterd. Toezicht en controle die u mag verwachten, want de belangen zijn individueel en groot en het bouwen aan een positief en goed imago. En daar hebben wij nog veel te doen en dat doe ik graag met u allen!

Tot snel ziens tijdens alle gelegenheden die de komende maanden op de agenda staan dat zijn er vele!

Kijkt u zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur mee tijdens de livestream van de NPO Ledenvergadering dan verneemt u nog meer ins en outs en het gaat tenslotte over uw hobby.

Voorwoord en LiveStream Ledenraad

De Ledenraad NPO heeft gisteren in Wijchen plaatsgevonden. Lees het voorwoord en kijk de hele vergadering via YouTube.

Overleg bestuur NPO-Dierenambulance & hospitaal Den Haag

Er is op 2 november een overleg geweest tussen Dierenambulance & hospitaal Den Haag en de NPO. Het ging om een kennismaking en onderlinge uitwisseling van informatie over met name verdwaalde duiven. De werkwijze van de ambulancedienst is helder en duidelijk. Alle dieren in nood worden opgevangen en indien nodig bijgestaan met medische ondersteuning van een dierenarts. De stichting Dierenhospitaal en Dierenambulancedienst 's Gravenhage en Omstreken, zoals de Dierenambulance Den Haag officieel heet, is de oudste professionele dierenambulance van Nederland.

De werkzaamheden betreffen een heel arsenaal aan dieren, welke om één of andere reden om tijdelijke opvang vragen. Zo worden er ook postduiven opgevangen waarbij men vanuit het hospitaal contact opneemt met de eigenaar. De reacties van de eigenaren zijn nogal verschillend en liefhebbers doen nogal eens pogingen om duidelijk te maken dat zij niet de eigenaar zijn van de opgegeven duif en willen graag afstand doen van de duif vanwege de kosten die in rekening worden gebracht.

De vraag om duiven op te ruimen komt zeer onsympathiek over, wel is men bereid om de duif af te leveren bij een centraal hok. Omdat in de directe omgeving van Den Haag geen centraal  hok is gesitueerd kan men terecht in Zevenhuizen een dorp onder Rotterdam. De Stichting Dierenhospitaal en Dierenambulancedienst Den Haag is geheel afhankelijk van donateurs en kent verder geen subsidies, gemaakte kosten worden te allen tijde in rekening gebracht. Om verdere aaneensluitende afspraken te maken met alle dierenambulancediensten in Nederland zal binnenkort een afspraak worden gemaakt met de landelijke Federatie Dierenambulances Nederland (FDN).

Duivenfoto's in Kunsthal Rotterdam

In de kunsthal in Rotterdam is momenteel een tentoonstelling van een prachtige collectie duivenfoto’s gemaakt door de fotograaf Zak Waters, ongeveer 15 jaar volgde hij de duivensport in diverse duivenclubs en ook de duivenmelkers op hun locatie om de verhouding van de duivenmelker met de liefde voor hun duiven vast te leggen. De serie werd gemaakt in Engeland en is zeker het bekijken waard.

Voor de opening werd ik al benaderd door de Kunsthal om de tentoonstelling via de radio te promoten en toen ik in de kunsthal kwam werd ik door de tentoonstelling overrompeld en dacht ongeveer 50 jaar terug in de tijd te gaan maar niets was minder waar. De kunsthal kwam als een warm bad over mij heen en ik stond dan ook direct open voor meer, en dat kwam enkele weken terug op mijn pad. Vandaag zaterdag  vierde de kunsthal Rotterdam haar vijf en twintigste verjaardag en kwam bij mij het verzoek om op deze dag  enkele groepen tekst en uitleg over de duivensport te geven naar aanleiding van deze tentoonstelling en uiteraard was ik direct bereid.

Even contact met het NPO en direct wat promotiemateriaal ontvangen daarna via Jurgen Menkhorst nog wat antwoorden op door mij gestelde vragen en dus kon ik met een gerust hart naar de Kunsthal toe, duivenmand mee met daar in al het promotiemateriaal, oude koperen busjes, plastic busjes, oude houten Benzing en een moderne M1, busje met voer, mooie foto’s van de Mister Bolt en Slappe Sharon, map stamboomkaarten en map uitslaglijsten.

Kunsthal5In de kunsthal werden Ienepien en ik verwelkomd met een heerlijk kopje thee en een kop koffie, toen naar boven en de boel gereed zetten en al snel arriveerde de groep genodigde maar tijdens mijn uiteenzetting werd de groep steeds groter.

Ik pakte mijn busje en rammelde volop kijkend naar het plafond, en al snel kwamen er reacties van herkenbaarheid , ik had ze pakken de ban was gebroken. Mijn betoog begon dat ik feitelijk van het romantische beeld duivenmelker en liefde tot zijn duiven af wilde daar onze duivensport gewoon een harde wedstrijdsport is waarin de verzorging van de duiven super moet zijn om prestaties met hun te kunnen behalen. Wel speelt uiteraard de hechting melker duif in mee , maar we ook afstand doen van slecht presterende duiven. Ik kreeg mee en bijval men vond zoiets logisch en begrijpelijk. Ik stond daar ik wilde niet romantiseren, ik wilde een eerlijk verhaal. Mijn verhaal begon zoals ik begon in de duivensport, de houten klok, de koperen busjes later werd dat plastic en ik liet het display van de M1 zien en vertelde dat de duiven nu een chipring om kregen en dan net als de boodschappen in de supermarkt over de band bij de kassa nu over een antenne onder de valplank gingen. Ik vertelde over de terugloop in de duivensport , in Rotterdam nog maar 199 duivenmelkers terwijl toen ik startte in 1968 we deze al in vier verenigingen in ons wijk hadden , in de jaren 80 nog op 172 km 6000 jongen in concours hadden in de stad nu nog slechts dik 1000. Ik vertelde dat de duiven in container duivenwagens naar Frankrijk gaan met 6000 duiven erin , wat direct de vragen ontlokte van voer en water onderweg en zuurstof en schone lucht bij warm weer. Ik vertelde dat dit perfect geregeld werd met onder en boven geen manden plaatsen in de container en minder duiven in de manden en dat daar gecontroleerd toezicht op werd gehouden.

Kunsthal16 Ik deed mijn verhaal over mijn mooiste wedvluchten enkele jaren terug vanuit Limoges en dit jaar jonge duiven Pont ste Maxence. Dat Ienepien boven op het balkon staat te kijken  mijn telefoon met compuclub live naast me op de stoel en zodra er een duif komt meestal in Middelharnis gaat de adrenaline werken, we hebben dan ongeveer nog een kwartier te gaan en toen opeens twee duiven tegelijk binnen dat kwartier en na even bloedstollende tijd zitten liepen ze binnen twee seconden na elkaar binnen 1 en 2 in rayon midden van afdeling C, denk dat ik dat nooit meer zal evenaren maar binnen is binnen. Ik had het publiek ze hadden de vlucht mee beleefd. Er kwamen vragen over de te vliegen afstanden , over de snelheid , over verliezen, over invloeden wind en roofvogels. Ik kon antwoorden vanuit mijn visie dat de wind veel invloed heeft op de uitslagen betreffende het uit de rechte vluchtlijn drukken van de duiven , maar dat geen melker daar bewust invloed op kan uitoefenen , het is de natuur.

 Betreffende de verliezen wordt door de afdelingen en NPO gezocht naar verbetering omdat de meeste verliezen optreden tijdens grote tennis en wielerevenementen dus vermoedelijk de draaggolven grote invloed op de oriëntatie van onze jonge en oude duiven kunnen hebben en in de maanden augustus /september deze evenementen minder zijn.

