Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws

Nieuws

Nieuws

Beknopt financieel overzicht NPO

08 februari

Resultaat 2020
Het negatieve resultaat over 2020 bedraagt afgerond € 195.000 negatief. Dit grote negatieve saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door twee tegenvallers. Deze zijn:

1e  pensioendossier: kosten op dit moment geraamd op € 300.000.
2e  afboeking NPO app: kosten afgerond € 39.000.

Zonder deze tegenvallers zou het resultaat uitkomen op € 144.000 positief.

Vanwege de Covid problematiek en de late start van het vliegseizoen is er op een aantal posten geen of weinig uitgaven gedaan. Dit verklaart in grote mate het positieve effect op de exploitatie. Ook deze meevallers zijn incidenteel en eenmalig van aard.

Deze meevallers hebben onder meer betrekking op:

 • Lagere kosten bestuur en ledenraad: € 44.000
 • Lagere personeelskosten voor het bureau (niet invullen vacature): € 29.000
 • Geraamd batig saldo in de begroting: € 71.000 (o.a. vanwege het niet doorgaan van de nationale manifestatie).

De jaaromzet van de NPO bedraagt ongeveer € 680.000 per jaar. Deze kosten worden in normale omstandigheden opgevangen door:

 • Netto opbrengst verkoop ringen en chipringen: € 430.000
 • Contributies: € 185.000
 • Doorbelasting lossingsvergunningen: € 65.000

 
Het eigen vermogen is door het tekort ultimo 2020 gedaald tot € 234.000. Daarnaast is er nog een aantal voorzieningen ten behoeve van: wetenschappelijk onderzoek (€ 45.000), automatisering (€ 83.000), juridische bijstand (€ 14.000) en pensioenclaim (€ 60.000).

In het verleden zijn de kosten voor automatisering geactiveerd (saldo ong. € 148.000). Is er nog een voorraad ringen ter waarde van € 92.000 en staat er nog € 971.000 op de bank (grotendeels veroorzaakt door de vooruitbetaalde ringen ter grootte van € 440.000). De pensioenkosten zijn nog niet betaald.

Meerjarenbegroting 2021-2025
In deze begroting is rekening gehouden met een dalende verkoop van de ringen, maar ook met een terugloop van het aantal leden. Daarnaast zijn de beleidsvoornemens verwerkt waaraan financiële consequenties zijn verbonden. Omdat het beleidsplan 2021-2025 nog niet is besproken, vanwege Covid, is de begroting dus opgesteld op basis van de al uitgediscussieerde onderwerpen.

Voor het opvangen van de teruglopende opbrengsten, maar ook ter versterking van het eigen vermogen wordt de ringenprijs met ingang van 2022 verhoogd met € 0,10 per ring voor bestellingen beneden de 100 ringen. Voor de bestellingen boven de 100 ringen wordt de prijs per ring verhoogd met € 0,60. De ringenprijs is in de afgelopen 10 jaar gelijk gebleven. Door deze verhoging is de verwachting dat de prijs de komende jaren gelijk kan blijven.

Speerpunt van beleid is onder andere het (her)invoeren van de dopingcontroles. De totale kosten daarvoor zijn taakstellend geraamd op € 90.000 per jaar. Deze kosten worden opgevangen door via de afdelingen een bijdrage in de vracht te vragen van € 0,02 per ingekorfde duif.

Een ander belangrijk voornemen is het organiseren van de Olympiade. Inmiddels is vrij aardig in beeld wat de hiermee verband houdende kosten zullen zijn. Door het niet laten doorgaan van de nationale manifestatie in de komende jaren, een tweetal verkopingen van top duiven en door het via de afdelingen incasseren van een opslag van € 0,01 per ingekorfde duif (voor een periode van 3 jaar), is de verwachting om ultimo 2024 iets meer dan € 300.000 beschikbaar te hebben.

De totale geraamde inkomsten voor 2021 bedragen:

 • Netto opbrengst verkoop ringen en chipringen € 427.000 (via de verenigingen)
 • Contributieopbrengsten € 175.000 (via de verenigingen)
 • Bijdrage lossingsvergunningen € 77.000 (via de afdelingen)
 • Bijdrage doping € 90.000 (via de afdelingen)
 • Bijdrage Olympiade € 45.000 (via de afdelingen)

 

De uitgaven kunnen als volgt worden verdeeld:

 • Kosten lossingsvergunningen en wedvlucht begeleiding € 77.000
 • Kosten doping controles € 90.000
 • Reservering Olympiade € 88.000
 • Reis- en verblijfskosten bestuur, commissies en Ledenraad € 56.000
 • Kosten bestuur, commissies en Ledenraad € 16.000
 • Kosten communicatie, PR en Op (de) Hoogte € 30.000
 • Kosten afschrijvingen € 61.000
 • Kantoorkosten € 100.000
 • Personele bureaukosten (exclusief toerekening) € 218.000
 • Rekengeld en dergelijke nationale concoursen € 23.000
 • Juridische zaken € 25.000
 • Overige kosten € 40.000

Het exploitatiesaldo over 2021 wordt geraamd op € 1.000 dus de begroting is kostendekkend.

Voor de jaren daarna wordt gerekend met een hogere opbrengst vanwege de ringenverkoop, dalende contributieopbrengsten en versterking van het eigen vermogen tot minimaal van de jaaromzet.

Bij ongewijzigd beleid is met de voorliggende aannames het eigen vermogen eind 2025 weer aangesterkt tot € 538.000.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.