Ook vertelt dat de duivensport veel economische waarde voor het land hebben omdat er in het weekeind meer dan 100 duivencontainers onderweg zijn met personeel van Nederland naar Frankrijk. Deze gevoerd en verzorgd worden. De vraag over hoeveel duiven een liefhebber nodig heeft kon niet uitblijven en mijn antwoord was dat de duivensport de enigste sport is waarin met niet met dezelfde aantal spelers binnen het speelveld de strijd met elkaar aanbind. Dat er zijn die er twee of drie inkorven maar ook met 200 of 300 komen aanzetten. Maar dat mijn kick juist is om die mannen van 100 of meer te verslaan .

Ook had een bezoeker een duif in zijn tuin gehad en via internet het telefoon nummer van de eigenaar opgezocht en gebeld en toen…. Ik deed mijn vingers in mij oren en zei: 'ik wil het niet horen', maar het verhaal kwam. Draai hem enz enz. Ik vertelde eerlijk dat inderdaad een duif die ergens binnen loopt en te diep is gegaan in zijn reserves weinig waarde meer heeft voor de sportliefhebber maar hij hem als deze bij niet begrijpende en geen duiven houdende opgevers zit hem zeker moet ophalen of laten halen.  En dat je met een duivenhouder wel afspraken kunt maken in het welzijn van de duif.

 Mijn uiteenzetting werd begrepen en een applaus volgde en de curator van de kunsthal was zeer tevreden, kreeg twee flessen wijn aangeboden en nog een lunch in het restaurant, mijn dag was heerlijk, alle moeilijke punten aangekaart en uitgelegd, duivensport echt gepromoot op een heldere en eerlijke wijze , spelsystemen uitgelegd mensen inzicht gegeven in de duivenkeuken, mijn passie uitgedragen.

Kees Commijs postduivencoach

Is het nieuwe gevaarlijke Australische duivenvirus op weg naar Europa?

Maatregelen zijn dringend nodig om te voorkomen dat het gevaarlijke nieuwe duivenvirus uit Australië zich verder over de wereld zal verspreiden, aldus de veterinaire commissie van de FCI (Federation Colombophile Internationale, de wereldorganisatie van postduivenhouders), op hun halfjaarlijkse bijeenkomst vorige maand in Halle. Vooral Europa loopt gevaar.

Wat is er aan de hand?

Sinds mei 2016 waart op de postduivenhokken in Australië een ziekte rond, waarvan pas vele maanden later duidelijk werd dat een nieuwe variant van het rotavirus de verwekker was. Om precies te zijn: het betreft het zogenaamde “avian rotavirus A subtype G18P”, voorlopig kortweg genoemd het “Victorian Pigeon Virus”, vernoemd naar de staat Victoria in Australië waar uiteindelijk deze nieuwe variant van het rotavirus werd geïdentificeerd. Dit nieuwe virus is voor veel duiven dodelijk (15-40% sterft eraan) ten gevolge van een massale leverontsteking. Voor verdere details over de ziekteverschijnselen wordt de lezer verwezen naar de WOWD-publicaties in Op (de) Hoogte van 13 januari en 3 februari dit jaar[1]. Het virus is erg besmettelijk waardoor het virus zich van de westkust van Australië geleidelijk heeft kunnen verspreiden over het hele Australische vasteland en inmiddels in maart 2017 ook het ten zuiden daarvan gelegen Tasmanië heeft kunnen bereiken.

De gevolgen van de infectie met dit nieuwe duivenvirus voor duif en mens zijn nog niet ten volle bekend. Zo lijkt het erop dat de ziekte na een acute fase soms over kan gaan in een chronische vorm met wellicht blijvende lever- en nierschade en aanhoudende uitscheiding van het virus tot gevolg[2]. M.a.w. een duif die ogenschijnlijk hersteld is van de infectie kan toch nog steeds ziek zijn en een besmettingsgevaar vormen voor andere duiven. Ook zal in dat geval de kans dat zo’n duif van een wedvlucht achterblijft groter zijn. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de zeer grote verliezen die nu bij de eerste wedvluchten in het nieuwe vliegseizoen (het is nu lente in het zuidelijk halfrond) worden geleden. Of deze virusinfectie wel of niet kan “overspringen” op andere diersoorten en de mens is nog niet geheel duidelijk.

Waarom vormt deze nieuwe duivenziekte een bedreiging voor de rest van de wereld en met name Europa?

Hoewel deze nieuwe duivenziekte zeer besmettelijk is heeft de Australische overheid om ons onbekende redenen geen verbod uitgevaardigd op de export van (post-)duiven naar andere landen. Wel heeft de overkoepelende Australische postduivenhouders organisatie (Australian National Racing Pigeon Board; ANRPB) haar leden dringend geadviseerd geen duiven naar het buitenland te versturen, nadat haar ter ore kwam dat liefhebbers hiervoor plannen maakten. De ANRPB heeft echter de regionale verenigingen vrij gelaten om te beslissen over het wel dan niet houden van wedvluchten. Het houden van wedvluchten brengt om voor de hand liggende redenen het risico met zich mee dat de epidemie binnen de postduivenpopulatie in Australië wordt onderhouden en dat ook het virus zijn intrede maakt in sierduiven- en stadsduivenpopulaties. Men loopt zo het risico dat het virus zich over de rest van de wereld zal verspreiden niet alleen gezien de hoge mate van besmettelijkheid van het virus, maar ook vanwege de lange periode dat een ogenschijnlijk genezen duif toch nog het virus kan uitscheiden (tenminste 4 maanden!) en vanwege het feit dat het virus na uitscheiding nog maandenlang in het duivenhok aanwezig blijft in stof en uitwerpselen. Dat risico houdt zeker aan zo lang de epidemie in Australië voortduurt en ook nog maanden nadat de epidemie is geëindigd.

Speciaal Europa loopt een groot risico wanneer het virus hier opduikt, omdat bij de vele wedvluchten op ons continent de duiven verschillende landsgrenzen passeren. Ook de concentratie van duivenhokken is in Europa veel hoger dan in Australië. Daarnaast zijn er nog grote populaties stadsduiven aanwezig, die als een permanent reservoir van het virus een epidemie kunnen onderhouden. Bovendien is niet bekend in hoeverre immuniteit tegen andere rotavirussen, voor zover de Europese post- en stadsduiven die hebben ontwikkeld[3], hen tegen het nieuwe virus beschermt.

Een extra handicap vormt het feit dat de specifieke PCR (polymerase chain reaction)-test (nog) niet buiten Australië beschikbaar is, terwijl bovendien de ziekteverschijnselen erg kunnen lijken op die van een infectie met het paramyxovirus of adenovirus. Het kan dan ook lang duren voordat deze nieuwe duivenziekte wordt herkend en vastgesteld, wat een snelle verspreiding mogelijk maakt.

Hoe is besmetting te voorkomen?

Bovenal moet elk contact tussen duiven uit Australië en Tasmanië met duiven uit andere landen vermeden wordt. Het is dan ook niet meer dan logisch dat op advies van de veterinaire commissie de FCI deelname van Australische duiven aan alle tentoonstellingen en éénhoksraces, georganiseerd door de FCI heeft verboden. Ons inziens moet dit even zo gelden voor alle tentoonstellingen en éénhoksraces die buiten de bovengenoemde twee landen worden gehouden en die niet door de FCI worden georganiseerd.

Als men Australië of Tasmanië bezoekt is het meer dan raadzaam geen duivenhokken te bezoeken, zeker als daar nu duiven ziek zijn dan wel in het verleden ziek zijn geweest met verdachte verschijnselen. Het virus kan zich hechten aan handen, kleding en schoeisel en zo vervolgens meeliften naar eigen hok. Omgekeerd is bezoek van een liefhebber uit Australië of Tasmanië aan een buitenlands hok ongewenst. Internationale bijeenkomsten van duivenliefhebbers en hun duiven, zoals bij de prestigieuze South African Million Dollar Race - met Australische deelname - vormen uiteraard ook een risico omdat het virus zich langs deze weg snel en ver kan verspreiden. De veterinaire commissie van de FCI laat in haar aanbevelingen deze vorm van preventie helaas buiten beschouwing.

Deze maatregelen blijven van kracht zolang de epidemie duurt en geen specifiek op het virus gerichte vaccinatie beschikbaar is. In Australië wordt hard gewerkt aan het maken van een vaccin, maar een voorspelling wanneer het vaccin beschikbaar komt is op dit moment niet te geven.[1] ook te vinden op de WOWD website (wowd.nl) onder tabblad Publicaties en vervolgens onder hoofdje Gezondheid & Ziekte. Ook is er een gedegen artikel van Dr. Lydia Teske te vinden op de website van de FCI (www.pigeonsfci.com) onder tabblad Nieuws.

[2] zie bekendmaking van 27 oktober 2017 op www.melbournebirdvet.com.

[3] zie voor details de WOWD-publicatie van 3 februari j.l..

Het ledencongres op 9 december bijwonen!

De statuten van de NPO zijn gewijzigd en dat houdt in dat er voortaan een Ledencongres wordt gehouden. Alle verenigingen zijn hiervoor uitgenodigd. De input die de aanwezigen tijdens deze middag leveren, wordt gebruikt door de ledenraad om het meerjarenbeleid vorm te geven. Belangrijk dus dat verenigingen hun stem hier laten horen!

Tijdens het eerste congres staan de volgende thema’s op de agenda:

 • Vliegend naar 2021: hoe ziet het optimale vliegschema van de toekomst eruit?
 • Dierenwelzijn en sport: hand in hand of twee werelden?
 • Realtime resultaten en inzicht tijdens vluchten binnen handbereik?
 • De duivensport: van onbemind naar populair ...

 

Jannes Mulder licht de thema’s toe en er is ruimte voor discussie! Voor meer informatie, download de  complete uitnodiging!

De ontvangst voor het congres is vanaf 13.00 uur. Om 14.00 uur start het congres.

Bent u geen afgevaardigde van uw vereniging, maar wilt u wel graag het congres bijwonen? Geef u dan op!

Verenigingen kunnen hun afgevaardigden via dit formulier doorgeven!

Fly to the future - Jeugddag - Zaterdag 9 december

Alle jeugdleden én hun broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes of andere bekenden tot 18 jaar, doe mee met de jeugddag van de NPO! We hebben weer een geweldige dag voor jullie bedacht. Fly to the future! Ofwel we gaan in de toekomst proberen te kijken!

Open Keuring

Natuurlijk ontbreekt de Open Keuring van jullie eigen duiven niet. Dit jaar doen we het een beetje anders. Keurmeester Wout de Vries vertelt eerst aan waar een keurmeester bij het keuren op let. Wanneer heb je een ‘perfecte’ duif. Daarna worden de duiven van de deelnemers door de keurmeesters beoordeeld. En wat hier anders is dan voorheen, is dat de keurmeesters vooraf niet weten van wie de duif is!

Voor de mooiste duiven zijn er uiteraard bekers te winnen!

Ook jullie horen bij Platform Jong!

Bij de NPO is de laatste maanden wat veranderd. Er zijn nieuwe Statuten en daarbij is bedacht dat er een platform voor alle leden onder de 50 jaar zou komen. Daar horen jullie dus ook bij. En het klinkt nu allemaal heel ingewikkeld, maar voorzitter Maurice van der Kruk gaat aan jullie uitleggen wat het is en waarom het zo belangrijk is. Eigenlijk gaat hij vertellen dat jullie heel belangrijk zijn!

Misschien bedenken jullie dan met zijn allen wel hoe de duivensport er over een paar jaar uitziet. Dat zou toch helemaal geweldig zijn.

De duif, de weg naar huis en GPS

Rudo Reiling van de WOWD weet heel veel over aardmagnetisme en hoe de duif de weg naar huis vindt. Aan de hand van proefjes laat hij jullie zien hoe! En hij gaat het ook over GPS hebben.

Teurlings zorgt ook deze jeugddag weer voor een leuke verrassing voor alle deelnemers!

Lasergame, Kahoot, Dance en leuke shirts!

In het middagprogramma ga je helemaal actief aan de slag. Er is een ruimte ingericht waar je spectaculair kunt lasergamen, je kunt je eigen shirt maken en je kunt je geweldige dance moves laten zien! En test je kennis via Kahoot!

Bij de stand van Unikon kun je het spel ‘Raad en Win’ spelen. En zij hebben ons gegarandeerd dat er voor iedereen een prijsje is!

Nationale Jeugdkampioenen

André v.d. Wiel, wie anders, gaat de Nationale Jeugdkampioenen in het zonnetje zetten. Alle kampioenen hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Laat wel even weten of je ook komt!

Hokbezoeken

Aan het einde van de dag betreedt André v.d. Wiel nog een keer het podium om de geschonken hokbezoeken te verloten. Heb je de hele dag actief meegedaan, dan maak je kans op een bezoek bij een topliefhebber.

De jeugddag wordt gehouden op de vide (tweede verdieping) van het Autotron. Nog niet aangemeld? Het kan nog.

Postduivensport op Inventaris Immaterieel Erfgoed

Sinds gisteren is de postduivensport officieel officieel immaterieel erfgoed. Het staat nu op de ‘Inventaris immaterieel erfgoed’.

De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie gaat hiermee ook de verplichting aan zich bewust en actief in te zetten om haar immaterieel erfgoed levend te houden en toekomst te geven. Er is een erfgoedzorgplan gemaakt. De organisatie heeft een jaar geleden het traject GPS2021 gestart. Dit met het idee dat de duivensport nog lang niet tot de geschiedenis behoort. Door de sport te vernieuwen, is het een traditie die in een nieuw jasje nog een lang leven voor zich heeft. De eerste stappen hierin zijn gezet.

Hub Wetzelaer van de ZLU was ooit de initiatiefnemer voor de aanvraag. De NPO heeft de aanvraag samen met de ZLU ingediend. Het certificaat is ondertekend door NPO-voorzitter Maurice van der Kruk en ZLU-secretaris Hub Wetzelaer.

Bij de ondertekening was Pieter van Rooij, adviseur erfgoedzorg bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed aanwezig. Hij heeft het traject tot aan de ondertekening begeleid.

Het tekenen van het certificaat gebeurde zondag 10 december tijdens de Nationale Dagen van de NPO.

Kandidaten bestuur secties gezocht

Op 5 maart is het zover, dan benoemen de platformen en secties hun bestuurders en afgevaardigden voor de Ledenraad. Onlangs informeerden we geïnteresseerden tijdens een speciale bijeenkomst over de meerwaarde, verwachtingen en mogelijkheden van de secties en hun bestuurders. Na afloop van de informatiebijeenkomst hebben we vele enthousiaste aanmeldingen ontvangen en dat betekent dat we op 5 maart aanstaande bestuursleden voordragen die benoemd worden door de betreffende secties /platformen.

Helaas hebben we bij de secties Vitesse/Midfond en Dagfond nog niet voldoende kandidaten om voor te dragen. We zijn dus nog op zoek naar duivenliefhebbers die samen met collega-bestuurders in de sectie en support van de NPO de duivensport naar een hoger plan willen brengen.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

Kandidaten bestuur secties gezocht

Op 5 maart is het zover, dan benoemen de platformen en secties hun bestuurders en afgevaardigden voor de Ledenraad. Onlangs informeerden we geïnteresseerden tijdens een speciale bijeenkomst over de meerwaarde, verwachtingen en mogelijkheden van de secties en hun bestuurders. Na afloop van de informatiebijeenkomst hebben we vele enthousiaste aanmeldingen ontvangen en dat betekent dat we op 5 maart aanstaande bestuursleden voordragen die benoemd worden door de betreffende secties /platformen.

Helaas hebben we bij de secties Vitesse/Midfond en Dagfond nog niet voldoende kandidaten om voor te dragen. We zijn dus nog op zoek naar duivenliefhebbers die samen met collega-bestuurders in de sectie en support van de NPO de duivensport naar een hoger plan willen brengen.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

Kandidaten bestuur secties gezocht

Op 5 maart is het zover, dan benoemen de platformen en secties hun bestuurders en afgevaardigden voor de Ledenraad. Onlangs informeerden we geïnteresseerden tijdens een speciale bijeenkomst over de meerwaarde, verwachtingen en mogelijkheden van de secties en hun bestuurders. Na afloop van de informatiebijeenkomst hebben we vele enthousiaste aanmeldingen ontvangen en dat betekent dat we op 5 maart aanstaande bestuursleden voordragen die benoemd worden door de betreffende secties /platformen.

Helaas hebben we bij de secties Vitesse/Midfond en Dagfond nog niet voldoende kandidaten om voor te dragen. We zijn dus nog op zoek naar duivenliefhebbers die samen met collega-bestuurders in de sectie en support van de NPO de duivensport naar een hoger plan willen brengen. Het sectiebestuur vertegenwoordigt de belangen van leden die deelnemen in de betreffende sectie. Het werkterrein van een sectie betreft alles rondom het wedstrijdwezen van de betreffende discipline van de wedstrijdsport. Het sectiebestuur heeft stemrecht in de Ledenraad van de NPO.

Interesse?
Als u zich verkiesbaar stelt als bestuurslid van een sectie of platform ontvangen wij graag vóór 1 maart a.s. uw aanmelding. Meer informatie vindt u hier.

Kandidaten voor secties en platformen bekend

Op de site www.gps2021.nl hebben wij de kandidaten vermeld voor de secties en platformen

Primeur: de eerste platform en sectievergaderingen

Vanavond hebben wij een primeur in de duivensport, voor de allereerste keer worden er sectie- en platformvergaderingen gehouden. Op deze vergaderingen zullen de sectie- en platformbestuurders worden geïnstalleerd.

Ledenraad NPO op 10 maart a.s.

Morgen vindt weer de jaarlijkse Ledenraad plaats.

De agenda en stukken kunt u vinden op:
https://www.npoveenendaal.nl/over-npo/ledenraad/agenda-ledenraad-10-maart-2018

Voor degenen die niet in staat zijn de vergadering bij te wonen is deze zaterdag vanaf 10:00 uur live te volgen via deze link 
https://www.youtube.com/watch?v=fr9AzxZAV80

Sectie- en platformbesturen geïnstalleerd

Maandag 5 maart 2018 zijn de eerste besturen van de secties en platformen geïnstalleerd. Afgevaardigden van deze besturen hebben zaterdag 10 maart stemrecht in de ledenraad. We zetten voor u op een rij wie in welk bestuur benoemd is, met welke rol en wie namens de besturen de afgevaardigden en reserveafgevaardigden zijn.

De benoemde bestuurders op een rij:

 • Sectie Jonge duiven:
  • Marc Palickx - voorzitter - afgevaardigde ledenraad
  • Falco Ebben - secretaris - reserve afgevaardigde ledenraad
  • Ariejan van Olderen - penningmeester - afgevaardigde ledenraad
  • Ronald Veenendaal - 2e voorzitter - reserve afgevaardigde ledenraad
  • Wilfried Sebens - 2e secretaris - reserve afgevaardigde ledenraad
 • Sectie Dagfond:
  • Jan Westen - voorzitter - afgevaardigde ledenraad 
  • Gert van den Boogaard - secretaris - reserve afgevaardigde ledenraad
  • Jim van Ingen - penningmeester - afgevaardigde ledenraad
  • Martijn Kramer - 2e secretaris
  • vacature
 • Sectie Vitesse-Midfond:
  • vacature
  • vacature
  • vacature
  • vacature
  • vacature
 • Sectie Marathon:
  • Benno Kastelein - voorzitter - afgevaardigde ledenraad
  • Arjan Beens - secretaris - afgevaardigde ledenraad
  • Albert Poulisse - penningmeester - reserve afgevaardigde ledenraad
  • vacature
  • vacature
 • Platform Jong:
  • Boris Dirks - voorzitter - reserve afgevaardigde ledenraad
  • Peter van Utrecht - secretaris - afgevaardigde ledenraad
  • Jos Janssen - penningmeester - afgevaardigde ledenraad
  • Patrick Noorman - 2e voorzitter
  • Mandy de Greef - 2e secretaris
 • Platform Transport:
  • Albert Jan de Jong - voorzitter - afgevaardigde ledenraad 
  • Ruud den Dunnen - secretaris - reserve afgevaardigde ledenraad
  • Geurt Doppenberg - penningmeester - reserve afgevaardigde ledenraad
  • Tonnie Straub - 2e voorzitter - afgevaardigde ledenraad
  • vacature


Op dit moment zijn er nog geen bestuurders benoemd voor de sectie Vitesse-Midfond. Heeft u interesse of kent u geschikte kandidaten? Wij horen het graag van u.

Uitleg situatie noodringen

Normaal gesproken krijgen wij de vaste voetringen geleverd op 1 december. Helaas bleek dat in 2017 anders te gaan. De ringen werden niet geleverd en bij navraag bleek dat het leveren van de ringen niet zou lukken. Middels dit artikel leggen we uit wat er is gebeurd.

De leverancier kwam plotseling de mededeling dat er niet (tijdig) geleverd kon worden. Vanaf dat moment zijn wij in overleg geweest met de leverancier van de ringen en onze Belgische vrienden van de KBDB.  Telkens werden wij geconfronteerd met beloftes die niet nagekomen werden.

Dit heeft ertoe geleid dat op vrijdag 22 december Maurice van de Kruk en Frank Marinus met Geert Philips van de KBDB naar de firma Savic zijn gegaan. De situatie was inmiddels dusdanig nijpend dat dat voor 31 december geen ringen (voor Nederland) of nauwelijks ringen (voor België) geleverd konden worden.

Tijdens dit bezoek is met Savic de afspraak gemaakt dat zij 24 uur per dag zouden gaan produceren, met uitzondering van eerste Kerstdag.  Dit zou betekenen dat de Belgische ringen – op 50.000 stuks na - 28 december gereed zouden zijn.

Direct aansluitend zou een begin gemaakt worden met de productie van 200.000 noodringen zonder clip. De productie hiervan zou op zaterdag 30 december klaar zijn. Op 30 december zouden ook de laatste 50.000 ringen voor de KBDB gemaakt worden en er zou een begin gemaakt worden met het ombouwen van de machine voor de productie van combiringen. De productie van de combiringen zou op 4 januari starten, met een dagproductie van 100.000 combiringen per dag.

De eerste dagen stokte de productie al waarna wij op zaterdag 13 januari een telefoontje kregen dat de mal, voor de productie van combiringen kapot was, en dat er geen enkele goede combiring meer geproduceerd kon worden. Snel schakelen tussen Frank Marinus, Maurice van der Kruk en Savic heeft ertoe geleid dat wij twee uur na het slechte bericht, reeds de opdracht aan Savic hebben gegeven om geen combiringen meer te produceren, maar de oude vertrouwde ring te gaan produceren. Dit hebt u allemaal gemerkt omdat er ringen met en zonder vleugeltjes geleverd zijn.

Vanaf 16 januari is de levering vanuit de leverancier van vaste voetringen weer opgang gekomen. Wij zijn steeds doorgegaan met het uitleveren van noodringen.

Op 29 januari zijn de laatste ringen van de in september bestelde ringen op het NPO bureau de deur uitgegaan. De noodringen van de levering van 29 december zijn inmiddels op naam gezet van verenigingen. De ringenadministrateurs van deze verenigingen kunnen de ringen zelf op naam zetten van de liefhebbers waaraan de ringen zijn uitgegeven.

De noodringen die na 29 december zijn verstrekt zijn op naam gezet van de leden waaraan deze ringen zijn verstuurd. Mochten deze ook nog aan andere leden zijn verstrekt dan kunt u dit opgeven middels een mail aan Bureau NPO zal dan zorg dragen voor het alsnog op naam zetten van de juiste liefhebbers.

Wij zijn blij dat deze problemen inmiddels tot het verleden behoren en danken u voor het begrip dat een groot aantal liefhebbers heeft opgebracht voor de ontstane situatie.

Klik hier voor een toelichting van Savic.

Update rondom ophokplicht postduiven rond Oldekerk en Kamperveen

Update 28 maart: als er geen nieuwe uitbraken plaatsvinden, wordt het gebied rond Oldekerk op 30 maart a.s. vrijgegeven. Dat houdt in dat daar geen beperkingen meer gelden.

Bericht 14 maart: Op 25 februari 2018 is rond Oldekerk (provincie Groningen) en op 13 maart in Kamperveen (gemeente Kampen), een beschermings- en toezichtsgebied ingesteld als gevolg van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza (vogelgriep) op een pluimveebedrijf in Oldekerk. Binnen het beschermings- en toezichtsgebied waren verschillende maatregelen van kracht ter preventie en bestrijding van de vogelgriep o.a. een ophokplicht voor postduiven en een verbod op het houden van wedvluchten. Verder is het verboden om duiven te vervoeren binnen dit gebied en bezoekers op de hokken toe te laten (m.u.v. bezoek noodzakelijk dat is in het kader van volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn).

Indien er binnen de 30 dagen na de reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf zich geen nieuwe gevallen van vogelgriep hebben voorgedaan wordt het beschermings- en toezichtsgebied weer opgeheven. De ophokplicht en het verbod op wedvluchten voor postduiven wordt daarmee ook opgeheven.
 
Jonge duiven
De regeling schrijft voor dat een houder van gevogelte passende maatregelen neemt om zoveel mogelijk te voorkomen dat het gevogelte in contact komt met gevogelte van een andere houder of met in het wild levende dieren of hun uitwerpselen. Op een bijeenkomst met het ministerie is in het verleden besproken dat om welzijnsredenen jonge duiven kort losgelaten zouden moeten kunnen worden om te voorkomen dat de jonge duiven na het opheffen van het beschermings- en toezichtsgebied inmiddels te oud zijn en niet terugkeren op het hok. Hierbij dient zoveel mogelijk te worden voorkomen dat de jonge duiven in contact komen met andere vogels en/of hun uitwerpselen.

 

Terugblik ledenraad 10 maart 2018

Zaterdag 10 maart kwam de ledenraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen.

We kijken terug op een constructieve bijeenkomst waar ook de afgevaardigden van de recent benoemde sectie- en platformbestuurders hun inbreng hadden, ondanks dat zij duidelijk aangaven dat die inbreng nog niet was afgestemd met de achterban.

Om alle leden te informeren over wat er aan bod gekomen is tijdens de jaarlijkse ledenraad, publiceren we het voorwoord en delen we de link naar de livestream van 10 maart jongstleden.

Voorwoord van bestuur
Livestream bijeenkomst

Aanvragen inkorfcentra nationale/sectorale vluchten

Evenals in voorgaande jaren worden de nationale/sectorale vluchten ingekorfd in nationale/sectorale inkorfcentra.

Om in aanmerking te komen voor een nationaal/sectoraal inkorfcentrum dient u dit aan te geven bij uw afdelingssecretaris. Het is mogelijk om niet voor alle vluchten een inkorfcentrum te hebben,

De vluchten waarvoor u een toewijzing moet hebben zijn:

15-jun nationaal St. Vincent
16-jun sectorale midfondvlucht  Gien/Pontoise/Nanteuil/Morlincourt
22-jun sectorale marathonvlucht Bordeaux/Perigueux
23-jun sectorale eendaagse fondvlucht Argenton/Vierzon/Chateaudun/Troyes
6-jul nationaal Dax
7-jul sectorale eendaagse fondvlucht La Souteraine/Bourges
13-jul sectorale marathonvlucht Agen/Orange
22-jul nationaal Chateauroux
27-jul nationaal Bergerac
4-aug nationale reservevlucht Cahors
18-aug sectorale jonge duivenvlucht stations worden nog bekend gemaakt
1-sep sectorale jonge duivenvlucht stations worden nog bekend gemaakt
15-sep sectorale jonge duivenvlucht Orleans/Pontoise/Melun/Morlincourt

De verenigingen moeten nog wel met een aantal voorwaarden rekening houden.

 1. Op de nationale/sectorale wedvluchten is het niet toegestaan in het nationale/sectorale inkorfcentrum in te korven en dan in de eigen vereniging af te slaan.
 2. Om als nationaal/sectoraal inkorfcentrum te kunnen fungeren heeft men minimaal 7 inkorvende leden nodig. Dit geld voor alle bovenstaande vluchten.
 3. Verenigingen die een inkorfcentrum hebben gekregen, en door de omstandigheden genoodzaakt, besluiten om niet in te korven dienen zich voor de avond van inkorving af te melden bij de NPO.
 4. Het aanvragen van een nationaal/sectoraal inkorfcentrum houdt niet automatisch in dat u ook een inkorfcentrum hebt toegewezen gekregen. Houdt de publicaties daarover in de gaten.
 5. Een aanvraag kan alleen ingediend worden via de afdeling.


Bestuur NPO

Handig: antwoord op veelgestelde vragen

Om te zorgen dat u zo snel mogelijk antwoord heeft op uw vragen, is er een nieuwe pagina op onze website. Een pagina waarin we antwoord geven op veelgestelde vragen, als: wat moet ik doen om mijn duiven over te schrijven, ik heb combiringen besteld maar gladde ringen gekregen enz.

 

Wanneer u een vraag heeft, kijk dan eerst even of de pagina 'Meest gestelde vragen'. Zo voorkomt u wachten aan de telefoon én heeft u het antwoord direct. U hoeft niet te wachten tot wij bereikbaar zijn.

Vindt u het antwoord niet op deze pagina? Dan helpen we u uiteraard graag. U kunt dan mailen naar . Wij zorgen dat u snel antwoord van ons krijgt.

Crowdfunding actie voor publicatie pigeon racing book 'Birdmen'

Onlangs hebben we het verzoek gekregen van Award-winning fotograaf Zak Waters om zijn crowdfunding actie bekendheid te geven. Hierna volgt zijn oproep.

"My name is Zak Waters and I have just launched a crowdfunding page on Kickstarter to help realise the publication of my pigeon racing book in Great Britain entitled Birdmen. To support the publication of this book, I launched a crowdfunding page on Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/408499994/birdmen"

The project is very important to Zak since he has spent a few years of his life travelling all over the UK to learn about this unique brotherhood.  His Birdmen project offers a unique insight into the world of the brotherhood, not too intrusive, but enough to offer the readers some understanding to what it is all about. The Birdmen is a book about the last of a working class breed, through whom you can chart not only the decline of traditional industries in the UK, but changes in the life of a community that is fast becoming lost forever.

"The minimum pledge to make my book happen is approx. £25 and if I get enough pledges the book will be published, if not I am nervous the story will disappear. In return for your pledge you will receive a limited signed book which will be an investment and should double in price over the next few years. Thank you in advance and if you are unable to pledge please feel free to share with your friends and family."

Zak hopes that he can count on the loyalty of pigeon lovers from all over the world because pigeon racing can use understanding and new members from all over the world to keep the sport and passion for birds alive.

Seizoensstart 2018

Het is alweer begin april en voor velen kan het niet snel genoeg mooi weer worden. Het is weer lekker om met de duiven aan de wedvluchten deel te nemen. Sommigen zijn nog volop bezig met de voorbereidingen en genieten ook van het voorjaar.

Voor steeds meer liefhebbers wordt het steeds lastiger om op een goede manier de vliegploeg aan de start te brengen. De roofvogel speelt ons steeds meer parten. Onze seizoen voorbereiding loopt parallel met het broedseizoen van de meeste roofvogels hier. De aantallen aanwezige roofvogels gepaard met de jacht uit het broedseizoen van de roofvogels gaat ten koste van veel (goede) duiven. Dat wij hierover niet alleen moeten klagen maar ook in gesprek gaan met alle stakeholders is evident. Om dat goed te doen is registreren en blijven registreren om de feitelijke situatie weer te geven noodzakelijk. En hoe triest dan ook, al is het dagelijks, het melden van de roofvogel aanvallen en de gevolgen ervan via onze NPO site is en blijft nodig. Uw hulp is nodig om over feiten te spreken en niet alleen over de bij tijd en wijle hoog opgelopen emoties.

Die wij zeker begrijpen als je levenswerk en passie in een korte periode door de roofvogels ten gronde wordt gericht. Naast roofvogels speelt ook de vogelgriep een rol bij de start van ieder seizoen en zo ook in 2018. Het lijkt er vooralsnog op dat de impact gelukkig beperkt is tot de omgeving Oldekerk en Kamperveen en wij hopen van harte dat dit ook zo zal blijven. Voor de direct betrokkenen is en blijft het natuurlijk lastig als je je duiven niet los kunt laten en de duiven de benodigde trainingsarbeid te geven. Wij hopen dat de aanpassingen van de vluchtprogramma’s voldoende mogelijkheden bieden om toch volwaardig aan het seizoen 2018 deel te nemen.

Omdat beide fenomenen een steeds grotere rol gaan spelen, is afwachten niet meer aan de orde. Alvast werken aan alternatieve programma’s blijft, naast het voeren van de gesprekken over het beperkingen van de impact van de vogelgriep en roofvogels, noodzakelijk om goed voorbereid een goed vliegseizoen te kunnen hebben.

Met het aannemen van het Nationaal vliegschema in het najaar van 2017 is de basis gelegd voor een uniform vliegprogramma voor heel Nederland in 2018. Dit was mede noodzakelijk voor eerlijke landelijke competities. Helaas moeten wij constateren dat er van uniformiteit nog geen sprake is. Een stap in de goede richting is gemaakt en wie weet slagen wij er dit (vergader) seizoen er wel in een uniform vliegschema voor 2019 te realiseren. De secties en de platformen beginnen ook in de actie stand te komen. Zij gaan ook een belangrijke bijdrage leveren voor attractievere concoursen.

Omdat nog niet alle leden dezelfde kansen krijgen op een kampioenschap, ligt ook daar nog een uitdaging. Compuclub zal voor dit seizoen de Nationale en Sectorale vluchten, de Nationale Kampioenschappen, de NPO Olympiade, in samenwerking met Neerlands Postduiven Orgaan, kandidatuur berekenen. Compuclub verzorgt ook voor de Whzb / Tbotb de standen. Omdat de Compuclub voor het grootste gedeelte van Nederland rekent kan dit een eenvoudige exercitie zijn. Met de hulp van de overige rekenaars en commissies van de afdelingen die niet rekenen met Compuclub, gaan wij ervan uit dat alle leden volwaardig kunnen meedingen naar de kampioenschappen en ook wekelijks in de tussenstanden opgenomen worden. De samenwerking uit 2017 om zover te komen is veelbelovend. Het geven van de aandacht en noodzakelijke acties en afspraken om eenieder in aanmerking te laten komen, zijn gemaakt.

Waar dit nog niet het geval is zullen wij dit communiceren zodat daarover geen misverstanden kunnen bestaan en waar mogelijk nog bijgestuurd moet worden dat dit ook tijdig kan plaatsvinden. Het seizoen gaat beginnen en we kunnen de komende weken nog veel gladstrijken mocht dit nodig zijn voor de komende 6 maanden vluchtseizoen.

Wij hopen op een grote deelname op de Nationale en Sectorale vluchten en natuurlijk op wedvluchten onder prachtige omstandigheden.

Een mooi vliegseizoen gewenst en heb vooral respect voor elkaar en alle vrijwilligers die er alles aan doen om de komende 6 maanden een prachtig vliegseizoen 2018 te realiseren!

NPO bestuur

Koningsdag: NPO Bureau gesloten en geen editie 'Op de Hoogte'

Vrijdag 27 april, Koningsdag, is het NPO Bureau gesloten en er verschijnt geen editie van Op (de) Hoogte.

foto van Duivensportbond NPO.Wegens Koningsdag verschijnt er vrijdag 27 april geen editie van Op (de) Hoogte. Klik hier voor informatie over 'wie lost waar' de komende dagen.

De eerste volgende editie van Op (de) Hoogte verschijnt vrijdag 4 mei. Kopij kan aangeleverd worden via o.v..v. kopij ODH.

Werken aan privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing.

Afbeeldingsresultaat voor AVGDit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Op de website delen we informatie m.b.t. AVG en leggen we uit welke stappen NPO heeft ondernomen en wat verenigingen zelf moeten ondernemen.

Klik hier voor meer informatie.

Nationale Dagen 2018

Ook in 2018 organiseert de NPO weer haar Nationale Dagen.

Reserveer alvast 30 november en 1 en 2 december 2018 in uw agenda. De Nationale Dagen 2018 vinden plaats in de Beursfabriek in Nieuwegein.

Via de speciale Nationale Dagenwebsite en Op (de) Hoogte houden we u op de hoogte.

www.nationaleduivensportdagen.nl

Congres Vitesse/Midfond

We zijn al enige tijd hard aan de slag met GPS2021. Een vernieuwende opzet om meer mensen te betrekken bij de toekomst van de duivensport in Nederland die, zoals u weet, behoorlijk onder druk staat. 

Inmiddels zijn er secties en platformen gevormd; helaas hebben zich tot op heden nog geen liefhebbers opgegeven voor de sectie Vitesse / Midfond. Terwijl dit onderdeel toch door 70% van de leden beoefend wordt!

Tijd voor verandering
Alle leden, die hebben aangegeven voor dit onderdeel van onze sport belangstelling te hebben, worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor een bijeenkomst van gelijkgestemden in de vorm van een congres.

Het congres vindt plaats op: maandag 28 mei 2018 om 20.00 uur in Hotel Papendal, Papendallaan 3 in Arnhem

Programma
Tijdens het congres willen wij graag met u van gedachten wisselen over de volgende onderwerpen:

 1. Een vliegprogramma
 2. Het aantal gewenste vluchten per jaar
 3. Afstanden, inkorfdag, wedvluchtdag, lossingen, uitslagen enz.
 4. De start en het einde van een vliegseizoen
 5. Kampioenschappen in verenigingen - afdelingen en nationaal
 6. Uw eigen inbreng over ideeën, voorwaarden, kostprijzen enz.
 7. Contactpersonen, bestuurleden, afgevaardigden naar de NPO Ledenraad (want ook daar kunnen we inbreng hebben)

Daarnaast zijn er enkele gastsprekers over onderwerpen als vervoer, organisatie NPO en de afdeling zijn tijdens deze avond aanwezig.

Wij hebben bewust voor een moment midden in het vliegseizoen gekozen. Hiermee geven we aan het belangrijk genoeg te vinden en niet te willen wachten op “ons” winterseizoen.

Aanmelden!
In verband met de voorbereidingen vragen we u wel om zich vooraf aan te melden via het emailadres: bestuur@duivensportbond.nl

Wij rekenen op uw komst, het is onze sport en laten we er samen voor gaan om er iets moois van te maken!

Persbericht NFO 2018

Namens ZLU, NPO, Sectie Marathon:

Met het verschijnen van het ZLU Periodiek een aantal weken geleden, is een periode van onrust en onduidelijkheid ontstaan.

De toepassing van de NFO2018 regeling was het onderwerp van gesprek.

Het was en is niet de intentie geweest om verdeeldheid te creëren maar juist met alle input tot de best wenselijke werking te komen.

Dit is tenslotte op de laatste NPO Ledenraad van 10 maart 2018 unaniem besloten. Tijdens deze Ledenraad is ook afgesproken dat na het seizoen 2018, de NFO2018 regeling wordt geëvalueerd. Het evaluatieproces zal in september aanvangen.

Na deze evaluatie kan het zijn dat in het seizoen 2019 de halfwaardefactor, die afhankelijk is van de neutralisatietijd, nationaal of internationaal, die gehanteerd wordt bij de berekening, wordt aangepast. Het seizoen 2018 wordt dus de NFO2018 gebruikt.

Hopende dat hiermee alle onduidelijkheid weggenomen is en het ZLU jubileumjaar een jaar wordt met prachtige internationale vluchten en bijbehorende winnaars.

Een goed seizoen gewenst.

Bestuur ZLU
Bestuur NPO
Bestuur Sectie Marathon

Lossingsbeleid en richtlijnen nationale concoursen 2018

Het stond al in onze nieuwsbrief, maar voor wie deze niet heeft (kunnen) ontvangen willen we op deze plaats nog eens aandacht schenken aan het lossingsbeleid en de richtlijnen voor de nationale concoursen 2018

Richtlijnen:

De Nationale-sectorale concoursorganisatie heeft de richtlijnen voor de nationale sectorale vluchten bekend gemaakt.  

In de richtlijnen staan een aantal punten die de speciale aandacht van de centrumleider verdienen. Inkorven op deze nationale sectorale vluchten is alleen toegestaan in de nationale/sectorale inkorfcentra, u vindt deze op de op de volgende pagina.

De nationale-sectorale rekenaar 2018 is Compuclub.

Op alle nationale-sectorale concoursen is het NPO-wedvluchtreglement van toepassing. 

Lossingen Nationale-sectorale vluchten

Alle Nationale en Sectorale wedvluchten worden gelost onder de verantwoordelijkheid en besluitvorming van de Nationale lossingscommissie. Meer concreet betekent dit, dat:
 • Nationale wedvluchten worden uitsluitend gelost door de Nationale lossingscommissie;
 • Sectorale vluchten worden gelost onder de verantwoordelijkheid van de Nationale lossingscommissie. Beslissing wordt genomen door de vertegenwoordiger van een sector binnen de Nationale lossingscommissie.

De Nationale lossingscommissie bestaat uit de volgende personen:
1. Adri Thijs - sector 1 (afdelingen 1-2-3-4)
2. Tom van Zwienen - sector 2 (afdelingen 5-6)
3. Peter Janssen - sector 3 (afdelingen 7-8-9)
4. Jelle Kooistra - sector 4 (afdelingen 10-11)

Vertraging bij bezorging aan antwoordnummer 1329

Helaas is ons vandaag gebleken dat er logistieke problemen waren met betrekking tot de bezorging gericht aan het adres

NPO, Antwoordnummer 1329, 3900 WB Veenendaal

PostNL heeft ons zojuist verzekerd dat deze problemen tot het verleden behoren.

Mocht u uw zending gericht aan bovengenoemd antwoordnummer “onbestelbaar retour” hebben ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk deze opnieuw aan ons toe te zenden. U kunt hiertoe opnieuw gebruik maken van bovengenoemd antwoordnummer.

Zodra wij uw zending ontvangen hebben zullen wij deze vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk verwerken.

 

Jonge duiven programma

Het is zomer in Nederland en dat merken wij op vele fronten. Afgelopen dagen zijn door de hogere temperaturen africhtingen en vluchten van diverse afdelingen afgelast of opgeschort. De omstandigheden lijken zich te verbeteren en het IWB draagt momenteel een positief advies uit, mits omstandigheden in acht worden genomen en waakzaamheid geboden blijft.

De aankomende periode, waarin de trainingsvluchten voor jonge duiven op het programma staan of worden ingelast als gevolg van het niet doorgaan van een eerdere trainingsvlucht is het mogelijk om zowel op DINSDAG en WOENSDAG binnen Nederland africhtingsvluchten te organiseren.

Voor africhtingen naar België blijft de WOENSDAG gehandhaafd voor komende periode.

Wij hopen hiermee meer mogelijkheden te bieden om een (verkort) trainingsprogramma te organiseren en alle liefhebbers en afdelingen de mogelijkheid te bieden om het geplande jonge duiven programma verder te laten plaatsvinden.

Bestuur NPO

Aantal duiven per mand aanpassen in verband met zomerse temperaturen

In verband met de hoge temperaturen van deze week adviseren wij het aantal duiven in de mand met minimaal 10% te verminderen.

Onderstaande richtlijnen gelden voor inkorvingen 5, 6 en 7 juli 2018.

Bij de inkorvingen van de jonge duiven een maximum van 25 jonge duiven aan te houden.

Tevens dient bij de belading van de container minimaal de bovenste rij vrij gehouden te worden. Bij voorkeur ook de onderste rij vrijhouden.

Dit betreft de donderdag, vrijdag en zaterdag inkorvingen van deze week.

NPO Bestuur

Aantal duiven per mand week 28

In verband met de aanhoudende zomerse temperaturen adviseren wij bij de inkorvingen van de jonge duiven een maximum van 25 duiven aan te houden.

Tevens dient bij de belading van de container minimaal de bovenste rij vrij gehouden te worden.

Dit betreft de donderdag, vrijdag en zaterdag inkorvingen van deze week.

NPO Bestuur

Aantal duiven per mand week 29

De zomerse temperaturen houden aan en daarom adviseren wij bij de inkorvingen van dit weekend wederom een maximum van 25 duiven aan te houden.

Tevens dient bij de belading van de container minimaal de bovenste rij vrij gehouden te worden en bij voorkeur de onderste ook. 

Dit betreft de donderdag, vrijdag en zaterdag inkorvingen van deze week.

NPO Bestuur  

Wedvluchten week 30

Situatievluchten voor week 30

Alle liefhebbers en organisaties in de Nederlandse duivensport volgen de weersvoorspellingen op de voet.

Met de voorspellingen van deze week is het van belang dat wij met het oog op de  inkorving van Bergerac tijdig aangeven wat gaat plaatsvinden.

Dat willen wij uiterlijk maandagmiddag 15:00 uur doen. Verder gaan wij de komende dagen de weersvoorspellingen beoordelen, en afstemmen met verantwoordelijken wat tot de mogelijkheden behoort.

Dat vergt van de organisatie nadere afstemming en instemming de komende dagen en voor de liefhebbers het hoofd koel houden en de duiven vooral goed verzorgen.

Duiven aan de start brengen die er klaar voor zijn. Deze duiven hebben geen problemen met de huidige omstandigheden.

Wij rekenen op uw geduld en medewerking.

Succes met de voorbereidingen.


NPO bestuur.


Inkorvingen weekend 28 en 29 juli

Beste leden,

De langdurige warmte is overgegaan in hitte en voor aanstaand weekend is er van vrijdag op zaterdag een bijzondere weerkundige situatie. Ook in de landelijke media wordt u daarover steeds geïnformeerd. 

Duivensport Nederland heeft geen adequaat hitteprotocol, hebben wij de afgelopen week moeten constateren. Na overleg met de afdelingen hebben wij daarom het volgende geadviseerd, mede omdat de jonge duiven meer moeite hebben met de huidige weersituatie dan de oude duiven:

De vrijdagavondinkorving verschuiven naar de zaterdagavond vanwege de hitte en verwachte complexe weersituatie op zaterdag. Voor zondag ziet het er een stuk beter uit en kan er ook voor de duiven een concours georganiseerd worden met een  maximum van ca. 250 km verste afstand afdeling.

Daarmee houden wij de vliegduur beperkt.


Om tijdig te kunnen lossen per afdeling een lossing per losplaats te laten plaatsvinden en indien het in de vluchtlijn is dit te beperken tot maximaal 2 om hiermee iedere afdeling tijdig te kunnen lossen.

Instructies voor de belading:

23 duiven in de grote manden en 20 in de kleine manden.

Onderste en bovenste rij vrij.

Met deze afspraken kunnen wij de vluchten van deze week doorgang laten vinden en verwachten wij dat dit ook mogelijkheden biedt in soortgelijke weersomstandigheden de komende weken.

 

Wij zullen begin volgende week in overleg het programma van de komende weken met elkaar vastellen. Rekening houdend met het originele programma en de vluchten die al dan niet doorgang hebben gevonden.


Succes met de voorbereidingen.

 

Met sportgroet,

NPO bestuur

Nationaal Cahors 2018

Vanavond 31 juli gaan we inkorven voor de laatste marathonvlucht Cahors.

 

Afgelopen week hadden we de wedvlucht Bergerac op het programma staan.  De maatregelen en de inzichten van de nationale lossingscommissie hebben er toe geleid dat dit een hele mooie vlucht is geworden, waarbij de duiven uitstekend naar huis gekomen zijn.

 

Gezien de ervaringen van afgelopen week gaan we dan ook inkorven voor Cahors en we gaan de maatregelen genomen op Bergerac weer nemen.

 

Gezien de voorspelde temperaturen stellen wij het aantal duiven in de mand naar beneden bij.

 

Aantal duiven in de grote manden 23 stuks.

Aantal duiven in de kleine manden 20 stuks.

 

De bovenste laag en de onderste laag in de containers worden vrijgehouden.

 

Verder zijn alle inkorfinstructies van Nationale/sectorale wedvluchten gewoon van toepassing.

 

Ondanks het feit dat wij in een periode zitten van langdurig stabiel zomerweer is er niets veranderlijker dan het weer en is het aan de Nationale Lossingscommissie om te besluiten wanneer wordt gelost.

 

Succes met de laatste voorbereidingen.

 

NPO bestuur.

 

Inkorving weekend van 4 en 5 augustus

Beste leden,

De warmte houdt aan. 

 

De duiven die zijn ingekorfd voor de laatste Nationale/sectorale marathonvlucht Cahors staan ondertussen in Perigueux.

 

In overleg met alle afdelingen is een aangepast programma voor dit weekend aan de orde.


Net zoals voorgaande weken wordt de mandbezetting en belading aangepast. 

Tevens is om een tijdige lossing mogelijk te laten zijn per afdeling een lossing per losplaats. 

Instructies voor de belading inkorving donderdag:


23 duiven in de grote manden en 20 in de kleine manden.
Onderste en bovenste rij vrij.

Instructies voor de belading inkorving vrijdag/zaterdag:
25 duiven in de grote manden en 22 in de kleine manden.
Onderste en bovenste rij vrij.

Succes met de voorbereidingen.

Met sportgroet,

 

NPO Bestuur

Ledenraad van 13 augustus a.s. vervalt

Aan de afgevaardigden, reserveafgevaardigden, secretarissen en overige betrokkenen/belangstellenden:

De datum van de extra ingelaste Ledenraad bleek voor een aantal afdelingen niet goed te passen. In overleg is daarom besloten de vergadering op maandag 13 augustus te annuleren.

Binnenkort zullen wij over de nieuwe vergaderdatum en de al bekende agendapunten communiceren.

Bestuur NPO

Bestellen vaste voetringen 2019

Van maandag 27 augustus 2018 tot en met zondag 9 september 2018 kunnen de vaste voetringen voor 2019 besteld worden. Alle vaste voetringen en chipringen die in 2018 geleverd zijn, kunnen ook in 2019 geleverd worden. Combiringen en chipclips worden in 2019 niet meer geleverd.

Bestelinstructie
Om het bestellen van de ringen zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we een toelichting gemaakt die stap-voor-stap uitlegt hoe het werkt. Klik hier voor de instructie.

Klik hier voor de tarieven voor de voetringen en chipringen 2019.


Geen mutaties in ledenbestand vanaf 27 augustus 2018
Tot en met het moment dat de ringen zijn toebedeeld aan lidnummers kunnen er geen mutaties in het ledenbestand worden gedaan. Naar verwachting is dit vanaf eind september weer mogelijk.

Let op!
Tot en met zondag 26 augustus kunnen er nog vaste voetringen en chipringen voor 2018 nabesteld worden. Vanaf 27 augustus is dit niet meer mogelijk

Coordinaten nationale/sectorale jonge duivenvlucht J37

Coordinaten Melun gewijzigd.

De duiven voor sector 2 en 3 Melun worden niet in Melun//Andrezel gelost maar in Melun bij de routier. Dit betekent dat u andere coördinaten moet gebruiken.

Omdat er ook nogal wat vragen over de coördinaten van Orleans komen, vindt u onderstaand

de losplaatsgegevens van de losplaatsen op de nationale sectorale jonge duivenvlucht J37.

Sectorlosplaatscodelosplaatslatitudelongitude
1           3336 Orleans (Saran) 475705,0 015047,0
2 en 3           3331 Melun 483658,5 023742,1
4           3336 Morlincourt 493339,0 030234,0

Afdelingen geïnformeerd via NPO Update

Op 9 oktober is aan alle afdelingen de NPO Update verstuurd. Door middel van de NPO Update hebben we de afdelingen geïnformeerd over ontwikkelingen en voortgang op diverse onderwerpen, zodat de afdelingen in staat zijn om u als achterban goed te informeren.


Het vliegseizoen is (bijna) afgerond en het vergaderseizoen staat voor de deur. Wij merken als NPO Bestuur en op het NPO Bureau dat het vergaderseizoen aanstaande is, door het aantal vragen dat gesteld wordt en de discussies die gevoerd worden. Seizoen 2018 is - in meerdere opzichten - een historisch seizoen.

Via NPO Update informeren we afdelingsbesturen over ontwikkelingen en voortgang op diverse onderwerpen, zodat zij de achterban kunnen informeren.

Klik hier voor de editie van 9 oktober 2018.

Ledenraad NPO op 10 november

Op 10 november a.s. vindt de Ledenraad NPO weer plaats

De agenda en de stukken zijn vandaag naar de afgevaardigden en afdelingssecretarissen verstuurd. U kunt ze hier inzien.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.